Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Likelydende brev til livsforsikringsforetakene

11. januar 2017

Årsoppgjørsdisposisjoner i livsforsikringsforetak.

Finanstilsynet har fastsatt forskrift om beregning av kapitalavkastning i livforsikrings- og pensjonsforetak

9. januar 2017

Forskriften viderefører forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper mv., men er nå tilpasset forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak.

Finanstilsynet har fastsatt forskrift med endring til forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften

22. desember 2016

Finanstilsynet har fastsatt endringer i forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften. Endringene tilsvarer kommisjonsforordning (EU) 2016/467, som inneholder endringer i kommisjonsforordning (EU) 2015/35.

Stresstestresultater for europeiske forsikringsforetak

16. desember 2016

15. desember publiserte EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) resultatene av stresstester for europeiske forsikringsforetak gjennomført i 2016. Fra Norge deltok de tre største livsforsikringsforetakene.

EBA Final guidelines on sound remuneration policies – nytt skjema for rapportering av variabel godtgjørelse

14. desember 2016, oppdatert 11. januar 2017

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har publisert en ny veiledning om godtgjørelsesordninger som trer ikraft 1. januar 2017.

Høring fra EIOPA – endringer i kapitalkrav under Solvens II

13. desember 2016

EU-kommisjonen har bedt EIOPA, EUs tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon, om forslag til endringer i Solvens II-regelverket, blant annet for å oppnå enklere og mer konsistente kapitalkrav. I den forbindelse gjennomfører EIOPA en høring.

Eksterne kredittvurderinger og risikoklasser

13. desember 2016

Rundskriv 18/2016

Enterprise Insurance Company PLC er tatt under insolvensbehandling

27. oktober 2016

Finanstilsynet har tidligere informert om at forsikringsavtaler som er inngått med selskapet trolig ville bli annullert 26. oktober 2016. Nå er det opplyst at dette kun gjelder motorvognforsikringer og at øvrige forsikringsavtaler vil bli annullert på et senere tidspunkt. Finanstilsynet har tidligere informert om at Enterprise har stanset utbetalinger til kunder.

Gable Insurance AG (Gable) er tatt under konkursbehandling

24. november 2016

Gable er et forsikringsforetak hjemhørende i Liechtenstein og er under tilsyn av Financial Market Authority Liecthenstein (FMA - Finanstilsynet i Liechtenstein).

Gable Insurance AG (Gable) har ikke lenger tillatelse til å inngå nye forsikringskontrakter, inkludert fornyelser og utvidelse av eksisterende kontrakter

18. oktober 2016

Gable er et forsikringsforetak hjemhørende i Liechtenstein og er under tilsyn av Financial Market Authority Liecthenstein (FMA - Finanstilsynet i Liechtenstein).

Høringsnotat om nytt kapitalkrav for pensjonskasser

15. september 2016

Finanstilsynet har oversendt høringsnotat til Finansdepartementet med utkast til forskriftsregler om nytt kapitalkrav for pensjonskasser.

Se flere ...

Regulering og tilsyn er viktig for å sikre kundane sine kortsiktige og langsiktige rettar knytte til forsikrings- og pensjonskontraktar, og for å skape allmenn tillit til marknaden.

Tilsynsverksemda skal bidra til at selskapa er solide og har god forståing av risiko, og at dei har god styring og kontroll. Forsikringsformidling er òg omfatta av tilsynet.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding