Søk Søk
Forside Konsesjon Forvaltningsselskap Tillatelse til å stå oppført som forvalter (nominee) Veiledning til søknad om tillatelse til å stå oppført som forvalter (nominee)

Veiledning til søknad om tillatelse til å stå oppført som forvalter (nominee)

Gjelder søknad etter verdipapirregisterloven, allmennaksjeloven og verdipapirfondloven med tilhørende forskrift.

1 Generelt

1.1 Definisjon av forvalter (nominee)

Med forvalter (nominee) menes i denne sammenheng den som i stedet for reell eier står registrert som innehaver i eierregister for finansielle instrumenter. Slik forvaltervirksomhet krever tillatelse fra Finanstilsynet.

En viktig grunn til at forvaltervirksomhet er særskilt lovregulert, er at forvalterregistrering ikke skal hindre norsk offentlig myndighet tilgang til opplysninger om reelle eiere av norske verdipapirer. Eksempelvis vil Finanstilsynet ha behov for tilgang på opplysninger for kontroll med innsidehandel og markedsmanipulasjon samt oppgaver knyttet til kontroll med verdipapirforetakene og andre foretak underlagt tilsyn. Også skattemyndighetene og namsmyndighetene har behov for tilgang til opplysninger om eiere av verdipapirer.

1.2 Krav om tillatelse - lovbestemmelser

For å kunne stå oppført som forvalter i et norsk verdipapirregister, i praksis Verdipapirsentralen ASA (“VPS”), må forvalter inneha tillatelse etter verdipapirregisterloven § 6-3. 

For å kunne stå oppført som forvalter i aksjeeierregisteret til norske allmennaksjeselskaper må forvalter inneha tillatelse etter allmennaksjeloven § 4-10

Tilsvarende gjelder for å kunne stå oppført som forvalter i aksjeeierregister til norske aksjeselskap der selskapets aksjer er registrert i et verdipapirregister, jf. aksjeloven § 4-4.

For å kunne stå oppført som forvalter i andelseierregister for norske verdipapirfond må forvalter inneha tillatelse etter verdipapirfondloven § 4-10 og verdipapirfondforskriften §13-2. 

Dette innebærer eksempelvis at en institusjon som ønsker å kunne stå oppført som forvalter for norske obligasjoner innført i VPS må inneha tillatelse etter verdipapirregisterloven § 6-3, mens institusjoner som ønsker å kunne opptre som forvalter i aksjer utstedt av norske selskaper må ha tillatelse både etter allmennaksjeloven § 4-10 og verdipapirregisterloven § 6-3 (sistnevnte bestemmelse som følge av kravet om at selskapene oppretter aksjeeierregister i et verdipapirregister, jf. allmennaksjeloven § 4-4 første ledd). For institusjoner som ønsker å opptre som forvalter i andelseierregister for norske verdipapirfond er det krav om tillatelse etter verdipapirfondforskriften § 13-2, jf. verdipapirfondloven § 4-10. For å kunne opptre som forvalter i andelseierregistre for verdipapirfond som er innført i VPS, må institusjonen i tillegg ha tillatelse etter verdipapirregisterloven § 6-3.

Finanstilsynet anbefaler at institusjonene velger et av følgende søknadsalternativer:

Søke om tillatelse til å stå oppført som forvalter i andelseierregister for norske verdipapirfond og stå oppført som forvalter for alle typer finansielle instrumenter tillatt registrert på forvalterkonto i norsk verdipapirregister (herunder aksjer utstedt av norske selskaper), jf. bestemmelsene i:

 • verdipapirfondforskriften § 13-2, jf. verdipapirfondloven § 4-10 fjerde ledd
 • verdipapirregisterloven § 6-3
 • allmennaksjeloven § 4-10

Søke om tillatelse til å stå oppført som forvalter for alle typer finansielle instrumenter tillatt registrert på forvalterkonto i et norsk verdipapirregister (herunder aksjer utstedt av norske selskaper) med unntak av fondsandeler, jf. bestemmelsene i:

