Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader etter stedlig revisortilsyn - endelig rapport IP Revisjon AS

Brev

Merknader etter stedlig revisortilsyn - endelig rapport IP Revisjon AS

IP Revisjon AS, brev datert 31.08.2016

Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg
Dir. tlf: 22 93 99 06
Vår ref: 16/4476
Dato: 31.08.2016

Det vises til stedlig revisortilsyn avholdt 7. og 8. juni 2016, Finanstilsynets brev datert 11. juli 2016 med foreløpige merknader etter tilsynet og revisjonsselskapets brev datert 5. august 2016.

1. Bakgrunn
Revisjonsselskapet og revisjonsselskapets oppdragsansvarlige revisor er medlemmer av Den norske Revisorforening (DnR/Revisorforeningen) og underlagt DnRs kvalitetskontroll. DnR har avtale med Finanstilsynet om å utføre periodisk kvalitetskontroll med egne medlemmer som ikke reviderer foretak av allmenn interesse. Revisjonsselskapet hadde periodisk kvalitetskontroll fra Revisorforeningen høsten 2015. I brev fra DnR til Finanstilsynet datert 26. januar 2016 fremgår det blant annet at:

"I henhold til pkt. 2.3, punkt (j) i "Retningslinjer for periodisk kvalitetskontroll av revisorer og revisjonsselskaper" skal DnR, dersom man etter kvalitetskontroll hos et av sine medlemmer "finner at det kan være rimelig grunn til å vurdere om vilkårene for tilbakekall av godkjenningen som revisor eller revisjonsselskap, jf. revisorloven § 9-1, er oppfylt," sende saken til Finanstilsynet for videre oppfølging.

Med denne bakgrunn besluttet styret i DnR i sitt møte 21. januar 2016 å oversende denne saken vedlagt alle relevante dokumenter til Finanstilsynet."

Dette er bakgrunn for at Finanstilsynet har gjennomført stedlige tilsyn, og DnRs vurderinger inngår i grunnlaget for Finanstilsynets vurderinger og konklusjoner i saken.

2. Tilsynet
2.1 Hva er kontrollert
Fire revisjonsoppdrag ble nærmere gjennomgått av Finanstilsynet under tilsynet. Gjennomgangen var konsentrert om vesentlige og risikofylte forhold. De forholdene som gjorde at DnR besluttet å sende saken til Finanstilsynet, er spesielt kontrollert. Dette gjelder:

- "Generelt tilfredsstiller engasjementsbrevet for revisjonskunder ikke kravene til ISA 210. Revisor har ikke utarbeidet engasjementsbrev eller annen avtale for engasjementer vedrørende attestasjoner, uttalelser m.m.
- Revisor har ved minst to tilfeller signert kontrolloppstillingen til tross for manglende innestående på skattetrekkskontoen.
- Revisor har ved overtakelse av tre oppdrag ikke dokumentert revisjonshandlinger knyttet til revisjon av inngående balanse.
- Syklisk inspeksjon, jf. ISQC 1, er ikke gjennomført.
- Forespørsler til ledelsen vedr. misligheter, risiko, fortsatt drift, nærstående parter, diverse rutiner, IT system m.v. er ikke tilfredsstillende dokumentert. 
- Revisjon av inntekter er ikke tilfredsstillende dokumentert. Det foreligger nesten ikke dokumentasjon for revisjonshandlinger.
- Ved revisjon av kundefordringer mangler tilstrekkelig revisjonsbevis for verdien av kundefordringer og for vurdering av tap.
- Det er nesten ikke utført revisjonshandlinger knyttet til varekjøp.
- Det er ikke foretatt revisjonshandlinger knyttet til priskontroll av varelager eller vurdering av ukurans.
- Det mangler rutinebeskrivelse på flere vesentlige områder.
- Det er ikke dokumentert handlinger vedr. vurdering fortsatt drift, selv om selskapets EK er tapt og driver med underskudd.
- Fullstendighetserklæringen tilfredsstiller ikke kravene til innhold."

I stedlige revisortilsyn inngår normalt vurdering av revisjonsforetakets retningslinjer og rutiner for organisering og intern kvalitetskontroll. Finanstilsynet har som ledd i dette, også sett på selskapets rutiner for å etterleve revisors plikter etter hvitvaskingsloven.

Ved stedlige tilsyn kontrollerer Finanstilsynet at oppdragsansvarlige revisorer oppfyller vilkårene i revisorloven §§ 3-4 og 3-7 for å ha godkjenning som revisor og være oppdragsansvarlig revisor, og om revisjonsselskap oppfyller kravet i revisorloven § 3-5 for å ha slik godkjenning. Kontrollene ga ikke grunnlag for videre undersøkelser eller særlige kommentarer.

2.2 Resultatene av Finanstilsynets kontroll

Forholdet til DnRs kontroll
Når det gjelder forholdet til DnRs kvalitetskontroll og om revisor har tatt hensyn til påpekningene fra Revisorforeningen, er Finanstilsynets vurdering at:

- Det er innført nye engasjementsbrev som følger retningslinjene (eksemplene) i ISA 210.
- Revisor signerte tidligere kontrolloppstillingen når skattetrekket var betalt rettidig, selv om det ikke var avsatt tilstrekkelig på egen skattetrekkskonto. Denne praksisen er opphørt.  
- Inngående balanse er vurdert ved opptak av ny kunde og relevant dokumentasjon var innhentet.
- Syklisk inspeksjon (overvåking) gjennomføres for enkeltoppdrag og rutiner og retningslinjer selskapet har som ledd i sitt kvalitetskontrollsystem. Avtale om kontrollen er inngått med annen revisor og første kontroll blir avholdt i september 2016.  
- Forespørsler til og samtaler med ledelsen om risiko, misligheter for og håndtering av misligheter mv fremstår å være forbedret. Likevel bør dokumentasjonen av samtaler revisor har med ledelsen og de vurderinger revisor gjør om misligheter, risiko m.v., fortsatt forbedres.   
- Ved gjennomgang av fire oppdrag fremstår det å være innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for inntekter, selv om det fortsatt er påpekt mulige forbedringspunkter.
- Fremlagt revisjonsdokumentasjon underbygde at revisjonen av kundefordringer var foretatt på en tilfredsstillende måte for revisjonsoppdragene som ble gjennomgått.
- Det fremstår innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessig revisjonsbevis for varekjøp på oppdrag som er kontrollert. 
- Rutinebeskrivelser er lagt inn i Descartes og identifiserer relevante kontroller i foretakene som har innvirkning for regnskapsrapporteringen.
- Revisor har forbedret rutinene for å kontrollere og dokumentere om det er inntruffet hendelser etter balansedagen av betydning for årsregnskapet, herunder forutsetningen om fortsatt drift.
- Fullstendighetserklæring er utarbeidet, er benyttet og følger eksempelet som er gitt til ISA 580.

Andre forhold
Under tilsynet og i foreløpige merknader etter tilsynet ble det bemerket enkelte svakheter, mangler og forbedringspunkter i revisjonen og revisjonsselskapets retningslinjer og rutiner. I tilsvar til de foreløpige merknadene i saken har revisjonsselskapet redegjort for tiltak som er satt i verk eller vil bli satt i verk, som skal sikre at disse forholdene blir tatt hensyn til i det videre arbeidet.  

3. Oppsummering
Tilsynet underbygger konklusjonen fra DnRs kvalitetskontroll, om at forholdene da tilsa at "det kan være rimelig grunn til å vurdere om vilkårene for tilbakekall av godkjenningen som revisor er oppfylt." Finanstilsynets tilsyn viser at revisjonsselskap og oppdragsansvarlig revisor etter dette har gjort vesentlige forbedringer i måten revisjonen planlegges og utføres på, og det stedlige tilsynet fra Finanstilsynet har ikke gitt grunnlag for en slik konklusjon.

Finanstilsynet har likevel påvist enkelte svakheter ved revisjonen som er vurdert og i retningslinjene og rutinene. Finanstilsynet forutsetter derfor at revisjonsselskapet og dets oppdragsansvarlige revisor tar hensyn til merknadene i den videre revisjonsutførelsen. I brev datert 5. august 2016 har revisjonsselskapet og oppdragsansvarlig revisor redegjort for tiltak som er i satt verk, som skal sikre at forholdene blir tatt hensyn til i det videre revisjonsarbeidet.

Finanstilsynet finner på denne bakgrunn ikke grunn til å sette i verk særlige tiltak etter tilsynet.

 

For Finanstilsynet

Anders Grini 
tilsynsrådgiver

Jo-Kolbjørn Hamborg
spesialrådgiver