Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader (endelig rapport) etter stedlig revisortilsyn Inter Revisor AS

Brev

Merknader (endelig rapport) etter stedlig revisortilsyn Inter Revisor AS

Inter Revisor AS, brev datert 29.09.2016

Saksbehandler: Jo-Kolbjørn  Hamborg
Dir. tlf: 22 93 99 06
Vår referanse: 16/4286
Dato: 29.09.2016 

 

Det vises til stedlig revisortilsyn 23. og 24. mai 2016, Finanstilsynets brev datert 11. juli 2016 med foreløpige merknader etter tilsynet og revisjonsselskapets tilsvar i brev datert 29. august 2016.

1. Bakgrunn og avgrensninger
Revisjonsselskapet og selskapets oppdragsansvarlige revisorer er medlemmer av Den norske Revisorforening (DnR/Revisorforeningen) og underlagt DnRs kvalitetskontroll. DnR har avtale med Finanstilsynet om å utføre periodisk kvalitetskontroll med egne medlemmer som ikke reviderer foretak av allmenn interesse. Revisjonsselskapet hadde periodisk kvalitetskontroll fra Revisorforeningen høsten 2014. En av selskapets oppdragsansvarlige revisorer har hatt oppfølgingskontroll i 2015. I brev til Finanstilsynet datert 26. januar 2016 skriver DnR blant annet:

"I henhold til pkt. 2.3, punkt (j) i "Retningslinjer for periodisk kvalitetskontroll av revisorer og revisjonsselskaper" skal DnR, dersom man etter kvalitetskontroll hos et av sine medlemmer "finner at det kan være rimelig grunn til å vurdere om vilkårene for tilbakekall av godkjenningen som revisor eller revisjonsselskap, jf. revisorloven § 9-1, er oppfylt," sende saken til Finanstilsynet for videre oppfølging.

Med denne bakgrunn besluttet styret i DnR i sitt møte 21. januar 2016 å oversende denne saken vedlagt alle relevante dokumenter til Finanstilsynet."

Dette er bakgrunn for at Finanstilsynet har gjennomført stedlig tilsyn, og DnRs vurderinger inngår i grunnlaget for Finanstilsynets vurderinger og konklusjoner i saken.

2.  Grunnlaget for DnRs konklusjon
Da kvalitetskontrollutvalget i DnR behandlet rapporten etter oppfølgingskontrollen var grunnlaget for å oversende saken til Revisorforeningens styre dette:

- "Etterutdanning - Revisor mangler 4 timer etikk i perioden 2012-2014. Har ellers tilstrekkelig etterutdanning iht krav. For perioden 2013-2015 er timekravet oppfylt. 
- Revisjon av inntekter (prosjekter) er ikke tilfredsstillende dokumentert. I tillegg er det ikke dokumentert hvorfor inntektsføringen ikke er ansett som særskilt risiko.
- Det fremgår ikke klart om revisor har forespurt ledelsen med hensyn til risiko for og håndtering av misligheter.
- Syklisk inspeksjon, jf. ISQC 1, var ikke gjennomført i 2014, men er gjennomført i 2015.
- Det foreligger ikke skriftlig avtale om vilkårene for noen av revisjonsoppdragene.
- Revisor har ikke dokumentert at kundefordringer er tilfredsstillende revidert.
- Selskapet har ytet ulovlig lån. Dette er tatt opp i nummerert brev, men er ikke presisert i revisjonsberetningen. 
- Revisor har ikke dokumentert at hendelser etter balansedagen er revidert.
- ISA 520: Analytisk revisjon er ikke tilfredsstillende dokumentert mht forventning og akseptable avvik.
- Når det gjelder handlingsplanen fra i fjor er mye forbedret, men fremdeles er det konstatert vesentlige svakheter ved revisjon av inntekter m.v., jf. ovenstående punkter."

3. Det stedlige tilsynet

3.1 Hvitvasking 
I stedlige revisortilsyn inngår normalt vurdering av revisjonsforetakets retningslinjer og rutiner for organisering og intern kvalitetskontroll. Finanstilsynet har som ledd i dette, også sett på selskapets rutiner for å etterleve revisors plikter etter hvitvaskingsloven.

3.2 Godkjenning som revisor og revisjonsselskap
Ved stedlige tilsyn kontrollerer Finanstilsynet at oppdragsansvarlige revisorer oppfyller vilkårene i revisorloven §§ 3-4 og 3-7 for å ha godkjenning som revisor og være oppdragsansvarlig revisor, og om revisjonsselskap oppfyller kravet i revisorloven § 3-5 for å ha slik godkjenning. 

3.3  Finanstilsynets kontroll av revisjonsutførelsen
Under tilsynet kontrollerte Finanstilsynet tre revisjonsoppdrag. Gjennomgangen var konsentrert om vesentlige og risikofylte forhold.

