Søk Søk
Forside Konsesjon Verdipapirforetak Veiledning til søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester

Veiledning til søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester

Oversikt over verdipapirhandellovens og verdipapirforskriftens minimumskrav til en søknad om tillatelse til å yte investeringstjenester.

1. Generelt

Søknaden skal inneholde opplysninger som viser at de lovbestemte kravene i lovens kapittel 9 og 10 er oppfylt, jf. § 9-3 (1).Under punkt 2 gis en summarisk oversikt over hvilke opplysninger/dokumentasjon søknaden må inneholde. Deretter gis det under punkt 3 og 4 en oversikt over krav til retningslinjer, rutiner mv. som følger av regelverket og som skal vedlegges søknaden. Punkt 4 omhandler rapporteringskrav.

Det presiseres at veiledningen ikke gir en uttømmende oversikt over hvilke opplysninger som må oversendes til Finanstilsynet ved søknad om tillatelse. Som det fremgår av verdipapirhandelloven § 9-3 (1) siste punktum, kan Finanstilsynet be om opplysninger ut over kravene til en søknad som følger direkte av lov og forskrift. Behovet for slike tilleggsopplysninger må alltid vurderes konkret for den enkelte søknad.

Alle paragrafhenvisningene nedenfor er til verdipapirhandelloven, med mindre annet er særskilt angitt. Verdipapirforskriften er nedenfor omtalt som forskriften.

2. Søknadens innhold

Søknaden må i det minste inneholde følgende opplysninger/dokumentasjon:

 • Hvilke investeringstjenester og tilknyttede tjenester det søkes om tillatelse til å yte, jf. § 9-1 (1) og § 2-1.
 • Foretakets firmaattest, jf. § 9-8.
 • Vedtekter for foretaket, jf. § 9-3 (2).
 • Driftsplan som bl.a. inneholder opplysninger om hvordan virksomheten skal organiseres, produkter, markeder, budsjettert resultat- og balanseregnskap for de tre første driftsår, organisasjonskart samt opplysninger om finansiering, jf. § 9-3 (2).
 • Beregning av foretakets kapitaldekning for de tre første driftsår basert på nevnte budsjetterte resultat- og balanseregnskap. Beregningen skal minst omfatte i) ansvarlig kapital, ii) beregningsgrunnlag for kredittrisiko, iii) beregningsgrunnlag for markedsrisiko, iv) beregningsgrunnlag for operasjonell risiko, og v) kapitaldekningsgrad. Sammenhengen mellom budsjettert resultat- og balanseregnskap og størrelsene nevnt under punkt i)-iv) over skal fremgå.
 • Foretak skal rapportere foretakets egenevaluering av risiko og kapitalbehov (ICAAP) i samsvar med rundskriv 12/2016. Foretak som allerede har tillatelse til å yte investeringstjenester og som søker om utvidet konsesjon skal rapportere ICAAP hvor det tydelig fremgår effektene på egenevalueringen av omsøkte tillatelse til å yte investeringstjenester.
 • Foretakets ledelse – opplysninger om relevante kvalifikasjoner, yrkeserfaring og vandel for daglig leder, faktiske ledere og styremedlemmer, jf. §§ 9-8 og 9-9. Politiattest, CV og egnethetsskjema skal legges ved søknaden. Det vises til Kredittilsynets rundskriv 14/2015 om vurdering av egnethetskrav.  Faktisk ledelse (daglig leder og faktisk(e) leder(e)) skal minst være to personer, dersom unntak ikke er gitt, jf. § 9-9 (2). Ved egnethetsvurdering av styremedlemmer vil Finanstilsynet se på styrets samlede kompetanse. Videre har Finanstilsynet lagt til grunn at styret må ha minimum ett eksternt styremedlem, se rundskriv 4/2015 om organisering av verdipapirforetak.
 • Dersom foretaket skal ha filialer, skal filialledere egnethetsvurderes, jf. § 9-9 (1), jf. § 9-22 (1).
 • Aksjonærer – oversikt over hvem som er aksjonærer, eventuell konsernstruktur, om det foreligger opsjonsavtaler, avtaler om avvikende stemmerett mv., jf. § 9-8. For betydelig aksjonær (aksjonær med direkte eller indirekte eierandel på over 10 %) skal Finanstilsynet foreta en vurdering av aksjonærens egnethet. Egnethetsskjema skal legges ved søknaden, se rundskriv 5/2012. 
 • Opplysninger om eventuelt indre selskap.
 • Startkapital, herunder dokumentasjon for at kravet er oppfylt, jf. § 9-13 og forskriftens § 9-47. Foretak skal ha en startkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til 730.000 euro. For tjenestene nevnt i § 2-1 (1) nr. 1, 4 og 5 kan startkapitalen være på et beløp i norske kroner som minst svarer til 125.000 euro. Foretak som kun skal yte tjenestene nevnt i § 2-1 (1) nr. 1 og 5, og som ikke kan håndtere kunders finansielle instrumenter eller -midler, kan ha en startkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til 50.000 euro.  Det må tas høyde for svingninger i valutakursen. Som startkapital regnes innbetalt aksjekapital, overkursfond og annen egenkapital, jf. forskriftens § 9-48. Startkapitalen skal bekreftes av revisor med sikkerhetsnivå tilsvarende minst SBR 2400. Revisorerklæringen må ikke være avgitt tidligere enn tre måneder før konsesjonssøknaden sendes inn.
 • Informasjon om foretaket vil benytte de ordinære reglene i regnskapsloven med forskrifter eller IFRS som regnskapsstandard.
 • Tilsagn om betinget medlemskap i Verdipapirforetakenes sikringsfond, jf. § 9-12 og forskriftens §§ 9-29 og 9-30 (2). Se likevel forskriftens § 1-4 (3).

Dersom foretaket skal benytte tilknyttet agent, jf. § 10-16, skal agenten egnethetsvurderes av foretaket og registreres i registeret for tilknyttede agenter. 

Informasjon om krav til verdipapirforetaket organisering ved bruk av tilknyttede agenter (lenke til underside

3. Retningslinjer og rutiner i henhold til verdipapirhandelloven, forskriften mv.


3.1. Generelt

Foretakene skal innrette sin virksomhet slik at de har de retningslinjer, rutiner, instrukser mv. som følger av verdipapirhandelloven og forskriften samt annet relevant regelverk. I henhold til § 9-3 skal foretakets interne rutiner for organisering som nevnt i § 9-11 være vedlagt søknaden. I tillegg skal søknaden inneholde opplysninger som viser at de lovbestemte kravene i lovens kapittel 9 og 10 er oppfylt. For ordens skyld presiseres at uavhengig av hvorvidt det i veiledningen er snakk om retningslinjer, instrukser eller rutiner, skal denne type dokumenter sendes inn ved en konsesjonssøknad.

Det følger av § 9-11 (5) at styret og daglig leder skal utarbeide foretakets interne retningslinjer og instrukser. Finanstilsynet har lagt til grunn at styret skal fastsette disse dokumentene, men at styret kan delegere videre oppfølging mv. til administrasjonen. Styreprotokoll som dokumenterer at styret har fastsatt de interne retningslinjene og instruksene, skal vedlegges søknaden. Styret er ansvarlig for at de oversendte retningslinjer og instrukser er tilstrekkelige, hensiktsmessige og holdbare for den virksomhet foretaket skal drive. Alle foretak som har konsesjon til å utøve en eller flere investeringstjenester, skal ha retningslinjer og rutiner på de områdene som § 9-11 foreskriver.

Fordi virksomhetens art, omfang og kompleksitet vil variere fra foretak til foretak, er det forskjell på hvor omfattende de enkelte foretaks retningslinjer, rutiner mv. bør være. Samtlige foretak skal innrette sin virksomhet slik at foretaket har tilstrekkelige og betryggende retningslinjer, rutiner mv. som sikrer etterlevelse av foretakets plikter etter lov og forskrifter.

Dersom foretaket ikke driver virksomhet relatert til de lov- og forskriftsfastsatte retningslinjer og rutiner, skal dette nedfelles skriftlig og stadfestes av styret. Som eksempel nevnes at dersom foretaket ikke skal oppbevare klientmidler, skal dette fremkomme skriftlig.

At det er få ansatte i foretaket, er ikke et relevant argument for å redusere kravet til foretakets retningslinjer og rutiner. Kravet til retningslinjer og rutiner skal sikre en betryggende organisering av hensyn til kundene og verdipapirmarkedet generelt. Få ansatte kan tvert imot forsterke behovet for retningslinjer og rutiner innenfor enkelte områder, som eksempel effektive kontrollrutiner og håndtering av informasjonssperrer. Styret i slike foretak må særlig påse at retningslinjene og rutinene for internkontroll sikrer reell kontroll med virksomheten, samt at kontrollfunksjonen (compliancefunksjonen) er organisert på en slik måte at den ivaretar lovens intensjoner.

Foretaket skal jevnlig gå gjennom og oppdatere sine retningslinjer og rutiner og om nødvendig utarbeide nye, slik at de til enhver tid har de retningslinjene og rutinene som er nødvendige i lys av virksomhetens art, omfang og kompleksitet.

Nedenfor følger en gjennomgang av de krav til retningslinjer og rutiner mv. som følger av lov og forskrifter.

3.2. Tiltak for å begrense interessekonflikter og håndtering av slike

Foretaket skal være oppbygd og organisert på en slik måte at risikoen for interessekonflikter mellom foretaket og dets kunder eller foretakets kunder seg imellom begrenses til et minimum, jf. § 9-11 (1) nr. 2 og § 10-10. Relevante tiltak vil være utarbeidelse av etiske retningslinjer, instrukser for ansattes egenhandel, rutiner for håndtering av innsideinformasjon, taushetspliktsinstrukser og etablering av informasjonssperrer (”chinese walls”) mellom avdelinger, se Finanstilsynets rundskriv nr. 4/2005. For foretak i konsern som i tillegg til å yte tjenester (for eksempel aktiv forvaltning) til kunder utenfor konsernet, skal yte tjenester overfor andre foretak i konsernet, stilles det særskilte krav til internkontroll, herunder rutiner som begrenser risikoen for interessekonflikter.

Foretaket skal utarbeide følgende:

 • Taushetspliktserklæringer, jf. forskriftens § 9-7 (2).
 • Retningslinjer for ivaretakelse av taushetsplikt, jf. forskriftens § 9-7 (2).
 • Retningslinjer for håndtering av informasjon, jf. forskriftens § 9-7 (2).
 • Retningslinjer og rutiner for håndtering av interessekonflikter, jf. forskriftens § 9-24.
 • Rutiner knyttet til investeringsanalyser, jf. forskriftens § 9-28 (3) (hvis relevant).

Retningslinjer for håndtering av interessekonflikter skal være tilpasset foretakets størrelse og organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet, jf. forskriftens § 9-24 (1).


3.3. Administrasjons-, kontroll- og sikkerhetsordninger mv.

Foretaket skal utarbeide følgende:

 • Administrasjons- og regnskapsrutiner, jf. § 9-11 (1) nr. 5.
 • Rutiner i henhold til forskrift 21. mai 2003 nr. 630 om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT-forskriften).
 • Stillingsinstrukser, jf. § 9-11 (1) nr. 5 og forskriftens § 9-7 (1) a).
 • Fullmaktsoversikter, jf. § 9-11 (1) nr. 5 og forskriftens § 9-7 (1) a).

3.4. Interne kontrollmetoder mv.

Kravene til interne kontrollmetoder i § 9-11 (1) nr. 6 må ses i sammenheng med kravene som følger av forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll (risikostyringsforskriften).

Foretaket skal utarbeide følgende:

 •  Prinsippnotat om risikostyring og internkontroll, jf. forskrift om risikostyring og internkontroll § 3 nr. 4
 • Interne kontrollrutiner som sikrer at beslutninger og foretakets interne rutiner overholdes på alle nivåer i foretaket, jf. forskriftens § 9-7 (1) c).
 • Instruks om personlige transaksjoner som foretas av foretakets ledere, ansatte og tilknyttede agenter, som i det minste tar hensyn til bestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel. 8, jf. § 9-11 (1) nr. 6.
 • Etiske retningslinjer.

3.5. Kontrollfunksjon (compliance)

I alle foretak, uavhengig av dets størrelse og kompleksitet, skal det være en complianceansvarlig som har ansvaret for å følge opp foretakets etterlevelse av verdipapirhandelloven og annet relevant regelverk. Se rundskriv 5/2015 om kontrollfunksjonen (compliancefunksjonen) i verdipapriforetak.

Foretaket skal utarbeide følgende:

 • Retningslinjer og prosedyrer for å avdekke risiko for at foretaket ikke oppfyller sine forpliktelser etter verdipapirhandelloven og tilhørende regelverk, jf. forskriftens § 9-8.
 • Rutiner for begrensning av slik risiko, jf. forskriftens § 9-8.

3.6. Risikostyring

Foretaket skal utarbeide følgende:

 • Retningslinjer og rutiner for risikostyring for å identifisere hvilken risiko som er forbundet med dets virksomhet, systemer og prosesser, jf. forskriftens § 9-9 (1) a).
 • Rutiner for å styre risiko i lys av foretakets grenser for risikoeksponering, jf. forskriftens § 9-9 (1) c).

Det presiseres at retningslinjene for risikostyring også må omfatte virksomhet utkontraktert til andre, samt den virksomhet som utføres av tilknyttet agent.

Verdipapirforetak er i tillegg omfattet av forskrift om risikostyring og internkontroll av 22.09.08 nr. 1080. I følge nevnte forskrift er verdipapirforetak, dets styre og ledelse pålagt å sørge for å etablere en forsvarlig risikostyring og internkontroll og dokumentere dette, bl.a. ved å fastsette prinsipper for risikostyring og internkontroll. Finanstilsynet har utarbeidet Veiledning til forskrift om risikostyring og internkontroll i rundskriv 3/2009. Verdipapirforetak må etablere en risikostyring som oppfyller kravene både etter verdipapirforskriftens § 9-9 og forskrift av 22.09.08 nr. 1080.

3.7. Tilpasning av hensyn til virksomhetens art, omfang og kompleksitet

Foretaket kan tilpasse kravene som følger av forskriftens §§ 9-7 (1) og § 9-8 (1) til virksomhetens art, omfang og kompleksitet, jf. forskriftens § 9-11 (1). Videre kan foretaket unnlate å oppfylle visse krav dersom foretaket kan godtgjøre at kravene ikke står i rimelig forhold til virksomhetens art, omfang og kompleksitet og visse vilkår dessuten er oppfylt, jf. forskriftens § 9-11 (2).

3.8. Sikring av kontinuitet og regelmessighet

Foretaket skal utarbeide følgende:

 • Rutiner for å sikre eller gjenopprette viktige data og funksjoner og yting av investeringstjenester i tilfelle av systemsvikt (en beredskapsplan), jf. § 9-11 (1) nr. 3 og forskriftens § 9-7 (3).

3.9. Føring og oppbevaring av lister over alle investeringstjenester mv.

Foretaket skal utarbeide følgende:

 • Rutiner for føring og oppbevaring av lister over alle investeringstjenester, herunder alle utførte transaksjoner, jf. § 9-11 (1) nr. 7 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 art. 7 og 8, jf. forskriftens § 15-1.

3.10. Dokumentasjon vedrørende mottatte oppdrag

Foretaket skal utarbeide følgende:

 • Rutiner for lydbåndopptak av alle telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester som nevnt i § 2-1 første ledd nr. 1-6, jf. forskriftens § 10-31 (1).
 • Rutiner for dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler enn telefon når disse benyttes i tilknytning til ytelse av investeringstjenester som nevnt i § 2-1 første ledd nr. 1 til 6, jf. forskriftens § 10-31 (2).
 • Rutiner for ansattes og tillitsvalgtes innsyn i informasjon som nevnt i forskriftens § 10-31, jf. § 10-35.

3.11. Transaksjonsrapportering 

Etter § 10-18, jf. forskriftens §§ 10-36-10-39, skal verdipapirforetak som gjennomfører transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked sende transaksjonsrapporter til Finanstilsynet. Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om transaksjonen gjennomføres for foretakets egen regning eller for kundes regning, og uavhengig av om transaksjonen uføres på regulert marked eller utenfor regulert marked (OTC). Det skal sendes separat rapport for hver enkelt transaksjon. Nærmere krav til innhold i transaksjonsrapportene er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006. Foretak kan ikke gjennomføre rapporteringspliktige transaksjoner før foretaket godtgjør overfor Finanstilsynet at det er i stand til å sende transaksjonsrapporter til Finanstilsynets transaksjonsrapporteringssystem. 

Foretak som gjennomfører rapporteringspliktige handler skal utarbeide følgende:

 • Retningslinjer, systemer og rutiner for å sikre at rapporteringsplikten oppfylles, jf. § 10-18, jf. forskriftens §§ 10-36-10-39.

Mer informasjon om transaksjonsrapportering:

3.12. Tiltak for beskyttelse av kunders finansielle instrumenter og midler 

I henhold til § 9-11 (3) og (4) skal foretaket treffe betryggende tiltak for å sikre at kundenes finansielle instrumenter og kundemidler holdes atskilt fra foretakets. Foretaket skal utarbeide følgende:

 • Rutiner for beskyttelse av kunders finansielle instrumenter og midler, jf. forskriftens § 9-16 (1) e).

Dersom foretaket ønsker å benytte kunders finansielle instrumenter i verdipapirfinansiering eller på annen måte benytte kunders finansielle instrumenter og disse oppbevares på samlekonto hos tredjemann, må det utarbeides kontrollrutiner i henhold til forskriftens § 9-19 (2) b).

3.13. Kategorisering av kunder

Behovet for investorbeskyttelse varierer mellom foretakets kunder avhengig av kundens kunnskap og erfaring. Graden av investorbeskyttelse skal deles opp i tre kategorier avhengig av kundens profesjonalitet. Foretaket skal kategorisere sine kunder som ikke-profesjonelle, profesjonelle eller kvalifiserte motparter, jf. forskriftens kapittel 10. I denne forbindelse skal foretaket utarbeide følgende:

 • Retningslinjer og rutiner for kategorisering av kunder, jf. forskriftens § 10-1 (5).

3.14. Beste resultat

Foretaket skal utarbeide følgende, hvis det er relvant:

 • Retningslinjer for å oppnå det best mulige resultat ved ordreutførelse, jf. § 10-12 (2).
 • Retningslinjer for å oppnå det best mulige resultat ved aktiv forvaltning og mottak og formidling av ordre, jf. § 10-12 (2) og forskriftens § 10-26 (4).

3.15. Behandling av kundeordre

Foretaket skal etablere prosedyrer og ordninger som sikrer hurtig, rettferdig og effektiv utførelse av kundeordre, vurdert i lys av foretakets øvrige kundeordre og foretakets egenhandel, jf. § 10-13. Foretaket skal utarbeide følgende:

 • Retningslinjer for ordreallokering som nevnt i forskriftens § 10-29 (1) c), jf. forskriftens § 10-30 (3).
 • Rutiner for å hindre at transaksjoner for egen regning som aggregeres med kundeordre allokeres på en måte som skader kundens interesser, jf. forskriftens § 10-30 (3).

3.16. Klagebehandling

Foretaket skal utarbeide følgende:

 • Rutiner som sikrer en forsvarlig og hurtig behandling av klager fra ikke-profesjonelle kunder, jf. forskriftens § 9-13.

3.17. Sikkerhet ved formidling og inngåelse av avtaler om lån av finansielle instrumenter, derivathandel og kredittgivning

I henhold til § 9-11 (1) nr. 9 skal foretaket ha rutiner for krav til og beregning av sikkerhet, som dekker lovens krav, ved formidling og inngåelse av avtaler om lån av finansielle instrumenter etter § 10-5 (1) og (2), handel med derivater etter § 10-6 og kredittgivning etter § 9-6.

Foretaket skal utarbeide følgende:

 • Rutiner for krav til og beregning av sikkerhet ved formidling og inngåelse av avtaler om lån, handel med derivater og kredittgivning, jf. § 9-11 (1) nr. 9.

Det bemerkes at låneavtaler etter § 10-5 (1) og (2) skal være standardiserte. Videre må foretak, som ikke er kredittinstitusjon, ha særskilt tillatelse til å yte kreditt, jf. § 9-6 (1).

3.18. Ansattes adgang til å være medlem av styre mv.

Foretaket skal ha interne instrukser for ansattes adgang til å være medlem av styre, bedriftsforsamling eller representantskap eller ha slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3 (2) eller allmennaksjeloven § 1-3 (2). Slike instrukser skal også omfatte styremedlemmer med slik innflytelse i foretaket som nevnt i aksjeloven § 1-3 (2) og allmennaksjeloven § 1-3 (2). Tilsvarende instrukser skal utarbeides der det er gitt dispensasjon etter § 10-3 (2).

Foretaket skal utarbeide følgende:

 • Instrukser for ansattes adgang til å være medlem av styrer mv., jf. § 9-11 (1) nr. 8.

3.19. Utkontraktering

Foretaket må treffe betryggende tiltak når det benytter seg av en tredjepart til utføring av operasjonelle funksjoner, jf. § 9-11 (1) nr. 4 og (2). Foretak som utkontrakterer viktige operasjonelle funksjoner eller ytelse av investeringstjenester, beholder det fulle ansvaret for virksomheten.

Foretaket som utkontrakterer skal utarbeide følgende:

 • Rutiner for å vurdere oppdragstakers utførelse, se forskriftens § 9-14 (2) e).
 • Rutiner for fortsatt virksomhet ved eventuelle uforutsette hendelser (en beredskapsplan), jf. forskriftens § 9-14 (2) k).

3.20. Kapitaldekning og store engasjementer

Foretaket skal til enhver tid oppfylle de krav til kapital som følger av §§ 9-15, 9-15 a og 9-16 samt forskrift og enkeltvedtak, jf. § 9-14.

Det er med hjemmel i verdipapirhandelloven fastsatt forskrifter som regulerer verdipapirforetaks kapitaldekning og store engasjementer og tilsvarende krav på konsolidert basis. Det vises til forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften), forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer (store engasjementsforskriften), CRR-CRD IV-forskriften (forskrift 22. august 2014 nr. 1097) og forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften).

Ved søknad om tillatelse skal foretaket oversende retningslinjer og rutiner som er knyttet til etterlevelse av regelverket om kapitaldekning og store engasjementer, herunder om hvilke finansielle instrumenter som inngår i handelsporteføljen, daglig verdivurdering av verdipapirporteføljen, rapportering av foretakets kapitaldekning og store engasjementer til Finanstilsynet, egenevaluering av risiko og kapitalbehov og offentliggjøring av finansiell informasjon. Foretaket skal dessuten i søknaden kortfattet redegjøre for valg av beregningsmetoder som nevnt i kapitalkravsforskriften del II, III, IV, V, VII og VIII.

3.21. Tiltak mot hvitvasking

Hvitvaskingsloven (lov 6. mars 2009 nr. 11) pålegger foretaket å etablere forsvarlige interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner som sikrer oppfyllelse av pliktene som påligger foretaket etter hvitvaskingsloven og bestemmelser fastsatt i medhold av loven. Det skal utpekes en person i ledelsen som skal ha et særskilt ansvar for å følge opp rutinene, og det skal i søknaden opplyses hvem denne personen er.

Foretaket skal utarbeide følgende:

 • Rutiner etter hvitvaskingsloven

3.22. Godtgjørelsesordninger 

Se § 9-11 (7), jf. finansforetaksforskriften  (forskrift …) kapittel 15) og rundskriv 15/2014. For foretak som yter investeringsrådgivning, suppleres rundskrivet av rundskriv 17/2010.

 • Foretaket skal utarbeide retningslinjer og rammer for en godtgjørelsesordning. 
 • Foretak med flere enn 50 ansatte og foretak med forvaltningskapital over 5 milliarder kroner skal ha retningslinjer for et eget godtgjørelsesutvalg.

3.23. Andre opplysninger

Foretaket skal legge ved andre opplysninger av betydning for vurdering av om tillatelse skal gis, jf. 9-3 (1). Uriktige opplysninger av betydning for søknaden og andre uregelmessigheter, herunder unnlatelser av å gi viktige opplysninger, kan medføre tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester, jf. § 9-4.

4. Rapporteringskrav

Rapporteringskrav for verdipapirforetak