Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader etter stedlig tilsyn BDO AS

Brev

Merknader etter stedlig tilsyn BDO AS

BDO AS, brev datert 7. juli 2016

Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg
Direkte telefon: 22 93 99 06
Vår referanse: 15/5245
Dato: 07.07.2016

 

Tilsynssak - Avsluttende merknader


1. Innledning
Finanstilsynet har vurdert revisjonen av et foretak av allmenn interesse og viser til kontakt med revisjonsselskapet og oppdragsansvarlig revisor etter innledende møte 18. august 2015 og frem til stedlig tilsyn 29. februar 2016. Videre vises det til Finanstilsynets brev datert 11. april 2016.

Tilsynet har avdekket flere mangler i revisjonsutførelsen som er så alvorlige at Finanstilsynet har funnet det nødvendig å fatte vedtak om tilbakekall av godkjenning som statsautorisert revisor for oppdragsansvarlig revisor, jf. vedlagte kopi av brev datert 6. juli 2016.  

Det er revisjonsselskapet som er valgt som revisor. Selskapet har et selvstendig ansvar for revisjonen. I brev 29. januar 2016 og 30. mai 2016 har revisjonsselskapet gitt kommentarer til revisjonsutførelsen, årsakene til mangler og tiltak som er og vurderes iverksatt.

 

2. Mangler i revisjonsoppdraget
Finanstilsynet har avdekket brudd på revisors plikter etter lov eller forskrift ved at revisor ikke har:

  • tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for utsatt skattefordel
  • tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for aktiverte salgskostnader
  • tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis knyttet til den regnskapsmessige behandlingen av avtalen om salg- og tilbakeleie av programvare
  • tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for uttalelsen i revisjonsberetningen om ledelsens etterlevelse av plikter knyttet til registrering og dokumentasjon
  • sendt nummererte brev til styret i Vardia
  • vurdert uavhengigheten på en forsvarlig måte ved levering av andre tjenester enn revisjon
  • oppdatert engasjementsavtalen 
  • gjort en tidsriktig vurdering av om revisjonsoppdraget skal videreføres.

Finanstilsynet har notert seg at BDOs vurdering er at svakhetene og lovbruddene Finanstilsynet mener foreligger, ikke direkte kan knyttes til svakheter selskapets i retningslinjer, rutiner og revisjonsverktøy. BDO opplyser at de likevel ser at det kan være behov for "å forbedre og utvide retningslinjer og veiledninger på enkelte områder. I første rekke retningslinjer for gjennomføring av oppdragskontroll og veiledning knyttet til dokumentasjon knyttet til revisors vurderinger relatert til forutsetninger for estimater i regnskapet. "

 

3. Områder hvor retningslinjer og rutiner må forbedres

3.1 Oppfølging av fagavdelingers uttalelser og veiledning
Fagpersoner i BDO har utarbeidet notater knyttet til aktivering av utsatt skattefordel og regnskapsmessig behandling av en avtale om salg og tilbakeleie i det aktuelle revisjonsoppdraget.

Når det gjelder behandling av utsatt skatt, konkluderte "Notat om overgang til IFRS" med at utsatt skattefordel ikke kan oppføres for regnskapsåret 2013, og ikke burde vært oppført for 2011 og 2012. Til tross for dette ble utsatt skattefordel oppført i årsregnskapet for 2013 uten at det foreligger noen revurdering av konklusjonen om at utsatt skattefordel ikke kan balanseføres.

Når det gjelder avtale om salg og tilbakeleie av egenutviklet programvare utarbeidet fagavdelingen i august 2012 et notat som konkluderte med at avtalen under tvil kunne regnskapsmessig behandles som operasjonell leasing dersom visse forutsetninger var til stede, blant annet knyttet til avtalens løpetid. Når revisjonsklienten i praksis handlet i strid med denne forutsetningen, tok ikke revisor dette opp med fagavdelingen for å få en ny vurdering.    

Finanstilsynet mener revisjonsselskapet må innføre retningslinjer og rutiner som bidrar til å sikre at alle på et revisjonsteam har plikt til å sørge for at fagavdeling eller fagpersoner foretar en ny vurdering, når forutsetninger endrer seg i saker hvor fagavdeling eller fagpersoner har vært involvert.

3.2 Utpeking av oppdragsansvarlig revisor
Finanstilsynet har merket seg at revisjonsselskapet vil innføre nye rutiner for utpeking av oppdragsansvarlige revisorer i løpet av august 2016.

3.3 Uavhengighetsvurdering av tilleggstjenester
Finanstilsynet har ikke funnet grunnlag for å legge til grunn at oppdragsansvarlig revisor har hatt fullstendig oversikt over alle tilleggstjenester som er levert revisjonskunden, og at det er gjort en forsvarlig vurdering av om tjenestene kunne levers uten på komme i konflikt med revisorlovens uavhengighetsbestemmelser.

Oppfølgingen av slike forhold er både oppdragsansvarlig revisors og revisjonsselskapets ansvar. I den løpende revisjonsprosessen må oppdragsansvarlig revisor sørge for at slike vurderinger blir gjort og oversikter utarbeidet og ajourført. Revisjonsselskapet er ansvarlig for å tilrettelegge for at dette kan skje på en hensiktsmessig måte blant annet gjennom etablering av nødvendige systemer, opplæring og kontroll av etterlevelsen.

3.4 Oppdragskontrollen
BDO har utpekt oppdragskontrollør og oppdragskontroll ble utført ved revisjonen for 2013. Det er i brev datert 29. januar 2016 redegjort for utpekingen av oppdragskontrollør og for vedkommendes involvering i revisjonen. Ut fra manglene som er konstatert i revisjonsutførelsen har ikke oppdragskontrollen virket etter sin hensikt.

Finanstilsynet har merket seg at revisjonsselskapet skal foreta en grundig gjennomgang av oppdragskontrollørene og deres egnethet til å foreta oppdragsgjennomgang på en forsvarlig måte i løpet av sommeren 2016.

Finanstilsynet forutsetter at dette omfatter en gjennomgang av retningslinjene og rutinene for oppdragskontrollen som viser revisjonsselskapets ansvar for å legge til rette for kontrollen og oppnevning av oppdragskontrollør. Retningslinjene og rutinene må også klargjøre oppdragskontrollørens ansvar og oppgaver, og oppdragsansvarlig revisors ansvar for å involvere oppdragskontrolløren. 

3.5 Kvalitetskontroll
Finanstilsynet har merket seg at revisjonsselskapet har foretatt betydelige endringer og styrking av rutinene knyttet til intern kvalitetskontroll.

 

4. OPPSUMMERING
Finanstilsynet har avdekket alvorlige svakheter i revisjonen av et foretak av allmenn interesse der revisjonsselskapet er valgt revisor.
 
Revisjonsselskapet har opplyst at det er iverksatt en rekke tiltak som skal sikre bedre kontroll med at revisjonsutførelsen skjer i samsvar med revisorloven.

Status på de tiltak som er satt i verk og planlegges satt i verk vil bli fulgt opp under Finanstilsynets periodiske selskapstilsyn med revisjonsselskapet denne høsten.


For Finanstilsynet

Kjersti Elvestad 
seksjonssjef                                                     Jo-Kolbjørn Hamborg
                                                                              spesialrådgiver


Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.