Søk Søk
Forside Konsesjon Regnskapsfører Personlig autorisasjon som regnskapsfører

Personlig autorisasjon som regnskapsfører

Informasjon om hvilke krav du må oppfylle og hvordan du søker om personlig autorisasjon som regnskapsfører.

For å få autorisasjon må du være myndig og oppfylle krav til:

 • Utdanning
 • Praksis
 • Vandel
 • Økonomisk situasjon
 • Bosted

Utdanning


Krav til utdanning

Utdanningskravet gjelder uavhengig av når utdanningen er gjennomført. Du må ha bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller en høyere grad.  

I tillegg er det krav  til  innholdet i utdanningen. Utdanningen skal  oppfylle 60 studiepoeng profilering som beskrevet i  

Oversikt over utdanningskravet:

Utdanning fra utlandet

Hvis du har utdanning fra utlandet må du alltid ta tilleggseksamener i Norge for å oppfylle utdanningskravet. En norsk høyskole eller et universitet som tilbyr regnskapsførerutdanning kan vurdere hvilke eksamener du må avlegge for å oppfylle kravet til utdanningsgrad og profilering.

Skolen må vurdere om utdanningen oppfyller kravene til en norsk bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller en høyere grad enn bachelorgrad. I tillegg må skolen vurdere hvilke eksamener du må avlegge for å oppfylle profileringskravet.  Alle søkere med utenlandsk utdanning må uansett avlegge eksamener i skatterett- og avgiftsrett på minst 15 studiepoeng og rettslære på minst 7,5 studiepeong for å oppfylle profileringskravet.

Dokumentasjon av utdanning

Utdanningen skal alltid dokumenteres med vitnemål som angir utdanningsgrad og karakterutskrift for alle aktuelle eksamener. Det må fremgå av dokumentasjonen hvordan kravet til profilering er oppfylt.

Det studiestedet der profileringseksamener er avlagt skal utstede bekreftelse når utdanningskravet er oppfylt. Hvis det står "Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører" på vitnemålet er det ikke behov for en særskilt bekreftelse.  Hvis det ikke står "Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører" på vitnemålet vil en bekreftelse fra studiestedet bli lagt til grunn som dokumentasjon på at utdanningskravet er oppfylt.

Har du en mastergrad i regnskap og revisjon, bachelorgrad i regnskap og revisjon, høyere revisorstudium (HRS) og treårig revisorutdanning i samsvar med tidligere rammeplaner trengs ikke bekreftelse fra studiestedet

Krav til oppdatert faglig kunnskap

Er det mer enn tre kalenderår siden du avsluttet utdanningen, må du oppfylle etterutdanningskravet som gjelder for autoriserte regnskapsførere.  Utdanningen regnes som avsluttet i det kalenderåret den siste nødvendige eksamen for oppfyllelse av utdanningskravet ble avlagt. 

Etterutdanningen kan enten være oppfylt innen de siste tre årene regnet fra søketidspunktet (dato til dato), eller innen de siste tre hele kalenderårene. 

Kravet til etterutdanning er 77 timer hvorav minst:

 • 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
 • 21 timer skatterett/avgiftsrett
 • 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringssikk
 • 7 timer rettslære

For nærmere informasjon om innholdet i etterutdanningskravet:

Dokumentasjon av oppdatert kunnskap

For å dokumentere at du oppfyller etterutdanningskravet, må du lage en kronologisk oversikt som inneholder:

 • antall timer etterutdanning innen de aktuelle fagområdene
 • kursarrangør
 • kursets navn
 • kursdato

Kopi av kursbevis må legges ved.

Har du gjennomført etterutdanning ved å avlegge eksamener på høyskole/universitet eller ved å delta på minst 75 prosent av kursundervisningen høyskole/universitet, må du legge ved kopi av karakterutskrift eller bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen på hvilket kurs du har tatt og hvor mye du har deltatt.

Praksis


Krav til praksis

For å søke om autorisasjon som regnskapsfører må du ha minst to års relevant regnskapspraksis. Praksisen må være opparbeidet de siste fem årene, regnet fra søketidspunktet (dato til dato). Kravet til to års praksis gjelder både varighet (totalt 24 måneder) og antall timer (totalt 3200). Minst ett års praksis (12 måneder og 1600 timer) skal være opparbeidet hos autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap eller godkjent revisor/revisjonsselskap.

Relevant praksis er registrering av regnskapsopplysninger i henhold til bokføringslovens prinsipper. Bokføringsloven § 2 angir hvilke type foretak som skal følge bokføringsloven (hvem som er bokføringspliktige). Praksis fra foretak som ikke er bokføringspliktige kan etter en konkret vurdering tas med. Slik praksis må likevel uansett suppleres med utarbeidelse av årsregnskap og selskapsmelding/skattemelding, jf. nærmere om dette nedenfor.

Relevant praksis omfatter også pliktig regnskapsrapportering, jf. bokføringsloven § 3. Dette innebærer visse typer regnskapsrapportering etter regnskapsloven, merverdiavgiftsloven, skatteforvaltningsloven, skattebetalingsloven og folketrygdloven. Blant annet på dette grunnlag kan praksis fra lønnsføring legges til grunn.

Det er et absolutt krav at regnskapspraksisen har omfattet utarbeidelse av årsregnskap, jf. regnskapsloven § 3-2. Dette omfatter vurderinger etter kap. 5, teknisk oppstilling etter kap. 6 og noteopplysninger etter kap. 7. Også årsregnskapspraksis for foretak som ikke er regnskapspliktige, men frivillig velger å avlegge regnskap etter regnskapslovens regler, herunder levere Næringsoppgave 2, kan tas med. Regnskapspraksisen må ha omfattet utarbeidelse av selskapsmelding/skattemelding etter skatteforvaltningsloven.

Variert praksis fra lovbestemt revisjon etter revisorloven oppfyller kravet til praksis.

Dokumentasjon av praksis

Praksisen skal være bekreftet av arbeidsgiver. Dersom standardskjemaet ikke benyttes, må bekreftelsen gi de samme opplysningene.

Når praksisen er opparbeidet i ditt eget enkeltpersonforetak, skal ikke praksisskjema benyttes. Da skal praksisen dokumenteres med egenerklæring som angir antall timer relevantpraksis de siste fem årene. Kopi av næringsoppgaven(e) for perioden må legges ved.

Annen praksis - inntil ett år av praksiskravet

Du kan få godkjent inntil 1600 timer praksis opparbeidet som skatterevisor i Skatteetaten, som revisor i offentlig sektor eller som foreleser på universitet/høyskole.

Skatterevisjon:
Du må ha hatt stilling som skatterevisor med arbeidsoppgaver knyttet til ligningskontroll av næringsdrivende, inkludert kontroll av hvorvidt næringsdrivende oppfyller lover og forskrifter på regnskaps- og skatteområdet. Slike kontroller kan være etterberegning av grunnlaget for næringsdrivendes inntekts- og formuesbeskatning og etterberegning av grunnlaget for offentlige avgifter som merverdi- og arbeidsgiveravgift.

Du kan også få noe av praksisen godkjent hvis du har hatt annen stilling i Skatteetaten enn skatterevisor. Deler av arbeidet må kunne likestilles med skatterevisjon. Godkjenning blir gitt etter en samlet vurdering av utdanning og praksis.

Praksis fra Skatteetaten godkjennes time for time. Praksisen må dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som viser antallet timer du har opparbeidet innen områdene nevnt over. Finanstilsynets standardskjema for bekreftelse av praksis skal ikke brukes for denne praksisen.

Offentlig revisjon:
Praksis fra årsregnskapsrevisjon av regnskapspliktige foretak som er opparbeidet i offentlig virksomhet kan godkjennes etter en konkret vurdering.

Praksisen godkjennes time for time. Praksisen må dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som viser innholdet i oppgavene du har utført og antall timer praksis. Finanstilsynets standardskjema for bekreftelse av praksis skal ikke brukes for denne praksisen.

Forelesning: 
Du kan få godkjent praksis hvis du har undervist i emnene finansregnskap eller skatterett. Har du vært alene om ansvaret for kurset og forelesningene, vil kurs på 12 studiepoeng regnes som ett års praksis. Har du ikke hatt ansvaret alene må antallet praksistimer regnet ut etter ansvarsfordelingen.

Undervisningspraksis fra skoler som ikke er høyskole eller universitet er ikke relevant, selv om pensum tilsvarer innholdet i kursene som tilbys på høyskole eller universitet.

Du må dokumentere undervisningspraksisen med en egen attest fra utdanningsinstitusjonen som viser hvilken periode du har undervist i hvilke(t) kurs, og hvor stor del av ansvaret du har hatt for undervisningen i kurset. Fagplanen for kurset skal legges ved.

Vandel

Når du søker autorisasjon, må du legge ved politiattest.  Den skal ikke være eldre enn tre måneder på søknadstidspunktet. Har du en annen konsesjon fra før og er under tilsyn av Finanstilsynet, trenger du ikke sende inn ny politiattest. Det er politiet som utsteder politiattest

Mer informasjon om krav til vandel:

Økonomisk situasjon

Du må være økonomisk vederheftig. Personer som er under gjeldsordning etter gjeldsordningsloven oppfyller ikke dette kravet, enten ordningen er frivillig eller tvungen. Du må legge ved kopi av siste selvangivelse eller utskrift av siste ligning. Det vil blant annet bli lagt vekt på gjeldsbyrde i forhold til inntekt/eiendeler, og om søker er i stand til å betale sine løpende forpliktelser. Finanstilsynet vil kunne innhente kredittopplysninger i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Mer informasjon om krav til økonomisk vederheftighet: 

Krav til bosted og kontorsted 

Du må være bosatt i et EØS-land. Du må ha meldt korrekt bostedsadresse til Folkeregistret. Hvis du skal utøve regnskapsførervirksomhet i eget enkeltpersonforetak må du i tillegg ha fast kontorsted i Norge.

Du kan søke Finanstilsynet om dispensasjon fra kravene til bosted og kontorsted, se regnskapsførerloven § 4 annet ledd.