Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader (endelig rapport) etter stedlig revisortilsyn Gudbrandsdal Revisjon AS

Brev

Merknader (endelig rapport) etter stedlig revisortilsyn Gudbrandsdal Revisjon AS

Gudbrandsdal Revisjon AS, brev 13. oktober 2016.

Det vises til stedlig tilsyn 25. - 27. mai 2016, Finanstilsynets foreløpige merknader i brev datert 11. juli 2016 og revisjonsselskapets tilsvar i e-post 14. september 2016.

1. Bakgrunn og avgrensninger
Revisjonsselskapet og selskapets oppdragsansvarlige revisorer er medlemmer av Den norske Revisorforening (DnR/Revisorforeningen) og underlagt DnRs kvalitetskontroll. DnR har avtale med Finanstilsynet om å utføre periodisk kvalitetskontroll med egne medlemmer som ikke reviderer foretak av allmenn interesse. Revisjonsselskapet hadde periodisk kvalitetskontroll fra Revisorforeningen høsten 2014. En av selskapets oppdragsansvarlige revisorer har hatt oppfølgingskontroll i 2015. I brev til Finanstilsynet datert 26. januar 2016 skriver DnR blant annet:

"I henhold til pkt. 2.3, punkt (j) i "Retningslinjer for periodisk kvalitetskontroll av revisorer og revisjonsselskaper" skal DnR, dersom man etter kvalitetskontroll hos et av sine medlemmer "finner at det kan være rimelig grunn til å vurdere om vilkårene for tilbakekall av godkjenningen som revisor eller revisjonsselskap, jf. revisorloven § 9-1, er oppfylt," sende saken til Finanstilsynet for videre oppfølging.

Med denne bakgrunn besluttet styret i DnR i sitt møte 21. januar 2016 å oversende denne saken vedlagt alle relevante dokumenter til Finanstilsynet."

Dette er bakgrunn for at Finanstilsynet har gjennomført stedlig tilsyn, og DnRs vurderinger inngår i grunnlaget for Finanstilsynets vurderinger og konklusjoner i saken.

2.  Grunnlaget for DnRs konklusjon
Da kvalitetskontrollutvalget i DnR behandlet rapporten etter oppfølgingskontrollen var grunnlaget for å oversende saken til Revisorforeningens styre hovedsakelig:

- Inntektsrevisjon, herunder revisjon av prosjekter.
- Varelager, manglende deltakelse ved lagertelling og manglende pristest.
- Bruttofortjenesteanalyser ikke utført i samsvar med kravene i ISA 520.
- Feil i noteinformasjon om pantstillelser og opplysninger om transaksjoner med nærstående.

3. Det stedlige tilsynet

3.1 Hvitvasking 
I stedlige revisortilsyn inngår normalt vurdering av revisjonsforetakets retningslinjer og rutiner for organisering og intern kvalitetskontroll. Finanstilsynet har som ledd i dette, også sett på selskapets rutiner for å etterleve revisors plikter etter hvitvaskingsloven.

3.2 Godkjenning som revisor og revisjonsselskap
Ved stedlige tilsyn kontrollerer Finanstilsynet at oppdragsansvarlige revisorer oppfyller vilkårene i revisorloven §§ 3-4 og 3-7 for å ha godkjenning som revisor og være oppdragsansvarlig revisor, og om revisjonsselskap oppfyller kravet i revisorloven § 3-5 for å ha slik godkjenning.

3.3 Selskapets systemer for intern kvalitetskontroll
Tilsynet har også omfattet gjennomgang av revisjonsselskapets systemer for intern kvalitetskontroll. Finanstilsynet har på denne bakgrunn anbefalt revisjonsselskapet å gjøre enkelte endringer i rutiner for aksept- og fortsettelsesvurderinger, anti-hvitvasking og arkivering av oppdragsarkiv. Revisjonsselskapet har i e-post 14. september 2016 opplyst at det i samsvar med gitte anbefalinger, er gjort endringer i rutinene.

3.4  Finanstilsynets kontroll av revisjonsutførelsen
Under tilsynet kontrollerte Finanstilsynet tre revisjonsoppdrag. Gjennomgangen var konsentrert om vesentlige og risikofylte forhold.

3.4.1 Forholdet til DnRs kontroll
Gjennomgangen omfattet vurdering av om DnRs påpekninger var tatt hensyn til og om nødvendige tiltak er satt i verk. Finanstilsynets vurdering er at:

- Revisjonen av inntekter fremstår forbedret, selv om det er grunnlag for ytterligere forbedringer.
- Varelager fremstod i hovedsak revidert med tilfredsstillende og hensiktsmessige revisjonsbevis, selv om det fortsatt er bemerkninger til testing av priser.
- Kvalitetssikringen av noteinformasjon om pantstillelser og transaksjoner med nærstående parter fremstod som forbedret.

3.4.2 Nærmere om resultatet av Finanstilsynets kontroll
Etter gjennomgang av de tre utvalgte revisjonsoppdragene finner Finanstilsynet ellers å bemerke at:

  • Ved aksept av nytt revisjonsoppdrag fremgikk det ikke av revisjonsdokumentasjonen at kunden var vurdert med hensyn til risiko for hvitvasking m.m. Revisor hadde heller ikke innhentet kopi av nummererte brev tidligere revisor har skrevet.
  • Noteinformasjonen til årsregnskapet på ett av de utvalgte oppdragene hadde vesentlige mangler da det ikke var gitt tilleggsinformasjon om igangværende langsiktige tilvirkningskontrakter.
  • Konklusjoner om rapportering til skatteetaten bør fremgå tydelig av oppdragsdokumentasjonen, spesielt når revisor ikke finner å kunne attestere oppgaver som krever revisorattestasjon.   

Oppdragsdokumentasjonen bør forbedres. Et formål med denne er å kunne etterprøve kvaliteten på revisjonsutførelsen, men dokumentasjonskravet bidrar også til å bedre kvaliteten på revisors vurderinger. God dokumentasjon gir revisor oversikt over planlagte og utførte revisjonshandlinger, og resultatene av disse. Derigjennom sikres et forsvarlig grunnlag for vurderinger og konklusjoner som ligger til grunn for revisjonsberetningen. Uavhengig av om revisor utfører test av kontroller eller detaljtester, er det sentrale spørsmålet om disse er egnet til å gi tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis. I tillegg til å konkludere på om revisjonshandlingene har avdekket mangler eller feil, må revisor dokumentere hvorvidt revisjonshandlingene alene eller sammen med andre revisjonshandlinger gir revisjonsbevis for aktuelle påstander. Revisor bør også arbeide videre med å gjøre sammenhengen mellom revisors vurdering av virksomhetens internkontroll, test av kontroller og substanshandlinger tydeligere.

4. Oppsummering

Tilsynet underbygger konklusjonen fra DnRs kvalitetskontroll, om at forholdene da tilsa at "det kan være rimelig grunn til å vurdere om vilkårene for tilbakekall av godkjenningen som revisor er oppfylt." Finanstilsynets tilsyn viser at revisjonsselskap og oppdragsansvarlig revisor etter dette har gjort vesentlige forbedringer i måten revisjonen planlegges og utføres på, og det stedlige tilsynet fra Finanstilsynet har ikke gitt grunnlag for en slik konklusjon.

Det er likevel enkelte mangler og svakheter i selskapets retningslinjer og rutiner, og ved revisjonsutførelsen. Finanstilsynet forutsetter at selskapet og dets oppdragsansvarlige revisorer tar hensyn til merknadene i den videre revisjonsutførelsen. I e-post 14. september 2016 har revisjonsselskapet redegjort for tiltak som er i satt verk, og som skal sikre at de påpekte forholdene blir tatt hensyn til i det videre revisjonsarbeidet.

Finanstilsynet finner derfor ikke grunn til å iverksette ytterligere tiltak nå.

For Finanstilsynet

Anders Grini 
tilsynsrådgiver  

Jo-Kolbjørn Hamborg
spesialrådgiver