Gå til innhold
Skriv ut

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

Behandlingen av naturskadekapital under Solvens II

31. mars 2016

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool. Endringene skal legge til rette for at skadeforsikringsforetakenes naturskadekapital kan regnes som ansvarlig kapital under Solvens II. Finanstilsynet legger heretter til grunn at foretakets naturskadekapital regnes som kapital i kapitalgruppe 2.

Fripoliser med investeringsvalg – endelige merknader etter tilsyn i Storebrand Livsforsikring

7. mars 2016

Finanstilsynet har gjennomført et tilsyn med Storebrand Livsforsikring AS' etterlevelse av informasjonskravene som gjelder ved tilbud om tegning av fripoliser med investeringsvalg. Finanstilsynet har blant annet sett på grunnlaget for Storebrand Livsforsikrings anbefalinger knyttet til konvertering, og vurdert foretakets opplegg for internkontroll med etterlevelse av lov- og forskriftskravene.

Regulering og forsikring

2. februar 2016

Foredrag holdt av Emil R. Steffensen hos Den norske Forsikringsforening 26. januar 2016.

Stresstestresultater på europeiske pensjonsinnretninger

29. januar 2016

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde 26. januar 2016 resultatene fra sin stresstest på pensjonsinnretninger underlagt tjenestepensjonsdirektivet. Stresstestene ble gjennomført i 2015.

Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser

27. januar 2016

Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert om det bør innføres nye solvenskrav også for pensjonskasser.

Finanstilsynet har fastsatt forskrift med utfyllende regler for Solvens II

22. desember 2015

Det nye europeiske soliditetsregelverket for forsikringsforetak, Solvens II, trer i kraft 1. januar 2016. Finanstilsynet har fastsatt forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften. Forskriften inneholder regler tilsvarende kommisjonsforordning (EU) 2015/35, med en tilpasning når det gjelder kapitalkravet for eksponeringer mot kommuner mv.

Endring i forskrift om forsikringsselskaps opplysningsplikt

14. oktober 2015

Finanstilsynet fastsatte 30.09.2015 en endringsforskrift som nedfeller opplysningsplikt for forsikringsselskapene ved forsikringsskjønn.

Avvikling av forsikringsmeglingsvirksomheten i Goldberg Partners AS

3. september 2015

Finanstilsynet har gitt foretaket frist til 31. oktober 2015 med å avvikle forsikringsmeglingsvirksomheten.

Krav til livsforsikringsselskapenes bruk av risikoutjevningsfond

27. august 2015

Innlegg av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Finansdepartementet stadfester Finanstilsynets vedtak

26. august 2015

Finanstilsynet fattet vedtak om tilbakekallelse av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet for Goldberg Partners AS 06.06.2012.

Se flere ...

Regulering og tilsyn er viktig for å sikre kundane sine kortsiktige og langsiktige rettar knytte til forsikrings- og pensjonskontraktar, og for å skape allmenn tillit til marknaden.

Tilsynsverksemda skal bidra til at selskapa er solide og har god forståing av risiko, og at dei har god styring og kontroll. Forsikringsformidling er òg omfatta av tilsynet.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding