Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader etter revisortilsyn Mazars Revisjon AS

Brev

Merknader etter revisortilsyn Mazars Revisjon AS

Mazars Revisjon AS, brev datert 14. juli 2016

Saksbehandler: Espen Jacobsen
Dir. tlf: 22 93 98 25
Vår referanse: 16/1047
Dato: 14.07.2016 

1. Innledning

Det vises til Finanstilsynets foreløpige merknader ved brev 3. mai 2016 og til revisjonsselskapets tilsvar 15. juni 2016.

Finanstilsynets merknader gjelder revisjonsutførelsen i konkrete oppdrag. I og med at revisjonsselskapet er valgt som revisor gjelder Finanstilsynets merknader både revisjonsselskapet og den revisoren som er utpekt som oppdragsansvarlig for de aktuelle oppdragene. Kopi av dette brev er sendt til oppdragsansvarlig revisor. Finanstilsynet forutsetter at revisjonsselskapet følger opp saken overfor oppdragsansvarlig revisor. 

Finanstilsynet har på grunnlag av informasjon mottatt av Oslo Politidistrikt gjennomgått revisjonsdokumentasjonen for Rådhuset Kapital AS, Bergtun AS, Vorland Terrasse AS, Eidesjøen Terrasse DA, Eiendom Norge I 2006 DA, Eiendomsinvest I DA, Solsiden Eiendom I DA, Tomtespar I 2007 DA, Vekst Eiendom I DA, Spide Terrasse DA, Vestkanten Eiendom DA og Faktum Eiendom AS i den tid som Mazars Revisjon AS har hatt revisjonsoppdragene. Mazars Revisjon AS har avgitt revisjonsberetning for regnskapsåret 2010 for alle 12 selskapene, (heretter omtalt som "selskapene").

Oslo Byfogdembete har avsagt kjennelse om tvangsoppløsning av de fleste selskapene ved kjennelse kunngjort 11. juni 2013. Årsaken til tvangsavviklingen var manglende innsendelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret for regnskapsåret 2011. Mazars Revisjon AS var revisor helt frem til tidspunktet for tvangsoppløsning.

2. Finanstilsynets kontroll av revisjonsutførelsen

2.1 Aksept av revisjonsoppdrag
Mazars Revisjon AS (tidligere PKF Revisjon AS) påtok seg revisjonen av årsregnskapene for 2010, 11. juli 2011. Tidligere revisor hadde da trukket seg og frarådet ny revisor fra å påta seg revisjonsoppdragene, jf. revisorloven § 7-2.

Finanstilsynets tilsyn avdekket følgende alvorlige svakheter i revisors vurdering av om revisjonsoppdragene skal aksepteres og i revisjonsdokumentasjonen:

 1. Forrige revisor varslet fratreden som revisor i nummerert, jf. brev  datert 4. april 2011. Begrunnelsen var utestående revisjonshonorar for regnskapsåret 2009 og manglende tiltak i forhold til tidligere nummererte brev. Fra brevene siteres:
  - "Regnskapet for 2009 ble først klart til revisjon sent i 2010, vesentlig etter fristen 30. juni for avleggelse av regnskapet. Vi har påpekt kravene om ajourhold av regnskapet. Etter det vi nå har fått opplyst er det ikke ført regnskap for 2010.
  - Selskapene har alle en anstrengt likviditetssituasjon. Vi har tidligere påpekt i nummerert brev og med presisering i revisjonsberetningen nødvendigheten av kapital – og likviditetstilførsel. Det vises også til selskapets årsberetning for 2009. Etter det vi har forstått er det ikke gjort slike tiltak."

  Revisor forsikret seg ikke om at de forholdene som forrige revisor har påpekt er brakt i orden før aksept av oppdragene. Det ble heller ikke fulgt opp etter aksept av oppdraget.

 2. Revisor har ikke dokumentert at han har vurdert selskapenes likviditetssituasjon. Det vises til revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. ISA 220 punkt 12 og 14, ISQC1 punkt 26 til 28 og ISA 510 punkt 5. 

 3. Den dokumentasjon som foreligger et "Skjema for ny kunde". Dette skjemaet inneholder felter for vurdering av uavhengighet og revisors kompetanse og kapasitet. Feltene er ikke utfylt. Revisors uavhengighetsvurdering er først dokumentert i forbindelse av planleggingen av oppdraget. Det vises til revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. ISA 220 punkt 12-14 og ISQC1 punkt 26-28. 

 4. Revisjonsselskaper er underlagt hvitvaskingslovgivningen. Etter disse reglene skal det gjennomføres kundekontroll før et revisjonsoppdrag aksepteres, jf. hvitvaskingsloven § 6. Revisor har fått kopi av legitimasjon, men det foreligger ikke dokumentasjon for at revisor har bekreftet kundenes identitet på grunnlag av gyldig legitimasjon ved kontroll av legitimasjonsdokumentasjonen og signaturer. Revisor har heller ikke fått bekreftet identiteten til reelle rettighetshavere. Revisor har ikke innhentet firmaattest, stiftelsesdokumenter eller lignende som viser at personene er berettiget til å representere den enkelte kunde utad. Det vises til hvitvaskingsloven § 7 første og andre ledd. 

 5. Det følger av revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. ISA 210 punkt 10 der det fremgår at revisor må nedfelle vilkårene for revisjonsoppdraget i et engasjementsbrev. Det vises videre til revisorloven § 5-3 om dokumentasjon av oppdrag. Det foreligger ikke kopi av engasjementsbrev inngått ved overtakelsen av oppdragene.

Finanstilsynet har mottatt et notat fra revisor, datert 15. mars 2016, der revisor har forklart hvilke vurderinger han mener ble gjort da revisjonsselskapet påtok seg oppdraget. Basert på det særskilte lovkravet i revisorloven § 7-2 tredje ledd om dokumentasjon av akseptvurdering i disse tilfellene, kan ikke Finanstilsynet legge vekt på notater som er utarbeidet i ettertid.

I tilsvaret er det opplyst at revisjonsselskapet er i ferd med å oppdatere sine retningslinjer og rutiner for aksept av oppdrag slik at disse på en bedre måte kan bidra til å sikre etterlevelse av kravene i revisorloven og hvitvaskingsloven. Finanstilsynet forutsetter at revisjonsselskapet i dette arbeidet også ser hen til det som har kommet til uttrykk i Finanstilsynets tematilsynsrapport om aksept og fortsettelsesvurderinger, datert 18. mars 2011.

2.2 Inngående balanse 
Det fremgår av revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. ISA 510, punkt 6 at revisor skal innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for hvorvidt den inngående balansen inneholder feilinformasjon som har vesentlig virkning på regnskapet for den inneværende perioden.

Det foreligger ikke dokumentasjon for at revisor har vurdert inngående balanse for noen av revisjonsoppdragene.

2.3 Hendelser etter balansedagen
Det følger av revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. ISA 560 punkt 6 at revisor skal gjennomføre revisjonshandlinger som er utformet for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for at alle hendelser som finner sted mellom balansedagen og datoen for revisjonsberetningen og som krever korrigering av eller omtale i regnskapet, er blitt identifisert. Aktuelle revisjonshandlinger følger av ISA 560 punkt 7.

For regnskapsåret 2010 er revisjonsberetningen for Rådhuset Kapital AS avgitt først 23. april 2012, dvs. det det er nesten 1 år og 4 måneder mellom balansedagen og datoen for revisjonsberetningen. Det revisor synes å ha gjort for å dekke hendelser i denne perioden er å innhente en fullstendighetserklæring fra ledelsen, (datert 20. april 2012). Etter Finanstilsynets syn er dette ikke tilstrekkelig. Finanstilsynet viser til at selskapet gikk med betydelig underskudd i 2010 og hadde en anstrengt likviditet, lån til nærstående uten betryggende sikkerhet og vesentlig usikkerhet knyttet til verdsettelsen av aktiva. I tilsvaret er manglende revisjonshandlinger forklart med at det ikke var ført noe regnskap for 2011 på dato for avgivelse av revisjonsberetningen for 2010.

Finanstilsynet viser til at plikten til å vurdere hendelser etter balansedagen gjelder også i situasjoner der det ikke er utarbeidet regnskap. Slik saken fremsto for revisor er Finanstilsynets oppfatning at revisor måtte ha innhentet selvstendige revisjonsbevis for perioden fra balansedagen frem til dato for avgivelse av revisjonsberetning.

Finanstilsynet mener at Revisor hadde derfor ikke tilstrekkelig og hensiktsmessige revisjonsbevis for konklusjonen i revisjonsberetningen. 

2.4 Fortsatt drift

Rådhuset Kapital AS
Rådhuset Kapital AS, som er "holdingselskapet" av selskapene, hadde et årsunderskudd i 2010 på omlag MNOK 2,3. I sin årsberetning har styret bekreftet at forutsetningen om fortsatt drift ligger til grunn for utarbeidelsen av årsregnskapet. Videre har styret uttrykt følgende: "Selskapet har tilstrekkelig sikkerhet for utestående i form av pant i fast eiendom og i tekniske installasjoner. Selskapet er inne i en viktig fase, og vil i løpet av 2012 realisere aksjer og andeler knyttet til eiendomsinvesteringer. Dette vil gi en betydelig tilførsel av likviditet til bruk i driften av selskapet."  

I revisjonsdokumentasjonen foreligger det et notat, datert 19. april 2012, utarbeidet av en medarbeider, der det vurderes om det skal avgis en revisjonsberetning med presisering eller forbehold knyttet til forutsetningen om fortsatt drift. Medarbeideren har konkludert med at slik årsberetningen er utformet, må det tas forbehold i revisjonsberetningen. Alternativt må styrets årsberetning endres. Det samme fremkommer i konklusjonsmemo, som oppdragsansvarlig revisor har satt "OK" på. Revisjonsberetningen inneholder en presisering om grunnlaget for fortsatt drift. Revisjonsdokumentasjonen inneholder ikke en forklaring på hvorfor det ikke ble tatt forbehold.

Det vises til revisorloven § 5-2 annet ledd og ISA 570 som bestemmer hvordan revisor skal forholde seg til ledelsens forutsetning om fortsatt drift. Ut over ovennevnte notat foreligger det ingen dokumentasjon av hva som er gjort eller vurdert. Selskapet hadde en anstrengt likviditet. Dette er et forhold som tilsier at revisor skal gjennomføre ytterligere revisjonshandlinger, jf. ISA 570 punkt 16. Årsregnskapet ble avlagt svært sent. Det følger av ISA 570 punkt 24 at revisor skal spørre om årsakene til at regnskapet er vesentlig forsinket. Dersom revisor mener at forsinkelsen kan relateres til hendelser eller forhold som angår vurderingen om fortsatt drift, skal revisor gjennomføre ytterligere revisjonshandlinger.

Finanstilsynet finner at det ikke er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessige revisjonsbevis for revisjonen av grunnlaget for fortsatt drift. Videre mener Finanstilsynet at revisor skulle tatt forbehold i revisjonsberetningen om selskapets evne til fortsatt drift.

Vorland Terrasse AS
Revisor har avgitt revisjonsberetning 8. september 2011 for Vorland Terrasse AS for regnskapsåret 2010. Årsregnskapet viser et årsunderskudd på kr. 94 776,- og egenkapitalen var negativ med kr. 220 655,-. Av styrets årsberetning fremkommer følgende; "Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret bemerker at aksjekapitalen er tapt men anser det forsvarlig med videre drift da det antas å ligge vesentlig merverdier i tomten i Sund kommune. Mesteparten av gjelden i selskapet er dessuten til konsernselskaper og eiere."

Av konklusjonsmemo utarbeidet av medarbeider 9. september 2011 er det anført i parentes at revisor må vurdere om det skal avgis presisering av tapt aksjekapital og handleplikt etter aksjeloven i revisjonsberetningen. Memoet har et felt for ansvarlig revisors merknader. Dette feltet er ikke utfylt, men oppdragsansvarlig revisor har attestert for at han har gjennomgått det den 14. september 2011. Videre er det i sjekkliste for årsoppgjør og konsernoppgjør under punktet "styrets beretning" og "redegjørelse for fortsatt drift-forutsetningen" anført "Bør skrive mer". I et udatert notat, som synes å være oppdragsansvarlig revisors oppsummering før avleggelse av revisjonsberetningen, fremkommer følgende; "Om vi skal si noe i revisjonsberetningen må det bli et forbehold på going concern og ikke presisering. Vi får se hva styret sier i sin beretning." Revisjonsberetningen for selskapets 2010 regnskap er avgitt uten forbehold eller presisering. Konklusjonen i revisjonsberetningen er ikke konsistent med vurderingene og revisjonsdokumentasjonen inneholder ingen forklaring på hvorfor det ikke ble tatt forbehold. Dersom revisor har lagt vekt på styrets vurdering av at det var merverdier i tomten, vises det til punkt 2.9 i det følgende.