 • verdipapirregisterloven § 6-3
 • allmennaksjeloven § 4-10

Søke om tillatelse til å stå oppført som forvalter i andelseierregister for norske verdipapirfond og i andelseierregister for verdipapirfond som er innført i norsk verdipapirregister, jf. bestemmelsene i: 

 • verdipapirfondforskriften § 13-2, jf. verdipapirfondloven § 4-10 fjerde ledd
 • verdipapirregisterloven § 6-3

I veiledningens pkt. 4 følger nærmere informasjon om enkelte plikter forvalter har.

1.3 Generelle krav til søknad

Søknad kan sendes til Finanstilsynet pr. post eller som vedlegg til e-post. Det foreligger ikke noe fastsatt søknadsskjema. Søknaden skal imidlertid inneholde følgende opplysninger i tillegg til det som fremgår av pkt. 2.2 og 3.2 nedenfor:

 • fullstendig navn på den institusjonen (den juridiske enheten) søknaden gjelder for
 • postadresse for den institusjonen søknaden gjelder for
 • hvilke bestemmelser det søkes etter, jf. anbefalte søknadsalternativer i pkt. 1.2 ovenfor.

For raskere saksbehandling anbefales det at søknaden også inneholder opplysninger om

 • kontaktperson og dennes e-postadresse for eventuelle spørsmål til søknaden

Nedenfor er det gitt nærmere informasjon om hvem som kan gis tillatelse til å stå oppført som forvalter etter de aktuelle bestemmelser og informasjon om dokumentasjon som må følge søknader fra utenlandske søkere. For institusjoner underlagt tilsyn av Finanstilsynet er det i utgangspunktet ingen formelle krav til dokumentasjon.

2 Søknad etter verdipapirregisterloven § 6-3 og allmennaksjeloven § 4-10

 

2.1 Hvem som kan gis tillatelse

Verdipapirregisterloven § 6-3 og allmennaksjeloven § 4-10 stiller ingen spesifikke krav til hvem som kan få tillatelse til å stå oppført som forvalter etter disse bestemmelsene. I henhold til Finanstilsynets forvaltningspraksis kan imidlertid tillatelse kun gis til institusjoner som er underlagt offentlig tilsyn i sitt hjemland.

2.2 Dokumentasjonskrav

Verken verdipapirregisterloven § 6-3 eller allmennaksjeloven § 4-10 stiller konkrete krav til dokumentasjon. Finanstilsynet krever imidlertid at utenlandske søkere fremlegger:

 • dokumentasjon fra hjemlandets tilsynsmyndighet som viser at søker er underlagt tilsyn av vedkommende myndighet
 • kontaktopplysninger til bruk for offentlig myndighet, herunder hvilket virksomhetsområde i foretaket som har ansvar for utøvelsen av forvaltervirksomheten, navn på leder med daglig ansvar for slik virksomhet samt telefonnummer, e-postadresse og eventuelt faksnummer

Tilfredsstillende dokumentasjon om at søker er underlagt tilsyn kan være en skriftlig bekreftelse fra hjemlandets tilsynsmyndighet eller en utskrift fra tilsynsmyndighetens register med henvisning til nettside hvor opplysningene framgår. Dokumentasjonen må være basert på opplysninger av nyere dato, fortrinnsvis ikke eldre enn 2 måneder. Finanstilsynet kan finne det nødvendig å be om ytterligere dokumentasjon knyttet til hva slags tilsyn søker er underlagt mv.
   
Finanstilsynet krever for øvrig at søker vedlegger autoriserte oversettelser til norsk eller engelsk for eventuell dokumentasjon som ikke er tilgjengelig på et skandinavisk språk eller engelsk.

3 Søknad etter verdipapirfondforskriften § 13-2, jf. verdipapirfondloven § 4-10 fjerde ledd

 

3.1 Hvem som kan gis tillatelse

Tillatelse til å opptre som forvalter i norske verdipapirfonds andelseierregistre kan i henhold til verdipapirfondforskriften § 13-2 første ledd første punktum gis til norsk eller utenlandsk:

 • bank
 • verdipapirforetak
 • verdipapirregister
 • forvaltningsselskap (for verdipapirfond)

For verdipapirforetak er det stilt vilkår om å inneha konsesjon til investeringstjeneste som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1, 2 eller 4, jf. § 13-2 første ledd andre punktum. Det kreves følgelig at verdipapirforetak innehar konsesjon til å yte minst én av følgende tjenester:

 1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i verdipapirhandelloven § 2-2
 2. utførelse av ordre på vegne av kunde
 3. aktiv forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt

Finanstilsynet kan etter § 13-2 annet ledd i særlige tilfeller gi tillatelse til å stå oppført som forvalter i verdipapirfonds andelseierregister til institusjoner som ikke omfattes av § 13-2 første ledd første punktum (dvs. annet enn bank, verdipapirforetak, verdipapirregister eller forvaltningsselskap). Det er i slike tilfeller et vilkår at institusjonen er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet og plikter å overholde gjennomført regelverk tilsvarende direktiv 2005/60/EF om tiltak for å hindre at det finansielle systemet brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Denne bestemmelsen vil bli praktisert strengt. Finanstilsynet vil bare gi tillatelse når særlige grunner taler for det, eksempelvis i situasjoner hvor hjemlandets rett er til hinder for at institusjoner som nevnt i § 13-2 første ledd første punktum kan opptre som forvaltere i utenlandske verdipapirregistre, og at forvaltervirksomheten følgelig må ytes gjennom andre typer institusjoner.

3.2 Dokumentasjonskrav

3.2.1 Generelt for alle søknader


Vedlagt søknad fra utenlandske søkere skal det etter verdipapirfondforskriften § 13-2 tredje ledd følge

 1. dokumentasjon fra hjemlandets tilsynsmyndighet som viser at søker er underlagt tilsyn av vedkommende myndighet, herunder hvilke tjenester søker yter eller har tillatelse til å yte
 2. kontaktopplysninger til bruk for offentlig myndighet, herunder hvilket virksomhetsområde i foretaket som har ansvar for utøvelsen av forvaltervirksomheten, navn på leder med daglig ansvar for slik virksomhet samt telefonnummer, e-postadresse og eventuelt faksnummer

Når det gjelder punkt 1, kan tilfredsstillende dokumentasjon være en skriftlig bekreftelse fra hjemlandets tilsynsmyndighet eller en utskrift fra tilsynsmyndighetens register med henvisning til nettside hvor opplysningene framgår. Det må fremgå av dokumentasjonen hva slags tjenester søker har tillatelse til å yte (eller hvilke tjenester søker yter dersom tjenestene ikke er konsesjonsbelagt i søkers hjemland). Dokumentasjonen må være basert på opplysninger av nyere dato, fortrinnsvis ikke eldre enn 2 måneder.

Dersom påkrevd dokumentasjon ikke er tilgjengelig på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren vedlegge autoriserte oversettelser til norsk eller engelsk, jf. § 13-2 femte ledd.

3.2.2 Spesielt for søkere fra land utenfor EØS-området 

Søkere fra land utenfor EØS-området må i tillegg (jf. § 13-2 fjerde ledd)

 • dokumentere at hjemlandet har gjennomført regelverk tilsvarende direktiv 2005/60/EF om tiltak for å hindre at det finansielle systemet brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme

En erklæring fra hjemlandets tilsynsmyndighet hvor det bekreftes at hjemlandet har gjennomført regelverk tilsvarende direktiv 2005/60/EF vil være tilfredsstillende dokumentasjon. Dersom disse opplysningene eksplisitt fremgår av den aktuelle tilsynsmyndighets nettside, vil det være tilstrekkelig med en utskrift med henvisning til nettside hvor opplysningene fremgår.

