Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader etter stedlig tilsyn PricewaterhouseCoopers AS

Brev

Merknader etter stedlig tilsyn PricewaterhouseCoopers AS

PricewaterhouseCoopers AS, brev datert 14. april 2016

Saksbehandler: Lars Erik Larsen
Dir tlf: 22 93 97 05
Vår referanse: 15/10974
Dato: 14.04.2016

Innledning
Finanstilsynet viser til stedlig tilsyn hos et av PwCs avdelingskontorer (avdelingskontoret) 26. og 27. november 2015. Det vises videre til kommunikasjon knyttet til avklaringspunkter i saken samt Finanstilsynets foreløpige merknader datert 29. januar 2016 og mottatt tilsvar fra PwC datert 9. mars 2016.

Det stedlige tilsynet med PwCs avdelingskontorer inngår i tilsynsarbeidet med revisjonsselskaper som reviderer foretak av allmenn interesse. Finanstilsynet skal blant annet utføre periodisk kvalitetskontroll med slike revisjonsselskaper minst hvert tredje år, jf. revisorloven § 5b-2 første ledd, annet punktum.

Formålet med tilsynet var å se hvordan selskapets retningslinjer og rutiner er innarbeidet og etterleves på avdelingskontoret. Videre omfattet tilsynet gjennomgang av utførte revisjonsoppdrag, både for å vurdere kvaliteten av revisjonsutførelsen og kvaliteten av utført intern kvalitetskontroll jf. revisorloven § 5b-1, jf. ISQC1. Finanstilsynet viser til tematilsynsrapporten om revisjonsselskapers overvåkning av sin interne kvalitetskontroll som er publisert på Finanstilsynets nettsted.

Gjennomgang med avdelingskontorets ledelse
I møte med ledelsen ved avdelingskontoret fikk Finanstilsynet presentert avdelingskontorets interne organisering og hvordan funksjoner og kompetanse var organisert i regionen, samt at ledelsen presenterte sine tanker om fremtidig utvikling. Finanstilsynet gjennomgikk flere punkter i interne retningslinjer med den lokale ledelsen, blant annet:

- Tonen på toppen
- Etikk og uavhengighet
- Aksept og fortsettelse
- Incentiver
- Revisjonsmetodikk og arbeidsprogrammer
- Opplæring og sertifiseringsprogrammer
- Konsultasjoner
- Utnevnelse av oppdragsansvarlig revisor og oppdragskontrollør
- Håndtering av signaler, klager og søksmål
- Rapportering til ØKOKRIM og til Finanstilsynet

Finanstilsynet har ingen kommentarer til informasjonen som ble gitt under gjennomgangen med kontorledelsen.

Kontroll av revisjonsoppdrag
Finanstilsynet valgte ut fire revisjonsoppdrag for nærmere kontroll av revisjonsutførelsen. Ingen av de valgte oppdragene var foretak av allmenn interesse.

To av oppdragene hadde vært underlagt intern kvalitetskontroll i PwC. Finanstilsynet har mottatt dokumentasjon som viser at kvalitetskontrollen ble gjennomført i samsvar med PwCs retningslinjer for slike kontroller. Finanstilsynet har ingen kommentarer.

De to øvrige oppdragene var tilfeldig valgt ut. I det følgende beskrives de delene av revisjonsutførelsen som Finanstilsynets mener ikke er i samsvar med revisorlovgivningen.

Oppdrag A (Bygg- og anleggsvirksomhet)
Inntekter
Mangelfull dokumentasjon av endringer i risikovurderinger og planlagte handlinger

Av planleggingsdokumentasjonen kommer det frem at revisor har knyttet mislighetsrisiko til fullstendighet av inntektene, mens utførte revisjonshandlinger tok utgangspunkt i at mislighetsrisikoen knytter seg til gyldighet og periodisering. Det er Finanstilsynets vurdering at dokumentasjonen av endringen i revisors risikovurdering og revisjonsplan ikke er tilstrekkelig, herunder at revisors begrunnelse for endringen ikke kommer klart til uttrykk i dokumentasjonen. Det vises til revisorloven §§ 5-2 annet ledd og 5-3 første ledd, jf. ISA 300 punkt 12 og ISA 230.

Manglende revisjonsbevis for fullstendighet av inntekter
Revisor har valgt en substansbasert angrepsvinkel for inntektsrevisjonen. Revisjonshandlingene som er utført for å innhente revisjonsbevis, tar som nevnt foran utgangspunkt i at det er særskilt risiko knyttet til regnskapspåstandene gyldighet og periodisering, og normal risiko knyttet til fullstendighet. Revisjonshandlingene er i noen grad relevante for fullstendigheten, herunder revisors gjennomgang av periodiseringsposter med selskapets ledelse og kontroll for tett nummerserie av utgående fakturaer. Etter Finanstilsynets vurdering er de dokumenterte revisjonshandlingene likevel ikke tilstrekkelige, og det anses derfor ikke dokumentert innhentet tilstrekkelig revisjonsbevis for fullstendighet av inntektene. Det vises til revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. ISA 500 og 330.

Varelager
Manglende revisjonsbevis for balanseført varelager

Foretaket har balanseført varelager for verdien av steinmasse som er sprengt ut på en av foretakets tomter. Steinmassen bearbeides for bruk i foretakets prosjekter. Balanseført verdi per 31.12. utgjør ca. 5,5 ganger den fastsatte totalvesentligheten til årsregnskapet.

Revisor har ikke deltatt på varetelling, og har heller ikke dokumentert en vurdering av hvorfor dette eventuelt ikke lar seg gjøre eller hvorfor dette ikke skulle være nødvendig. Revisor har imidlertid innhentet bilder av varelager per juni 2014.  Revisor har mottatt og lagt til grunn foretakets kalkulasjon av massen per 31.12., men uten at forutsetningene for kalkulasjonen er dokumentert vurdert eller etterprøvd. Revisjonshandlingene er ikke tilstrekkelige til å gi revisjonsbevis for eksistens av varelageret.

Foretaket opplyser i årsregnskapets prinsippnote at egentilvirkede varer verdsettes til variabel tilvirkningskost. Det fremgår ikke av revisjonsdokumentasjonen at revisor har etterprøvd hvordan verdsettelsen faktisk gjøres, herunder hvorvidt foretaket faktisk har lagt nevnte prinsipp til grunn. Revisor har imidlertid rimelighetsvurdert verdsettelsen ved å kontrollere for at verdien ligger lavere enn observerbare utsalgspriser i markedet for sammenlignbare produkter.

Det er Finanstilsynets vurdering at revisjonsutførelsen og dokumentasjonen på området ikke er i samsvar med god revisjonsskikk, og at det ikke er dokumentert innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for eksistens og verdsettelse av varelageret. Det vises til revisorloven §§ 5-2 annet ledd og 5-3, jf. ISA 501 punkt 4 flg.

Anleggsmidler
Manglende dokumentasjon for revisors vurdering av klassifisering av tomt
Foretaket eier en annen tomt som er klassifisert som driftsmiddel. Finanstilsynet legger til grunn at tomten var ervervet med henblikk på utvikling og fremtidig salg, og ikke til bruk i virksomheten. Tomtens klassifisering som driftsmiddel synes ikke åpenbart å være riktig. Revisors vurdering av klassifiseringen fremgår imidlertid ikke av revisjonsdokumentasjonen. Det vises til revisorloven § 5-3, jf. ISA 230.

Oppdrag B (Produksjons- og handelsvirksomhet)

Transaksjoner med nærstående
Grunnlag for konklusjon om prising av konserninterne transaksjoner er svakt dokumentert

Foretaket omsetter en vesentlig andel av produserte varer til sitt morselskap, og prisene på disse blir av vesentlig betydning for foretakets årsregnskap. Prisene fastsettes etter årlige forhandlinger mellom partene.

Det fremgår av revisjonsdokumentasjonen at revisor konkluderte med at prisfastsettelsen syntes å være i tråd med prinsippet om armlengdes avstand, men revisors grunnlag for konklusjonen er svakt dokumentert. Det vises til revisorloven §§ 5-2 annet ledd og 5-3, jf. ISA 550 og 230.

Finanstilsynets oppsummering
Finanstilsynet avdekket under det stedlige tilsynet ved PwCs avdelingskontor flere svakheter i revisjonsutførelsen. For oppdrag A var svakhetene vesentlige, og Finanstilsynet anser at det ikke var dokumentert innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for vesentlige poster i årsregnskapet.

Finanstilsynet ber PwC og oppdragsansvarlig revisor gjennomføre nødvendige vurderinger og tiltak for å hindre lignende svakheter i revisjonsutførelsen fremover.

 For Finanstilsynet

Kjersti Elvestad
seksjonssjef

Lars Erik Larsen
 seniorrådgiver