Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader etter revisortilsyn

Brev

Merknader etter revisortilsyn

Brev til statsautorisert revisor, brev datert 21. november 2015

Saksbehandler: Axel Emil Jønsson
Dir. tlf: 22939736
Vår referanse: 15/7265
Dato: 21.11.2015

 

Merknader etter revisortilsyn 
Det vises til stedlig revisortilsyn 26.-27. august 2015, Finanstilsynets foreløpige merknader datert 9. oktober 2015 samt revisjonsselskapets svar til disse datert 9. november 2015.

Generelt om tilsynet
Bakgrunn for tilsynet er innrapportering fra Skatt Vest i brev datert 7. juli 2015. Innrapporteringen begrunnes i forhold Skatt Vest har avdekket ved bokettersyn hos India Tandoori Restaurant Sandnes AS og Delhi Indian Cusine & Bar AS. Innrapporteringen er konsentrert om revisjonen for regnskapsåret 2012.

Tilsynet har derfor omfattet gjennomgang av de vesentligste delene av revisjonen av årsregnskapet for 2012 for begge selskap. I tillegg ble de vesentligste områdene i revisjonen av årsregnskapet for 2014 for to andre og tilfeldig utvalgte selskap vurdert. Kontrollen ble konsentrert spesielt om regnskapsposter og revisjonsområder vurdert som vesentlige og risikofylte.

I tilsynet har også inngått vurdering av virksomhetens interne kvalitetskontrollsystem samt kontroll med at formelle krav til å ha godkjenning som oppdragsansvarlig revisor og autorisert regnskapsfører er oppfylt.

Finanstilsynets vurderinger
Finanstilsynets har avdekket forbedringspunkter og enkelte mangler. Forbedringspunkter er tatt opp med oppdragsansvarlig revisor ved oppsummeringen av det stedlige tilsynet. For mangler ved virksomheten og revisjonsutøvelsen viser Finanstilsynet til følgende:

Mangler ved virksomhetens interne systemer for kvalitetskontroll
Revisorloven § 5b-1 krever at revisjonsselskap skal etablere forsvarlige systemer for intern kvalitetskontroll av revisjonsvirksomheten. Krav til intern kvalitetskontroll i foretak som utøver revisjonsvirksomhet følger også av god revisjonsskikk, jf. revisorloven § 5-2 annet ledd og ISQC1 om kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Krav til overvåking er spesielt omtalt i punktene 48-56 i standarden.

Da tilsynet ble avholdt, var det ikke innført noen overvåkingsprosess for oppdrag, og Finanstilsynet informerte om at revisor umiddelbart må innarbeide retningslinjer og rutiner som sikrer at overvåking gjøres i samsvar med revisorlovens krav, herunder god revisjonsskikk. Revisor har i tilsvar til foreløpige merknader opplyst om at det nå er inngått avtale med en annen praktiserende revisor om gjennomføring av årlig kvalitetskontroll av revisjonsoppdrag. Finanstilsynet har mottatt kopi av avtalen.

Mangler ved revisjonsutførelsen
Revisor skal utføre revisjonen etter beste skjønn og i samsvar med god revisjonsskikk, jf revisorloven § 5-2 første og annet ledd.

Etter Finanstilsynets vurdering foreligger det vesentlige svakheter ved revisjonen for 2012 av innrapporterte oppdrag. Disse er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

 • Revisjonsbevis
  Grunnet vesentlige svakheter i selskapets interne kontroll er Finanstilsynet av den oppfatning at revisor uansett vanskelig kunne utføre revisjonshandlinger som ga tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Revisor har likevel konkludert positivt på fullstendigheten i regnskapsførte salgsinntekter uten at det er utført revisjonshandlinger som underbygger konklusjonen. Revisor har ikke testet at den kontrollen som er angitt å sikre fullstendighet av inntekter, fungerte som forutsatt (gjennom hele regnskapsperioden). Revisor har heller ikke vurdert hvorvidt den identifiserte kontrollen, er egnet til å sikre at alt salg ble bokført. Ut over dette er det foretatt analytiske revisjonshandlinger, men fordi grunnlagsmaterialet i analysen ikke er pålitelig, vil ikke den analytiske revisjonshandlingen gi et forsvarlig revisjonsbevis. Finanstilsynet mener derfor at revisor ikke har innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis som dekker målsettingen om fullstendighet av inntekter. Finanstilsynet ser alvorlig på slike mangler ved revisjonsutførelsen.

 • Stikkprøver i revisjon
  Begrunnelsen for valg av utvalgskriterier og -størrelser, herunder hvordan fullstendighet av populasjonen sikres, må komme tydelig frem i dokumentasjonen for utførte stikkprøvekontroller. Kriterier for utvalg og omfang fremstod ikke klart angitt.
   
  Revisor må være tydelig på formålet med stikkprøvene, og egenskapene med populasjonene som blir testet må vurderes og dokumenteres. Utvalgskriteriene må sikre at alle enheter i populasjonen har mulighet til å bli trukket ut, og utvalgsstørrelsen må være tilstrekkelig til å redusere utvalgsrisikoen til akseptabelt nivå. Revisor må dessuten konkludere på resultatene av stikkprøvene, og i tilfelle feil må disse projiseres på populasjonen.

 • Analytiske handlinger
  Ved anvendelse av analytiske revisjonshandlinger må revisor blant annet evaluere påliteligheten av data som ligger til grunn samt utarbeide en forventning om resultatet av analysen. Hva som aksepteres som et akseptabelt avvik må også vurderes. Disse vurderingene må klart fremgå av revisors dokumentasjon og er en sentral del av revisjonsbeviset. Avvik ut over angitte forventinger må følges opp gjennom andre revisjonshandlinger.

  På alle de kontrollerte oppdragene var det benyttet analyser som revisjonsbevis. Flere av de kriteriene som er nevnt ovenfor, fremgikk ikke av revisors dokumentasjon. Finanstilsynet mener derfor at revisjonsbevisene som er lagt til grunn ikke kan sies å være tilstrekkelige.

Oppsummering
Etter Finanstilsynets vurdering har revisor ikke tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for regnskapspåstanden om fullstendighet av inntekter, for to kontrollerte oppdrag. Det er alvorlig. Oppdragene gjelder revisjonen for 2012. Revisor har senere gjort endringer i sin revisjonsmetodikk, og tilsvarende mangler ble ikke funnet ved gjennomgang av utvalgte revisjonsoppdrag for 2014. 

Selv om det er konstatert mangler og forbedringspunkter ved revisjonen, finner Finanstilsynet derfor likevel ikke forholdene av slik karakter at det er behov for særlig oppfølgning. Finanstilsynet forutsetter imidlertid at de påpekninger som fremgår av dette brev, blir tatt hensyn til i det videre arbeidet. Dersom Finanstilsynet finner å gjennomføre ny kontroll hos revisor, er det spesielt aktuelt å følge opp forholdene som er påpekt her.

For Finanstilsynet

Kjersti Elvestad
seksjonssjef

Axel Emil Jønsson
 seniorrådgiver