Gå til innhold
Skriv ut

Endring i forskrift om forsikringsselskaps opplysningsplikt

14. oktober 2015

Finanstilsynet fastsatte 30.09.2015 en endringsforskrift som nedfeller opplysningsplikt for forsikringsselskapene ved forsikringsskjønn.

EIOPAs interessentgrupper – utlysning

16. september 2015, oppdatert 5. november 2015

EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) er en del av EUs system for finanstilsyn. EIOPA-forordningen beskriver myndighetens rolle og oppgaver, som blant annet er å gi råd til EU-parlamentet og Rådet. De søker nå etter nye medlemmer i to interessentgrupper.

Avvikling av forsikringsmeglingsvirksomheten i Goldberg Partners AS

3. september 2015

Finanstilsynet har gitt foretaket frist til 31. oktober 2015 med å avvikle forsikringsmeglingsvirksomheten.

Krav til livsforsikringsselskapenes bruk av risikoutjevningsfond

27. august 2015

Innlegg av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Finansdepartementet stadfester Finanstilsynets vedtak

26. august 2015

Finanstilsynet fattet vedtak om tilbakekallelse av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet for Goldberg Partners AS 06.06.2012.

Gode resultater for bankene, men noe svakere avkastning i forsikringsselskapene og pensjonskassene i første halvår 2015

26. august 2015

Norske banker oppnådde et resultat før skatt på 29 mrd. kroner i første halvår 2015, en bedring på 7 prosent sammenlignet med samme periode året før. Høyere egenkapital i bankene og engangsgevinster i første halvår 2014 bidro til at egenkapitalavkastningen likevel sank, fra 14,0 til 12,6 prosent.

Forskrift om nye solvenskrav for forsikringsselskap

25. august 2015

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift for å gjennomføre nærmere regler som svarer til EUs nye soliditetsregelverk for forsikringsselskaper (Solvens II).

Samlet resultat for forsikringsformidlingsforetakene økte fra 2013 til 2014, men flere foretak hadde negativt resultat i 2014

9. juli 2015

Forsikringsformidlingsforetakene hadde et samlet resultat før skatt på 332 millioner kroner i 2014, som er en økning på 51 millioner kroner fra 2013. Meglerforetakene hadde en samlet vekst i resultat før skatt på 3,1 prosent i 2014 og 14,4 prosent i 2013.

Krav til nye utlån med pant i bolig

26. juni 2015

Rundskriv 8/2015

IMF gjennomgår Norges finansielle system

3. februar 2015

Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomfører regelmessig grundige gjennomganger av medlemslandenes finansielle systemer etter sitt Financial Sector Assessment Program (FSAP). Fra sommeren 2014 har Norge vært gjenstand for en slik gjennomgang. IMFs konklusjoner og anbefalinger vil ventelig bli publisert i august/september.

Victory Life & Pension Assurance Co Ltd erklært konkurs

16. januar 2015

Livsforsikringsselskapet Victory Life & Pension Assurance Co Ltd. (Victory Life), registrert på De Britiske Jomfruøyer, ble av domstol erklært konkurs 25. november 2014 etter begjæring fra tilsynsmyndigheter på De Britiske Jomfruøyer. Victory Life & Pension Assurance Co Ltd. har ikke hatt tillatelse til å drive virksomhet i Norge eller virksomhet rettet mot norske kunder.

Likelydende brev til alle livsforsikringsselskaper og filialer i Norge av utenlandske livsforsikringsselskaper

19. desember 2014

Brev til alle norske livsforsikringsselskaper og filialer i Norge av utenlandske livsforsikringsselskaper om kartlegging returprovisjoner, 15. desember 2014.

EIOPA offentliggjør forslag til Solvens II-rapportering

12. desember 2014

Den 2. desember 2014 publiserte den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA tekniske standarder og anbefalinger for implementering av Solvens II for offentlig høring, herunder revidert versjon av rapporteringsmaterialet.

Finanstilsynets forskriftsforslag for gjennomføring av Solvens II

11. desember 2014

Det nye europeiske soliditetsregelverket for forsikringsselskaper, Solvens II, trer i kraft 1. januar 2016. Finanstilsynet har utarbeidet forskriftsforslag og høringsnotat for gjennomføringen av Solvens II i Norge.

Stresstestresultater for europeiske forsikringsselskaper

2. desember 2014

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde 30. november 2014 resultater fra stresstester for forsikringsselskapene i EU samt Island, Sveits og Norge. Hovedinntrykket er at de europeiske forsikringsselskapene er tilstrekkelig kapitaliserte.

EU-kommisjonen har vedtatt gjennomføringsbestemmelser om Solvens II

15. oktober 2014

EU-kommisjonen vedtok 10. oktober 2014 forordningen "Delegated Regulation" med detaljerte bestemmelser som gjennomfører Solvens II-regelverket. Forordningen vil tre i kraft så snart både Europaparlamentet og Rådet har gitt sin tilslutning til denne, det vil si senest innen utløpet av første kvartal 2015. I Norge vil forordningen bli gjennomført som en del av Finansdepartementets forskrift til finansforetaksloven.

Finanstilsynets vurderinger av permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

8. september 2014

Konsekvensberegninger har vist at mange europeiske livsforsikringsselskaper ikke vil oppfylle soliditetskravene i det kommende europeiske regelverket, Solvens II. Dette gjelder også flere norske livsforsikringsselskaper.

Se flere ...

Regulering og tilsyn er viktig for å sikre kundane sine kortsiktige og langsiktige rettar knytte til forsikrings- og pensjonskontraktar, og for å skape allmenn tillit til marknaden.

Tilsynsverksemda skal bidra til at selskapa er solide og har god forståing av risiko, og at dei har god styring og kontroll. Forsikringsformidling er òg omfatta av tilsynet.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding