Forside Konsesjonsregisteret Grensekryssende virksomhet

Grensekryssende virksomhet

Grensekryssende virksomhet karakteriseres av virksomhet som tilbys på tvers av landegrensene. Virksomheten kan enten drives som grensekryssende virksomhet fra hjemstaten eller gjennom etablering av filial i vertsstaten, hvor sistnevnte innebærer en mer varig etablering ved egne ansatte. Betalingsforetak og verdipapirforetak gis mulighet til også å benytte agenter. Betalingsforetakets agenter yter betalingstjenester på vegne av betalingsforetaket. Verdipapirforetakets tilknyttede agenter kan kun yte begrensede tjenester på vegne av verdipapirforetaket.

Norske finansforetaks virksomhet i utlandet er regulert i finansforetaksloven kapittel 4 og finansforetaksforskriften kapittel 4. Utenlandske finansforetaks virksomhet i Norge er regulert i finansforetaksloven kapittel 5 og finansforetaksforskriften kapittel 5. Norske verdipapirforetaks virksomhet i utlandet er regulert i verdipapirhandelloven § 9-23 og MiFID-II forskriften §§ 4-1 og 4-2. Utenlandske verdipapirforetaks virksomhet i Norge er regulert i verdipapirhandelloven §§ 9-24 til 9-26 og MiFID II-forskriften §§ 4-3 til 4-5.

Registrering av grensekryssende virksomhet i Konsesjonsregisteret

Registrering av grensekryssende virksomhet i Konsesjonsregisteret pågår fortsatt. Under finner du siste versjon av lister publisert før ny versjon av Konsesjonsregisteret ble lansert 5. november 2018.

Finanstilsynet har som mål at alle opplysningene i listene til en hver tid skal være oppdaterte og korrekte. Vi tar likevel forbehold om at listene kan inneholde feil: 

Kredittinstitusjoner

Betalingsforetak

Forsikringsforetak