Søk Søk
Forside Konsesjon Regnskapsfører Autorisasjon som regnskapsfører med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land

Autorisasjon som regnskapsfører med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land

Du kan på visse vilkår autoriseres som regnskapsfører i Norge hvis du har rett til å drive regnskapsførervirksomhet i annen EØS-stat.

Hvis du har et kvalifikasjonsbevis som viser at du har de yrkesmessige kvalifikasjonene som kreves for å utøve et yrke i en EØS-stat, kan det også gi deg mulighet til å utøve yrket i de øvrige EØS-statene.

1. Ulike vilkår avhengig av om ekstern regnskapsføring er lovregulert eller ikke i EØS-staten

 

1.1 EØS-stat hvor regnskapsføring i næring for andre er lovregulert

Du må ha kvalifikasjonsbevis som bekrefter at du på søketidspunktet har rett til å utøve ekstern regnskapsføring i EØS-staten. Kvalifikasjonsbeviset må være utstedt av offentlig myndighet, eller organ med tilsvarende myndighet. I tillegg må du legge ved vitnemål eller kursbevis som bekrefter at du har gjennomført eksamen eller kurs rettet mot regnskapsføreryrket.

1.2 EØS-stat hvor regnskapsføring i næring for andre ikke er lovregulert

Du må du legge ved vitnemål eller kursbevis som bekrefter at du har gjennomført eksamen eller kurs rettet mot regnskapsføreryrket. I tillegg må du legge ved en praksisattest som bekrefter at du har utøvet yrket som ekstern regnskapsfører i mist ett år av de siste ti årene. Vitnemål og praksisattest må vise at du er egnet til å utøve yrket som ekstern regnskapsfører.

Kravet om ett års yrkesutøvelse gjelder likevel ikke hvis du har lovregulert, yrkesrettet utdanning. Du må legge ved vitnemål eller kursbevis som dokumenterer slik type utdanning.

2. Egnethetsprøve

Normalt vil en utenlandsk utdanning ikke dekke kravene til finansregnskap, skatterett og rettslære. Derfor må du ta en egnethetsprøve. Du kan få unntak fra å ta prøven hvis du kan dokumentere praksis som helt eller delvis avhjelper ulikhetene i utdanningen.  

Gjennomføring av egnethetsprøven omfatter bestått eksamen i profileringsemnene:

  • finansregnskap (15 studiepoeng)
  • skatte-/avgiftsrett (15 studiepoeng)
  • rettslære (7,5 studiepoeng)

Mer informasjon om krav til det faglige innholdet:

Vi anbefaler å kontakte et studiested som tilbyr regnskapsførerutdanning for nærmere informasjon om hvordan du kan ta enkelteksamener. Du må melde deg opp til eksamen selv og betale eventuell eksamensavgift.

Noen universiteter og høyskoler som tilbyr regnskapsførerutdanning:

3. Andre krav

Du må være myndig, økonomisk vederheftig og ha ført en hederlig vandel. Du må legge ved politiattest som ikke er eldre enn tre måneder søknadstidspunktet. I tillegg kan du bli bedt om å sende inn vandelsattest/politiattest fra hjemstaten. Du må også legge ved kopi av siste selvangivelse og likning eller selvangivelse.

Du må som regnskapsfører ha gode nok norskkunnskaper for å kunne utøve virksomhet i Norge. Finanstilsynet kan kreve dokumentasjon for tilstrekkelige språkkunnskaper og kan nekte start av virksomheten før du har dokumentert språkkunnskapene.