Søk Søk
Forside Konsesjon Verdipapirforetak Krav til verdipapirforetakenes organisering ved bruk av tilknyttede agenter

Krav til verdipapirforetakenes organisering ved bruk av tilknyttede agenter

Etter verdipapirhandelloven § 10-16 første ledd kan verdipapirforetak innenfor rammen av sin tillatelse til å yte investeringstjenester benytte tilknyttede agenter til å markedsføre sine tjenester, skaffe oppdrag, motta og formidle ordre, plassere finansielle instrumenter og gi råd om de finansielle instrumenter og investeringstjenester som verdipapirforetaket tilbyr.

Verdipapirforetaket er ansvarlig for all virksomhet som agenten forestår på verdipapirforetakets vegne, og skal ved bruk av agent påse at verdipapirforetaket fortsatt overholder sine plikter etter verdipapirhandelloven. Agentens handlinger og unnlatelser anses som verdipapirforetakets egne i relasjon til verdipapirhandelloven og annen lovgivning. Verdipapirforetaket er økonomisk ansvarlig for den virksomhet agenten utøver som agent for verdipapirforetaket. 

Verdipapirhandellovens system bygger på en forutsetning om at det ytes investeringstjenester direkte fra verdipapirforetaket. Verdipapirforetak skal etter verdipapirhandelloven § 9-1 annet ledd organiseres slik at Finanstilsynet kan føre et effektivt tilsyn med foretaket. Etter verdipapirhandelloven § 9-11 skal foretaket ha betryggende rutiner som sikrer etterlevelse av foretakets forpliktelser. Verdipapirforetak som benytter tilknyttede agenter må organiseres slik at det tas høyde for de særlige risikoelementer som følger av å knytte til seg agenter. Foretaket må ha tilstrekkelige systemer, ressurser og kompetanse til å kunne føre effektiv kontroll med at agenten overholder verdipapirhandellovens krav og foretakets interne retningslinjer og rutiner.

Verdipapirforetak kan ikke ha som hovedvirksomhet å administrere tilknyttede agenter. Hovedtyngden av verdipapirforetakets investeringstjenestevirksomhet skal drives direkte gjennom verdipapirforetaket og virksomheten som drives gjennom agentnettet må for øvrig stå i et rimelig forhold til virksomheten som drives direkte gjennom verdipapirforetaket. Finanstilsynet har i sin forvaltningspraksis lagt til grunn at agentens virksomhet må drives fra et fast forretningssted, og at tilknyttede agenter dermed ikke kan ha underkontorer. 

Verdipapirforetak må sørge for at virksomheten som drives gjennom tilknyttede agenter hensyntas ved risikogjennomgangen etter forskrift om risikostyring og internkontroll av 22. september 2008 nr. 1080.

Register over tilknyttede agenter m.v.

Finanstilsynet har opprettet et offentlig register over tilknyttede agenter i samsvar med verdipapirhandelloven § 10-16 tredje ledd. Registeret inneholder opplysninger om norske verdipapirforetaks tilknyttede agenter etablert i Norge og i land som ikke tillater bruk av tilknyttede agenter. Registeret inneholder også opplysninger om tilknyttede agenter etablert i Norge av verdipapirforetak og banker hjemmehørende i annen EØS-stat. Sistnevnte foretak skal ha meldt grenseoverskridende virksomhet ved opprettelse av filial. Også tilknyttede agenter til forvaltningsselskap for verdipapirfond skal inngå i registeret, jf. verdipapirfondloven § 1-6.

Verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond som benytter tilknyttede agenter må melde fra om agentforhold i samsvar med Finanstilsynet rundskriv 17/2009.