Finanstilsynet mener at det ikke er innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for revisjon av selskapets evne for fortsatt drift. Uansett mener Finanstilsynet at revisor skulle tatt forbehold om selskapets evne til fortsatt drift når dette ikke hadde kommet til uttrykt i årsberetningen.

Vestkanten Eiendom DA
Selskapet hadde ikke likvide midler, noe som tilsier at fortsatt drift må anses som usikker. Revisor har ikke vurdert dette. Det er foretatt vesentlige nedskrivninger, resterende bokførte eiendeler utgjøres i det vesentlige av fordringer mot nærstående. Verdien av disse fordringene er ikke vurdert av revisor. Finanstilsynet finner at det ikke er innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for revisjon av selskapets evne for fortsatt drift. Det vises til revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. ISA 705.

Det er ikke opplysninger om usikkerhet knyttet til fortsatt drift i styrets årsberetning. Når det ikke er gitt informasjon i styrets årsberetning om hvordan selskapet skal bli tilført nødvendig likviditet, mener Finanstilsynet mener at revisor skulle tatt forbehold i revisjonsberetningen for 2010 om selskapets evne til fortsatt drift. 

2.5 Overholdelse av bokføringsregelverket
Revisor har i revisjonsdokumentasjonen for Rådhuset Kapital AS konkludert med at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Det foreligger ikke dokumentasjon som underbygger denne konklusjonen. Tvert imot viser revisjonsberetningen avlagt i april 2011 av forrige revisor at det på det tidspunkt ikke var ført regnskap for 2010.

Revisjonsselskapet har i tilsvaret til Finanstilsynet anført at selskapet har under 300 bilag og da kun har krav ajourføring i forhold til kravene til pliktig regnskapsrapportering. En henvisning til dette i ettertid, er uansett ikke tilstrekkelig.

2.6 Nummerert brev
Det er klare krav i revisorloven § 5-2 fjerde ledd, jf. § 5-4 for hvilke forhold som skal tas opp i nummererte brev. Plikten til å sende nummererte brev er et sentralt element i revisjonsinstituttet. Nummererte brev gir revisjonsklienten en klar oppfordring til å rette på påpekte forhold. Dersom revisjonsklienten ikke retter på forholdene, vil revisor ha plikt til å frasi seg oppdraget i henhold til revisorloven § 7-1.

For selskapene Rådhuset Kapital AS og Bergtun AS har revisor avgitt revisjonsberetning for 2010 med presisering om at det er vesentlig usikkerhet om selskapets evne til fortsatt drift. For Rådhuset Kapital AS har revisor også tatt forbehold knyttet til verdsettelsen av fordringer. Av regnskapene fremgår også andre lovbrudd som lån til nærstående uten tilstrekkelig sikkerhetsstillelse. Revisor har til tross for alle disse mangler og svakheter ikke skrevet nummerert brev til noen av selskapene i samsvar med kravet i revisorloven.

I tilsvaret har revisjonsselskapet vist til at forholdene har vært kommunisert til selskapets ledelse/eier i e-post. Revisjonsselskapet er enig i at dette er ikke tilstrekkelig, og at det skulle vært sendt nummererte brev. 

Plikten i revisorloven § 5-4 til å sende nummererte brev er ikke oppfylt.   

Også i de øvrige oppdragene er det forhold som skulle vært tatt opp i nummererte brev, jf. merknader i andre punkter. 

Etter revisorloven § 7-1 skal revisor si fra seg oppdraget når revisor avdekker vesentlig brudd på lov og forskrifter som den revisjonspliktige er underlagt, og den revisjonspliktige ikke retter på forholdet etter at dette er påpekt av revisor. At det ikke er sendt nummerert brev til selskapene påvirker derfor revisors mulighet til å oppfylle plikten til å si fra seg oppdraget.
  
2.7 Manglende vurdering av fratredelse
Det følger av revisorloven § 5-2 annet ledd og ISA 220 punkt 12 og 13 at revisor skal vurdere om revisjonsoppdraget skal fortsettes.

Oppdragsansvarlig revisor oversendt til Finanstilsynet kopi av e-postkorrespondanse med selskapene og ekstern regnskapsfører, og et notat der revisor har oppsummert kommunikasjonen med klienten. Finanstilsynet finner ikke å kunne legge til grunn at det mottatte materiale dokumenterer en vurdering av om han skal fratre som revisor for selskapene for regnskapsåret 2011. 

2.8 Transaksjoner med nærstående
Det har funnet sted en rekke transaksjoner mellom de ulike selskapene og selskapenes hovedaksjonær. Finanstilsynet mener at revisor ikke har innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for flere av disse transaksjonene, jf. revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. ISA 550 punkt 11 – 14 og 21 – 24.

Finanstilsynet mener også at flere av transaksjonene skulle vært behandlet i generalforsamling i henhold til aksjeloven § 3-8. Forholdet skulle vært tatt opp i nummerert brev. 

Finanstilsynets standpunkt bygger på følgende: 

Avtale om kjøp av eierandel 
Rådhuset Kapital AS har, av sin hovedaksjonær, kjøpt eierandel for kr. 360.000,- i et selskap med delt ansvar (heretter omtalt som DA-selskapet). Hovedaksjonær var eier i DA-selskapet. Etter at revisor hadde stilt spørsmål og bedt om dokumentasjon for verdien av selskapet det er kjøpt andel i, ble eiendelen endret fra en andel i selskapet til en fordring. Til denne omgjøringen har revisor notert "Noe tynn forklaring". Fordi verdien ikke lot seg bekrefte tok revisor forbehold i revisjonsberetningen for Rådhuset Kapital AS for 2010 om verdien av fordringen. Revisor har etter Finanstilsynets vurdering ikke utvist tilstrekkelig profesjonell skepsis, ved ikke å be om ytterligere forklaring og ved ikke å gjennomføre ytterligere revisjonshandlinger. Forholdet kan utgjøre en mislighetsrisiko som revisor i henhold til revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. ISA 240, er pålagt å følge opp. Det vises til og ISA 550 punkt 22 c og e der det fremgår at når revisor har identifisert betydelige transaksjoner med nærstående skal revisor utføre hensiktsmessige substanshandlinger med transaksjonene. Videre skal revisor, hvis transaksjonene synes bevist, vurdere følgende for revisjonen, jf. punkt A37

Revisjonsselskapet har i tilsvaret gitt uttrykk for at de ikke deler Finanstilsynets oppfatning om at revisor ikke har utvist tilstrekkelig profesjonell skepsis. Revisjonsselskapet mener at det er tatt høyde for den usikkerheten som forelå ved å ta forbehold om verdien av fordringen i revisjonsberetningen. Finanstilsynet opprettholder sitt syn om at revisor skulle ha gjort ytterligere undersøkelser rettet mot transaksjonen.

Sikkerhetstillelse
Rådhuset Kapital AS hadde en fordring på sin hovedaksjonær på kr. 1 313.000,-. Revisor kontrollerte at det var etablert sikkerhet i form av tinglyst pant i hovedaksjonærs eiendom. Av dokumentasjon revisor har innhentet fremgår det også at Hol Sparebank hadde panterett i samme eiendom, med bedre prioritet. Finanstilsynet mener situasjonen var slik at revisor skulle ha vurdert om sikkerheten var betryggende. Det foreligger ikke dokumentasjon som viser at slik vurdering er gjort.

Ulovlig lån til nærstående 
Rådhuset Kapital AS har gitt lån til det DA-selskapet som er omtalt foran, dvs. at lånet var gitt til en nærstående. Revisor har tatt forbehold til verdsettelsen av fordringen. Etter Finanstilsynets vurdering er lånet ulovlig etter aksjeloven § 8-7. Forholdet skulle vært tatt opp i nummerert brev til selskapet samt vært presisert i revisjonsberetningen og som mulig ansvar for styrets medlemmer, jf. revisorloven § 5-6, syvende ledd, jf. § 5-2 fjerde ledd nr. 4 og § 5-4.

Endring i mellomværende, revisjonsbevis
For Rådhuset Kapital AS foreligger det ikke dokumentasjon som viser at revisor har innhentet revisjonsbevis for en reduksjon i en fordring mot hovedaksjonær fra kr. 3.427.000,-  per 31.12.2009 til kr. 1.313.000 per 31.12.2010.

Avtale med annet selskapet
Vorland Terrasse AS har inngått en avtale med DA-selskapet som er omtalt foran om fremlegging om vann og avløpsledninger. Avtalen innebar at Vorland terrasse AS skal betale til DA-selskapet et beløp per boenhet for tilkobling vann, vei og avløp, totalt MNOK 15,3. Betaling skulle ifølge avtalen skje senest ti dager etter underskrift. Hovedaksjonær i Vorland Terrasse AS er også den eier av DA-selskapet og den som driver virksomheten.

For Vorland Terrasse AS er dette en vesentlig avtale inngått med nærstående part. Det fremkommer ikke av dokumentasjonen om revisor har vurdert avtalen med henblikk på realitet mv. Det er heller ikke dokumentert om, eventuelt på hvilken måte revisor har kontrollert om avtalen er gjennomført, herunder om betaling er gjort eller om forpliktelsene er reflektert i Vorland Terrasse AS, ut over at revisor har etterspurt regnskapet for DA-selskapet. I og med at det ikke forelå et regnskap mottok ikke revisor det. Etter Finanstilsynets syn er også dette et forhold som skulle tilsi økt aktsomhet fra revisor side.  

2.9 Vesentlige regnskapsposter

Fats eiendom tilhørende Vorland Terrasse AS
Vorland Terrasse AS har balanseført tomter for kr. MNOK 2,1 i årsregnskapet for 2010. I revisjonsdokumentasjonen er det vist til en takst angir en salgsverdi for tomtegrunnen på kr. MNOK 30. Det fremkommer av taksten at den "forutsetter at tomten blir godkjent i henhold til forslag til ny reguleringsplass. Dette forslaget legger opptil en mer konsentrert bebyggelse." Og videre gjentas: "Taksrapporten forutsetter at utkast reguleringsplanen datert 25.05.2010 blir godkjent og vedtatt slik den er fremstilt for takstmann." Det er ikke dokumentert en vurdering av takstmannens arbeidsmetodikk, objektivitet eller øvrige forutsetninger som ligger til grunn for utmålte verdi. Revisor har heller ikke kommentert den usikkerheten som ligger i om de kommunale vedtakene blir fattet og med et innhold som forutsatt av takstmannen. 

Av revisjonsdokumentasjonen fremgår et kostnadsoverslag for administrasjonskostnad, juridisk bistand, salgskostnader, vei inkludert strøm, telefoni, fiber, vann og avløp på totalt MNOK 20,46, (utviklingskostnader). Dette gir en restverdi på MNOK 9,54. Det fremgår ikke hvordan utviklingskostnadene er beregnet eller hvem som har beregnet disse. Det foreligger heller ikke dokumentasjon som viser om revisor har stilt spørsmål ved kostnadsanslagene eller at revisor har vurdert usikkerhet som ligger i disse.

Revisors har uten videre lagt til grunn at balanseført verdi på MNOK 2,1 ikke er overvurdert. Uten å ha vurdert taksten og forutsetningene for denne, og ikke utviklingskostnadene, er ikke dette tilstrekkelig. Finanstilsynet mener at det ikke er innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for vesentlige balanseposter. Det vises til revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. ISA 500 og ISA 540.

Verdsettelsens betydning for øvrige selskaper 
I verdsettelsen av eierandelen øvrige selskaper har i Vorland Terrasse AS er det tatt utgangspunkt i tomtens virkelige verdi (restverdien) på MNOK 9,54. Når revisor ikke har innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for denne verdien, er dette av betydningen også for verdsettelsen av eierandelene i Vorland Terrasse AS for flere av eierselskapene.

Finanstilsynet mener at det ikke er innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for vesentlige balanseposter i selskaper med eierandeler i Vorland Terrasse AS. Det vises til revisorloven § 5-2 annet ledd, jf. ISA 500 og ISA 540.

2.10 Datering 
Det følger av revisorloven § 5-6 første ledd at revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er fastsatt og senest syv måneder etter regnskapsårets slutt. Revisjonsberetning skal avgis også der årsregnskap ikke foreligger eller er ufullstendig.

I brev 16. oktober 2012 til Rådhuset Kapital AS oversendte revisor revisjonsberetninger der det fremkommer at han ikke kan uttale seg om årsregnskapene for 2011, fordi de ikke var avlagt. Alle revisjonsberetningene er datert 30. juni 2012. Når beretningene sendes i oktober, kan de ikke dateres 30. juni 2012. 

Selv om revisor var kjent med at selskapene tidligere ikke hadde levert regnskap rettidig, hadde han ikke gitt selskapene en frist for når årsregnskapene måtte være mottatt for å sikre at revisjonen kunne ferdigstilles innen lovens frist.

Revisor har heller ikke sendt nummerert brev om de for sent avlagte regnskapene.

Særlig om Bergtun AS
Dato på sentrale deler av revisjonsdokumentasjonen er som følger:

 • Konklusjonsmemo fra medarbeider, 6. oktober 2011
 • Avslutningsliste fra medarbeider, 6. oktober 2011
 • Arbeidsprogram for årsoppgjør og konsernoppgjør fra medarbeider, 6. oktober 2011 
 • Fullstendighetserklæring fra selskapet, 6. oktober 2011.
 • Dokumentasjon for kvalitetssikring av oppdragsansvarlig revisor, 10. oktober 2011.

Når revisjonsberetningen er datert 29. september 2011 fremstår revisjonsarbeidet som ikke avsluttet da revisjonsberetningen ble avgitt. For konklusjonsmemo, avslutningsliste og arbeidsprogrammet kan dateringen skyldes ferdigstillelse av revisjonsdokumentasjonen. Denne forklaringen dekker ikke fullstendighetserklæringen fra selskapet og kvalitetssikringen. Uansett må oppdragsansvarlig revisor kunne dokumentere kvalitetssikring før revisjonsberetning avgis, jf. revisorloven § 5-2 annet ledd og ISA 220 punkt 17 og ISA 700 punkt 41.

3. Finanstilsynets vurdering

Finanstilsynet har avdekket vesentlige og alvorlige svakheter i revisjonsutførelsen som innebærer brudd på revisorloven. Det vises særlig til at oppdragene er akseptert i strid med forrige revisors fraråding uten at begrunnelsen for aksepten er dokumentert og at manglende regnskapsavleggelse og andre forhold ikke er fulgt opp overfor revisjonsklientene, herunder at det ikke er sendt nummererte brev. Finanstilsynet mener at det ikke et utvist en profesjonell skeptisk holdning i revisjonsutførelsen. I tillegg er revisjonsdokumentasjonen mangelfull.   

Finanstilsynet har merket seg at revisjonsselskapet har oppdatert sine retningslinjer og rutiner slik at disse på en bedre måte skal bidra til å sikre at selskapet revisjonsoppdrag gjennomføres i samsvar med de krav som følger av lovgivningen, herunder god revisjonsskikk.    

Finanstilsynet mener de avdekkede svakhetene i revisjonsutførelsen gir grunnlag for å tilbakekalle revisorgodkjenningen for oppdragsansvarlig revisor i henhold til revisorloven § 9-1 tredje ledd, nr. 2. Det foreligger både grove og gjentatte overtredelser av revisors plikter etter lov og forskrift. Når dette er situasjonen kan Finanstilsynet fatte vedtak om tilbakekall av revisorgodkjenningen. I vurderingen av om slikt vedtak skal fattes, har Finanstilsynet lagt vekt på tidsaspektet. Det gjelder revisjoner for regnskapsårene 2010 og 2011. Finanstilsynet har også lagt vekt på at Den norske Revisorforening gjennomførte kvalitetskontroll med Mazars Revisjon AS og med den  oppdragsansvarlige revisoren i 2012. Resultatet av denne kontrollen gjør at Finanstilsynet finner å legge til grunn at revisjonskvaliteten da var blitt bedre enn det Finanstilsynet fant ved sin gjennomgang. Finanstilsynet har også merket seg at revisjonsselskapet vil gjennomføre utvidet kvalitetskontroll av den oppdragsansvarlige revisorens revisjonsutførelse. På denne bakgrunn har Finanstilsynet under tvil kommet til at vedtak om tilbakekall av godkjenningen som revisor ikke skal fattes. De forhold Finanstilsynet avdekket under det stedlige tilsynet vil imidlertid være av betydning dersom det på nytt blir avdekket revisjonsutførelse fra den oppdragsansvarlige revisoren, som ikke er i samsvar med revisorlovgivningen.

 

For Finanstilsynet


Kjersti Elvestad
seksjonssjef  

Espen Jacobsen
spesialrådgiver

Kopi til:

-----------