Søk Søk
Forside Konsesjon E-pengeforetak

Konsesjon

E-pengeforetak

Informasjon om krav til og søknad om konsesjon som e-pengeforetak.

Hvem må ha tillatelse som e-pengeforetak

Foretak som ønsker å utstede elektroniske penger må søke om konsesjon til dette. E-penger kan utstedes med noen typer konsesjoner (finansforetaksloven § 2-4) og konsesjon som e-pengeforetak er en av disse.

Hva er elektroniske penger?

Med elektroniske penger "menes en elektronisk lagret pengeverdi representert ved en fordring på utstederen, som er utstedt etter mottak av midler for å utføre betalingstransaksjoner, og som er anerkjent som betalingsmiddel av andre foretak enn utstederen" (finansforetaksloven § 2-4).

En elektronisk lagret pengeverdi som benyttes til å gjennomføre betalingstransaksjoner som nevnt i finansforetaksforskriften § 1-7 bokstav k (begrensede nettverk) eller l (tilleggstjenester til kommunikasjonsabonnement) anses likevel ikke som e-penger.

Hvilke krav stilles til et e-pengeforetak?

E-pengeforetak regnes som finansforetak og er underlagt de samme bestemmelsene som øvrige finansforetak i finansforetaksloven og finansforetaksforskriften hvis ikke annet fremgår. Under fremheves enkelte sentrale krav.

Kapitalkrav
Minstekravet til startkapital for e-pengeforetak er beløp i norske kroner som minst svarer til 350 000 euro. Etter at virksomhet som e-pengeforetak er igangsatt stilles det krav til ansvarlig kapital som til enhver tid skal være oppfylt. Kravene for beregning av ansvarlig kapital følger av finansforetaksforskriften §§ 14-2 og 14-3, samt 14-4 dersom foretaket også yter betalingstjenester.

Dersom foretaket skal ha tillatelse til å yte betalingstjenestene; betalingsfullmakttjeneste eller kontoinformasjonstjeneste stilles det i tillegg krav om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti. Finanstilsynet har utarbeidet et skjema for dokumentasjon av ansvarsforsikring/ tilsvarende garanti. 

Daglig leder og styre
Det stilles krav til at e-pengeforetakets styre, daglig leder, faktiske ledere og ledere av nøkkelfunksjoner er egnet til å inneha sin stilling eller verv, jf. finansforetaksloven § 3-5. Søknad skal inneholde kvalifikasjoner, yrkeserfaring og forhold nevnt i finansforetaksloven §§ 9-1 til 9-3, samt politiattest. Styresammensetningen skal oppfylle kravene i finansforetaksloven § 8-4. Egnethetsvurderingsskjema tilknyttet rundskriv 14/2015 Vurdering av egnethetskrav skal benyttes. Dersom personer som innehar nevnte stillinger eller verv skiftes ut, skal foretaket sende melding til Finanstilsynet om dette.

Rutiner
Det stilles krav til at et e-pengeforetak blant annet skal ha rutiner for sikring av kundenes midler, rutine for innløsning av e-penger, rutine for internkontroll og rutine for overholdelse av hvitvaskingsregelverket. I tillegg stilles det krav om rutiner som nevnt i finansforetaksforskriften § 3-2.  

Foretakets rutiner må være operasjonelle, rettet mot den virksomhet som skal drives og den kundegruppen som skal benytte seg av foretakets tjenester. Foretaket bør spesielt merke seg ved at hvitvaskingsrutinen skal bygge på en risikovurdering av virksomheten som skal drives og skal, i samsvar med aktuelle lover og forskrifter, være en retningslinje for ansatte i selskapet som skal utføre kontroller.

Generelt
I tillegg til kravene som fremgår ovenfor, er det en rekke andre lovkrav som gjelder for virksomheten.

Hvordan søke om tillatelse som e-pengeforetak

Søknad om konsesjon som e-pengeforetak må inneholde relevant informasjon i henhold til lov og forskrift. Finansforetaksloven § 3-1 tredje ledd og finansforetaksforskriften § 3-2 angir hvilke opplysninger som skal legges ved en søknad. Finanstilsynet har utarbeidet et skjema for dokumentasjon av oppfyllelse av kravene i finansforetaksforskriften § 3-2.

Gebyr for søknadsbehandling og innsending av søknad

Søknaden og vedleggene skal være utfylt på norsk. Foretaket må også vedlegge kvittering for innbetalt gebyr:

Søknaden sendes til Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo eller til post@finanstilsynet.no.

Saksbehandlingstiden er normalt tre måneder etter at gebyr er betalt. Dersom søknaden ikke inneholder de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om tillatelse skal gis, regnes fristen fra det tidspunkt alle relevante og nødvendige opplysninger er mottatt, jf. finansforetakslovens § 3-1 fjerde ledd.

Mer informasjon om e-pengeforetak