Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader etter stedlig tilsyn PricewaterhouseCoopers AS

Brev

Merknader etter stedlig tilsyn PricewaterhouseCoopers AS

PricewaterhouseCoopers AS, brev datert 7. juni 2016.

Saksbehandler: Lars Erik Larsen
Dir tlf: 22 93 97 05 
Vår referanse: 16/1089
Dato: 07.06.2016

Det vises til Finanstilsynets stedlige tilsyn hos PwC 14. mars 2016. Det vises videre til Finanstilsynets foreløpige merknader i brev 12. april 2016, samt PwCs tilsvar i brev 3. mai 2016.

Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynet var at Finanstilsynet avdekket at en sparebank som revideres av PwC hadde rapportert feil kapitaldekning per utgangen av fjerde kvartal 2014. Rapportert ren kjernekapitaldekning viste seg å være 1,79 prosentpoeng for høy. Banken oppfylte likevel myndighetenes fastsatte krav til ren kjernekapitaldekning.

Banken er pliktig til å gi opplysninger om kapitaldekningen som en tilleggsopplysning i årsregnskapet. I note til årsregnskapet for 2014 fremkommer den feilaktige kapitaldekningen som ble rapportert til Finanstilsynet per fjerde kvartal 2014. 

Revisors risikovurdering og revisjonsutførelse
Sparebanken benytter standardmetoden for kredittrisiko ved beregning av kapitaldekningen. Årsaken til feilinformasjonen i rapporteringen, var at banken hadde lagt til grunn en uriktig forståelse av standardmetodens regler for risikovekting av eiendelsposter som inngår i beregningsgrunnlaget for kredittrisiko.

På forespørsel har revisor opplyst at grunnlaget for revisjon av noten om kapitaldekning var en rapport fra bankens system som utgjør grunnlaget for kapitaldekningsoppgaven som banken hadde sendt til Finanstilsynet. Som revisjonsbevis for riktigheten av noten, har revisor vist til stikkprøver rettet mot kontroller som banken gjennomfører i forbindelse med at nye utlån registreres i bankens systemer, revisjonshandlinger rettet mot bankens generelle IT-kontroller og bruk av sjekklister for bankens etterlevelse av lover og forskrifter og for fullstendighet av informasjon i årsregnskap og noter. Finanstilsynet mener at ingen av de revisjonshandlingene revisor har utført var egnet til å avdekke den faktiske feilen i bankens kategorisering av utlån med henblikk på risikovekting.

Finanstilsynets vurdering og konklusjon
Finanstilsynet mener at revisor ikke har innrettet revisjonen på en slik måte at det ble oppnådd tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for bankens tilleggsopplysninger gitt i noter til årsregnskapet, herunder bankens overholdelse av lover og forskrifter.

Tilleggsopplysninger om en banks kapitaldekning må anses som vesentlig informasjon. Etter Finanstilsynets syn har revisor bygget på bankens systemgenererte rapport som revisjonsbevis, uten at det ble utført tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonshandlinger for verifikasjon av innholdet i eller grunnlaget for rapporten, herunder at revisor ikke i tilstrekkelig grad har utført substanshandlinger. Svakhetene i revisjonsutførelsen medførte at revisor ikke avdekket feilinformasjon i årsregnskapets tilleggsopplysninger om kapitaldekningen. Det vises til revisorloven §§ 5-1 første ledd og 5-2 annet ledd, jf. ISA 250 punkt 12 og 13 jf. 6 (a), ISA 330 punkt 18 og ISA 500 punkt 7 og 9.

Revisor har vist til at hverken Finanstilsynet eller Bankenes sikringsfond ved sine tilsyn i hhv. 2013 og 2012 avdekket feilen. Dette er uten betydning. Revisor må uansett ta stilling til om årsregnskapet inkludert tilleggsopplysninger, er utarbeidet i samsvar med lov og forskrifter.

Det forhold at revisor i sin dokumentasjon ikke eksplisitt har angitt hvilke underlag tilleggsopplysningene i notene er avstemt mot, er i seg selv en svakhet. Dette gjelder særlig tilleggsopplysninger som er noe annet enn spesifikasjon av regnskapsposter i resultat og balanse. Det vises til revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. § 5-3 første ledd og ISA 230 punkt 9.

Det vises for øvrig til Finanstilsynets fellesrapport etter tematilsyn 2015 "Revisjon av bank", datert 10. juli 2015. I rapporten fremhever Finanstilsynet viktigheten av at revisorene har oppmerksomhet rettet mot bankenes etterlevelse av krav til soliditet/ kapitaldekning og likviditet, samt riktigheten av tilleggsopplysninger gitt i noter til årsregnskapet.


For Finanstilsynet

Kjersti Elvestad 
seksjonssjef  

Lars Erik Larsen
 seniorrådgiver