Søk Søk
Forside Konsesjon Revisor Hvilke krav gjelder etter at du har fått godkjenning som ansvarlig revisor med revisorregisternummer

Hvilke krav gjelder etter at du har fått godkjenning som ansvarlig revisor med revisorregisternummer

Etter at du har fått revisorregisternummer må du oppfylle kravene til en hver tid for å beholde godkjenningen som ansvarlig revisor.

Sikkerhetsstillelse

Du må ha nødvendig sikkerhet på minimum 5 millioner kroner.  Selv om kravet gjelder deg personlig, er det arbeidsgiver som normalt inngår avtalen med sikkerhetsstiller.

Etterutdanningskravet

Du må gjennomføre løpende etterutdanning. Formålet med kravet til etterutdanning er at du som ansvarlig revisor skal være tilstrekkelig faglig oppdatert. Etterutdanningskravet er et minimumskrav. Du må vurdere selv om mer etterutdanning er nødvendig for å sikre at du har tilstrekkelig faglig kunnskap. Du må kunne dokumentere etterutdanningen.

Hvilken etterutdanning må du ta?
Minstekravet til etterutdanning er 105 timer i løpet av de tre foregående kalenderårene. Etterutdanningen skal minst omfatte:

 • 35 timer revisjon hvorav minst 14 timer innenfor etikk
 • 21 timer regnskap
 • 21 timer skatterett

De resterende 28 timene skal være innenfor fagområdene nevnt i nr. 1 til 3 eller øvrige fag fra fagkretsen ved revisorutdanningen i Norge.

Hvordan gjennomføre etterutdanningen?
Du kan gjennomføre etterutdanningen ved å:

 • Delta på etterutdanningskurs arrangert av profesjonelle arrangører
 • Delta på undervisning ved den ordinære revisorutdanningen i Norge
 • Forelese på etterutdanningskurs og ved den ordinære revisorutdanningen i Norge
 • Delta på annen type aktivitet godkjent av Finanstilsynet

Hvem er profesjonelle kursarrangører
Etterutdanningskursene skal holdes av profesjonelle kursarrangører, som for eksempel bransjeorganisasjonene Revisorforeningen (DnR), Regnskap Norge (RN) og Økonomiforbundet. Flere av de største revisjonsselskapene og regnskapsførerselskapene oppfyller også kravene som gjelder for profesjonelle kursarrangører.

Du kan også ta kurs som arrangeres av andre enn profesjonelle kursarrangører, forutsatt at kursarrangørene oppfyller kravene til kvalitet og dokumentasjon av kurset.

Annen type aktivitet
Finanstilsynet kan godkjenne annen type aktivitet som relevant etterutdanning, og vurderer dette skjønnsmessig etter søknad. Følgende aktiviteter kan legges til grunn uten søknad (fullstendig liste):

 • Deltakelse i skatteklagenemnda
 • Sensorvirksomhet ved revisjonsstudiet godkjennes med inntil 5 timer innen eksamensoppgavens fagområdet
 • Utarbeidelse av faglitteratur

Deltakelse i faglige utvalg i regi av bransjeforeninger, inkludert Norsk Regnskapsstiftelse, kan etter søknad godkjennes som lovbestemt etterutdanning. Det samme gjelder annen aktivitet utover det som er beskrevet ovenfor, så lenge aktiviteten er relevant for yrkesutøvelsen.

Hvordan dokumentere at du har oppfylt etterutdanningskravet?
Du skal ved hvert årsskifte kunne vise til gjennomført etterutdanning for de tre foregående kalenderårene. Dokumentasjonen skal inneholde:

 • Kursbevis eller tilsvarende
 • Samlet oversikt over gjennomførte kurs i kronologisk rekkefølge
 • Oversikten skal inneholde kursdato, kursarrangør, antall timer og fagområde

Du må selv vurdere kursenes faglige innhold opp mot kravet i forskriften. Finanstilsynet vil bare overprøve din egen vurdering av det faglige innholdet i etterutdanningskursene hvis vurderingen tydelig bygger på et dårlig skjønn.

Du må utarbeide og oppbevare dokumentasjon på at du har oppfylt etterutdanningskravet. Du skal ikke sende inn dokumentasjon for gjennomført etterutdanning til Finanstilsynet for hver etterutdanningsperiode, men du må kunne legge fram dokumentasjon på forespørsel fra Finanstilsynet.

Dispensasjon
Det er ikke hjemmel for å gjøre unntak fra etterutdanningskravet. Dette betyr at du i planleggingen av etterutdanningen må ta høyde for at det kan oppstå uforutsette forhold i etterutdanningsperioden.

Sykdom, avvikling av foreldrepermisjon eller andre forhold som gjør det vanskelig å oppfylle kravet, gir ikke grunnlag for utsettelse eller reduksjon av etterutdanningskravet.