Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Veiledning – Historisk finansiell informasjon og proforma finansiell informasjon i aksjeprospekter

Nyhet

Veiledning – Historisk finansiell informasjon og proforma finansiell informasjon i aksjeprospekter

Finanstilsynets erfaring er at aksjeutstedere tidvis opplever utfordringer knyttet til oppfyllelse av kravene til historisk finansiell informasjon og proforma finansiell informasjon i aksjeprospekter. Finanstilsynet ønsker med dette å redegjøre for innholdskravene på disse områdene, samt å gi veiledning til hvordan innholdskravene kan oppfylles.

Innholdskravene følger av Prospektdirektivet, Prospektforordningen og tre forordninger som endrer Prospektforordningen (endringsforordninger). Disse er gjennomført i norsk rett gjennom kapittel 7 i verdipapirhandelloven (vphl.) og kapittel 7 i verdipapirforskriften. European Securities and Markets Authority (ESMA) har publisert en anbefaling (ESMA-anbefalingen) som omhandler hvordan en rekke innholdskrav er å forstå. Videre har ESMA publisert et dokument med svar på ofte stilte spørsmål (ESMA FAQ). Finanstilsynet gjør oppmerksom på at ESMA-anbefalingen og ESMA FAQ legges til grunn i Finanstilsynets kontroll. Henvisning til dokumentene i denne veiledningen er basert på ESMA-anbefalingen av 23. mars 2011 og ESMA FAQ av juni 2011. Lenker til disse sidene finnes her: 

Innholdskravene om historisk og proforma finansiell informasjon er uavhengige av hverandre. Formålene er ulike, og det er forskjeller i den informasjonen som skal gis. Prospektene må derfor som utgangspunkt oppfylle alle innholdskrav på begge områdene. Likevel er det slik at historisk finansiell informasjon i enkelte tilfeller kan oppveie behovet for proforma finansiell informasjon og motsatt. Hvis utsteder er av den oppfatning at dette er tilfellet, må utsteder redegjøre for dette overfor Finanstilsynet. Finanstilsynet vil foreta en konkret vurdering om et eventuelt fritak kan innvilges.

Finanstilsynet ønsker å presisere at det er utsteders ansvar å gjøre seg kjent med regelverket og vurdere hvilken finansiell informasjon som skal inntas i prospektet. I tilfeller hvor det for utsteder og rådgiver fremstår som uklart hvilken finansiell informasjon som skal inntas i et prospekt, anbefaler Finanstilsynet at dette avklares i god tid før innsendelse av prospektet til kontroll. Dette kan gjøres ved å oversende en grundig redegjørelse til Finanstilsynets e-postadresse: prospekter@finanstilsynet.no. Redegjørelsen må inneholde en beskrivelse av utsteder, transaksjonen, og hvordan kravene til finansiell informasjon i prospektet er tenkt oppfylt.