3.3.1 Forholdet til DnRs kontroll
Gjennomgangen omfattet vurdering av om DnRs påpekninger var tatt hensyn til og om nødvendige tiltak er satt i verk. Finanstilsynets vurdering er at:

 • Etterutdanningen er brakt i samsvar med revisorlovens krav. Revisor har utført langt flere timer etterutdanning enn det loven krever, og mangelen gjaldt enkelttimer på ett bestemt fagområde i ett enkelt år. Da revisor ble oppmerksom på dette, ble det straks gjennomført nødvendig etterutdanning. Finanstilsynet understreker likevel at oppdragsansvarlige revisorer til enhver tid skal oppfylle kravene til etterutdanning.
 • Revisjonen av inntekter fremstår sterkt forbedret, selv om ytterligere forbedringer bør tilstrebes.
 • Forespørsler til ledelsen om risiko for og håndtering av misligheter er forbedret, og er nå også behandlet i selskapets retningslinjer. Dokumentasjon av samtaler med ledelsen og vurderingene revisjonsteamene gjør relatert til misligheter, bør likevel fortsatt forbedres.
 • Syklisk inspeksjon (overvåking) gjennomføres både på revisjonsoppdragene og med rutiner og retningslinjer som inngår i selskapets interne kvalitetskontrollsystem.
 • Det forelå skriftlig avtale om vilkår for oppdraget for revisjonsoppdragene som er gjennomgått, og etter det opplyste foreligger dette nå for alle oppdrag revisjonsselskapet har.
 • Revisjonen av kundefordringer var foretatt på en tilfredsstillende måte for revisjonsoppdragene som ble gjennomgått.
 • Revisor redegjorde kort om årsaken til at det i et tilfelle ikke var presisert i revisjonsberetningen at lån var ytet i strid med aksjeloven § 8-7, selv om det hadde blitt skrevet nummerert brev om forholdet. Det fremkom at låneavtale var utarbeidet og at renter og avdrag var betalt gjennom flere år, men at det ikke var tinglyst sikkerhet for lånet. At det ikke er stilt betryggende sikkerhet for lånet, gjør at lånet uansett er i strid med aksjeloven og skulle ha vært presisert i revisors beretning.
 • På de kontrollerte oppdragene fremstod revisors vurdering av hendelser etter balansedagen som tilfredsstillende utført og dokumentert.
 • Bruken av analyser fremstår tilfredsstillende på de gjennomgåtte revisjonsoppdragene. Der det var aktuelt, er det dokumentert forventninger og akseptable avvik.

Revisjonsselskapet har også gjort endringer i fordelingen av oppdrag, og den aktuelle revisoren har fått redusert sitt oppdragsansvar med cirka 60 revisjonsoppdrag siden DnRs kontroll.

3.3.2 Nærmere om resultatet av Finanstilsynets kontroll
Etter gjennomgang av utvalgte revisjonsoppdrag for den aktuelle revisoren, vil Finanstilsynet også bemerke:

 • Revisor har hatt to av oppdragene i lang tid, det ene siden 1988. Ved vurdering av uavhengighet og objektivitet burde derfor også fortrolighetstrussel ha vært vurdert og utkvittert.
 • Hvis revisjonskunden er underlagt særkrav etter bokføringslov og regnskapslov, særlige skatte- og avgiftsforhold, konsesjonskrav ol, bør dette kort omtales når revisor dokumenterer vurdering av relevant regelverk og forståelse av revisjonsklientens bransje. Dette vil kunne medvirke til at slike forhold i nødvendig grad tas hensyn til i risikovurderinger og i den videre revisjonen.
 • Kunnskap om virksomheten kan fortsatt "spisses" mot hva som skaper inntekter og hvordan det sikres at inntekter og kostnader blir korrekt registrert i regnskapet.
 • Mislighetsvurderinger kan fortsatt forbedres. Sentrale forhold som er diskutert med ledelsen hos kunden og internt i revisjonsteamet, bør oppsummeres kort i revisjonsdokumentasjonen. 
 • Revisor bør knytte vurderinger av transaksjoner med nærstående parter tydeligere sammen med utførte handlinger som er relevante for revisors vurderinger og konklusjon om forholdet.
 • Revisor benytter stikkprøver i revisjonen. Det bør fortsatt gjøres tydeligere hva som er formålet med revisjonshandlingen, og hvordan utvalgsstørrelsen og -kriteriene sikrer at hver enhet i populasjonen har en mulighet for å bli valgt og reduserer utvalgsrisikoen til et akseptabelt nivå. 
 • Når varelager er vesentlig for regnskapet og revisor velger ikke å delta ved fysiske varetellinger, må revisor utføre alternative handlinger som gir tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis.
 • Ved dokumentasjon av vurderinger og konklusjoner basert på resultatene av utførte handlinger, bør utgangpunktet være om det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for aktuelle regnskapspåstander, i stedet for at å konkludere med at det ikke avdekket mangler eller feil. Revisor bør også i sterkere grad søke å tydeliggjøre sammenhengene mellom vurdering av internkontrollen, tester av kontroll og substanskontroller.

4. Oppsummering

Tilsynet underbygger konklusjonen fra DnRs kvalitetskontroll, om at forholdene da tilsa at "det kan være rimelig grunn til å vurdere om vilkårene for tilbakekall av godkjenningen som revisor er oppfylt." Finanstilsynets tilsyn viser at revisjonsselskap og oppdragsansvarlig revisor etter dette har gjort vesentlige forbedringer i måten revisjonen planlegges og utføres på, og det stedlige tilsynet fra Finanstilsynet har ikke gitt grunnlag for en slik konklusjon.

Imidlertid er det fremdeles enkelte mangler og svakheter i selskapets retningslinjer og rutiner, og ved revisjonsutførelsen. Finanstilsynet forutsetter at selskapet og dets oppdragsansvarlige revisorer tar hensyn til merknadene i den videre revisjonsutførelsen. I brev datert 29. august 2016 har revisjonsselskapet redegjort for tiltak som er i satt verk, og som skal sikre at de påpekte forholdene blir tatt hensyn til i det videre revisjonsarbeidet.

Finanstilsynet finner derfor ikke grunn til å iverksette ytterligere tiltak nå.

For Finanstilsynet

Anders Grini 
tilsynsrådgiver

Jo-Kolbjørn Hamborg
spesialrådgiver