Ovennevnte dokumentasjon er inntil videre likevel ikke påkrevd for søkere fra Sveits og USA.

3.2.3 Særlige tilfeller, jf. § 13-2 annet ledd

Institusjoner som søker om tillatelse etter § 13-2 annet ledd må som minimum fremlegge:

 • en begrunnelse for hvorfor særlige forhold skulle tilsi at bestemmelsen kommer til anvendelse
 • dokumentasjon på at søker er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet
 • dokumentasjon på at søker er pliktig til å overholde gjennomført regelverk tilsvarende direktiv 2005/60/EF

Finanstilsynet vil kunne be om ytterligere dokumentasjon/opplysninger.

4 Litt om forvalters plikter

En forvalter er forpliktet til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser for slik virksomhet. Brudd på bestemmelsene kan medføre at tillatelse til å stå oppført som forvalter trekkes tilbake eller at Finanstilsynet krever sperring av forvalterkontoen, jf. verdipapirregisterloven § 6-4 og vedipapirfondforskriften § 13-6.

Nedenfor følger informasjon om plikter som Finanstilsynet ønsker å gjøre særlig oppmerksom på.

4.1 Registreringsplikt

En forvalter må til enhver tid ha et oppdatert register over oppdragsgivere knyttet til de finansielle instrumenter som er registrert på en forvalterkonto, og beholdning knyttet til det enkelte forvalteroppdrag. Om oppdragsgiveren skal det minimum registreres følgende opplysninger:

 • fullt navn eller foretaksnavn
 • fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer eller, hvis kunden ikke har noe slikt nummer, en annen unik identitetskode
 • fast adresse
 • statsborgerskap eller registreringsland for juridisk person

For andeler i verdipapirfonds andelseierregister er det i verdipapirfondforskriften gitt ytterligere bestemmelser om forvalterens plikt til å registrere opplysninger.

 • Forvalteren skal registrere opplysninger som nevnt i hvitvaskingsloven § 8 og tilhørende forskrift, jf. § 13-3 første ledd tredje punktum.
 • For andelseiere som er skattepliktige til Norge skal forvalteren registrere opplysninger som fremgår av forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven § 7-3-4, jf. verdipapirfondforskriften § 13-3 første ledd annet punktum sammenholdt med § 13-4 tredje ledd. (Disse opplysningene skal årlig rapporteres til forvaltningsselskapet, jf. § 13-4 annet ledd. Se siste avsnitt under pkt. 4.2 om opplysningsplikt.)
 • Forvalteren skal ta rede på om oppdragsgiveren er den reelle eieren av andelen(e). Dersom også oppdragsgiveren er forvalter, plikter forvalteren til enhver tid å ha rettslig og praktisk tilgang til opplysninger om hvem den reelle eieren er, og sikre at opplysninger som nevnt i forrige kulepunkt blir registrert. Hvis forvalteren ikke har slik tilgang til opplysninger om hvem den reelle eieren er, kan ikke forvalteren påta seg forvalteroppdraget, verdipapirfondforskriften jf. § 13-3 annet ledd.
 • Forvalteren skal sikre at alle opplysninger om forvaltningsoppdrag og oppdragsgivere, herunder oversikt over endringer i oppdragsgivernes porteføljer av forvalterregistrerte andeler, lagres i ti år, jf. verdipapirfondforskriften § 13-3 tredje ledd.

4.2 Opplysningsplikt

Forvalter plikter på forespørsel å gi opplysninger om reelle eiere av finansielle instrumenter registrert på en forvalterkonto til den som med hjemmel i lov har krav på å få slike opplysninger fra et verdipapirregister, jf. verdipapirregisterloven §§ 6-3 fjerde ledd og 8-2. Tilsvarende opplysningsplikt følger også av verdipapirfondforskriften § 13-4. Dette vil særlig gjelde norske offentlig myndigheter som Skatteetaten og Finanstilsynet. Slike opplysninger skal gis på den måte og innenfor den frist som den aktuelle myndighet finner hensiktsmessig.

Opplysningsplikten gjelder uavhengig av eventuelle bestemmelser forvalter måtte være underlagt i sitt hjemland. Forvaltere som i utgangspunktet er underlagt sekretessebestemmelser som hindrer dem i å kunne oppfylle opplysningsplikten, må sikre seg legal basis for å kunne gi opplysninger gjennom nødvendige avtaler med sine kunder (forhåndssamtykke). Forvalter er for øvrig alltid forpliktet til å innhente oppdragsgivers forhåndssamtykke i forbindelse med oppdrag knyttet til andelseierregister for verdipapirfond, jf. verdipapirfondforskriften § 13-4 femte ledd.

I tilfeller hvor det foreligger forvalterregistrering i flere ledd, dvs. at forvalterens kunde ikke er den reelle eier av de finansielle instrumentene, vil forvalteren måtte påse at det foreligger en legal basis for at ”kunder i hvert ledd” er forpliktet til å oppgi identiteten til sine respektive kunder på forespørsel fra forvalteren. Dette vil bl.a. forutsette at det foreligger forhåndssamtykke fra kundene i de tilfeller hvor en eller flere “underforvaltere” er underlagt sekretessebestemmelser.

Tilsvarende har forvalter opplysningsplikt overfor norske utstedere av aksjer; I henhold til allmennaksjeloven § 4-10 fjerde ledd er forvalter, dersom utsteder krever det, forpliktet til å gi utsteder opplysninger om hvem som eier de aksjer forvalteroppdraget omfatter og om hvor mange aksjer hver enkelt eier.

Forvalter som er innført i andelseierregister for verdipapirfond i stedet for andelseier som er skattepliktig til Norge, er underlagt årlig rapporteringsplikt til forvaltningsselskapet for opplysninger registrert etter verdipapirfondforskriften § 13-3 første ledd annet punktum, jf. § 13-4 annet ledd. Eventuelle spørsmål knyttet til denne rapporteringsplikten bes rettet til forvaltningsselskapet for det angjeldende fondet og/eller til Skattedirektoratet ved Leif Martin Sande, tlf. (47) 945 39 548,  eller Elin Imsland, tlf. (47) 480 32 362.

4.3 Annet

Finansielle instrumenter som tilhører forvalteren kan ikke være registrert på forvalterkonto som forvaltes av vedkommende, jf. verdipapirregisterloven § 6-3 tredje ledd.

Aksjer utstedt av norske selskaper kan bare oppbevares på forvalterkonto på vegne av utenlandsk aksjeeier, jf. allmennaksjeloven § 4-10 første ledd. Som utenlandsk aksjeeier regnes selskap registrert i utlandet, med mindre selskapets hovedkontor befinner seg i Norge, samt utenlandsk statsborger som ikke er bosatt i Norge.  Det er det skattemessige bostedsbegrepet som skal legges til grunn.

Forvalter er forpliktet til å fastsette regler for når forvalteren skal anses for å ha fått melding om en rettsstiftelse etter verdipapirregisterloven § 7-5, jf. verdipapirregisterloven § 6-3 sjette ledd.

Foretaket plikter å sende melding til Finanstilsynet om endringer i kontaktopplysningene og øvrige endringer knyttet til tillatelsen, herunder navneendringer, fusjoner og opphør av virksomheten. Foretaket plikter også å påse at det til enhver tid er samsvar mellom navn på foretaket som tillatelsen er utstedt til, eventuelle senere navneendring som er meldt til Finanstilsynet, og registrert navn på foretakets forvalterkonti. (Se verdipapirfondforskriften § 13-3 sjette ledd.)