Søk Søk
Forside Konsesjon Revisor Godkjenning som revisor med yrkeskvalifikasjoner fra andre land

Godkjenning som revisor med yrkeskvalifikasjoner fra andre land

Du kan på visse vilkår få godkjenning som revisor med yrkeskvalifikasjoner fra andre land.

Revisorloven § 3-6 åpner for å godkjenne revisorer fra andre land. Krav til godkjenning følger av forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer (revisorforskriften) §§ 1-4 og 1-5.

Krav til godkjenning av revisorer med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land

I henhold til revisorforskriften § 1-4 vil søkere som har rett til å drive revisjonsvirksomhet i annen EØS-land på visse vilkår kunne godkjennes som revisor i Norge. Bestemmelsen er gitt i medhold av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner:

Revisjonsdirektivet gjelder i alle EØS-land, og angir vilkår for godkjenning som revisor. Yrkeskvalifikasjonsdirektivet må sees i sammenheng med revisjonsdirektivet. Søkere som er godkjent revisor i en annen EØS-land kan få godkjenning i Norge under visse vilkår. Følgende dokumentasjon, oversatt til norsk eller engelsk, må vedlegges søknaden: 

  1. Dokumentasjon på revisorgodkjenning. Beviset må være gyldig per søknadsdato. Hvis godkjenningen er registrert i et offentlig register, bør adressen til registeret oppgis i søknaden.  
  2. Dokumentasjon av utdanning/vitnemål, hvor det fremkommer fagsammensetning og antall års utdanning.
  3. Dokumentasjon av minst tre års revisjonspraksis, som viser arbeidsoppgaver, tidsperiode og stillingsprosent.
  4. Normalt kreves dokumentasjon av bestått egnethetstest.
  5. Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder på søketidspunktet, samt kopi av siste likning eller selvangivelse. Finanstilsynet kan kreve vandelsattest fra hjemstaten og/eller Norge.

Krav til godkjenning av revisorer med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS

For å kunne få godkjenning som registrert/statsautorisert revisor krever Finanstilsynet følgende dokumentasjon, oversatt til norsk eller engelsk:

  1. Bekreftet kopi av utdanningsbevis/vitnemål.
  2. Bekreftelse fra norsk studieinstitusjon om at utdanningen oppfyller den aktuelle studieplanen (bachelorgrad i revisjon eller mastergrad i regnskap og revisjon). Dokumentasjonen må klart vise at karakterkravet er oppfylt. Studieinstitusjonen vil normalt kreve som et minimum at egnethetstest gjennomføres.
  3. Dokumentasjon av minst tre års revisjonspraksis, som viser arbeidsoppgaver, tidsperiode og stillingsprosent.
  4. Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder på søketidspunktet, samt kopi av siste likning eller selvangivelse. Finanstilsynet kan kreve vandelsattest fra hjemstaten og/eller Norge.

Egnethetstest

For revisor med revisorgodkjenning i et annet land
Den juridiske delen av utdanningen som kreves i Norge etter revisorloven § 3-2 vil som regel avvike vesentlig fra den utdanningen søker har gjennomført i annet land. I praksis innebærer dette at søker med kvalifikasjonsbevis fra annet land normalt må gjennomføre egnethetstest.

Bare søkere som har revisorgodkjenning fra annet EØS-land og har praksis fra revisjon av norske foretak, vil få vurdert om arbeidserfaringen helt eller delvis dekker opp for forskjeller i utdanningen. I vurderingen legges det vekt på praksisens omfang og i hvilken grad praksisen omfatter rettslige vurderinger etter norsk regelverk (typisk skatte- og selskapslovgivningen).

Hvordan gjennomføre egnethetstesten
Egnethetstesten består av bestått eksamen i skatterett og rettslære ved revisorutdanningen i Norge. Søkere du om godkjenning som registrert revisor må du bestå egnethetstesten i skatterett (15 stp) og rettslære (7,5 stp) ved bachelorstudiet i revisjon. Det kreves karakteren C eller bedre på begge eksamenene for å ha bestått egnethetstesten. Du må selv melde seg opp til eksamen. Studenter må betale eksamensavgift. Tilbudet og eksamensavgiften varierer fra studiested til studiested.

Bachelorstudiet i revisjon tilbys ved:

Søker du om godkjenning som statsautorisert revisor må du bestå egnethetstesten i skatterett og rettslære, i henhold til studieplan for masterstudiet i regnskap og revisjon fastsatt av det enkelte studiested. For å ha bestått egnethetstesten kreves karakteren C eller bedre på alle eksamener. Du må selv melde deg opp til eksamen. Studenter må betale eksamensavgift. Tilbudet og eksamensavgiften varierer fra studiested til studiested.

Master i regnskap og revisjon tilbys ved: