Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Gable Insurance AG (Gable) er tatt under konkursbehandling

24. november 2016

Gable er et forsikringsforetak hjemhørende i Liechtenstein og er under tilsyn av Financial Market Authority Liecthenstein (FMA - Finanstilsynet i Liechtenstein).

Enterprise Insurance Company PLC er tatt under insolvensbehandling

27. oktober 2016

Finanstilsynet har tidligere informert om at forsikringsavtaler som er inngått med selskapet trolig ville bli annullert 26. oktober 2016. Nå er det opplyst at dette kun gjelder motorvognforsikringer og at øvrige forsikringsavtaler vil bli annullert på et senere tidspunkt. Finanstilsynet har tidligere informert om at Enterprise har stanset utbetalinger til kunder.

Gable Insurance AG (Gable) har ikke lenger tillatelse til å inngå nye forsikringskontrakter, inkludert fornyelser og utvidelse av eksisterende kontrakter

18. oktober 2016

Gable er et forsikringsforetak hjemhørende i Liechtenstein og er under tilsyn av Financial Market Authority Liecthenstein (FMA - Finanstilsynet i Liechtenstein).

Høringsnotat om nytt kapitalkrav for pensjonskasser

15. september 2016

Finanstilsynet har oversendt høringsnotat til Finansdepartementet med utkast til forskriftsregler om nytt kapitalkrav for pensjonskasser.

Høring fra EIOPA - standardisert informasjonsdokument for forsikringsprodukter

3. august 2016

EUs forsikrings- og pensjonstilsyn, EIOPA, lager forslag til regler for å standardisere et informasjonsdokument for forsikringsprodukter (Insurance Product Information Document (IPID)). Det er forventet at reglene, når de er vedtatt i EU, vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Samlet resultat for forsikringsformidlingsforetakene er redusert fra 2014 til 2015 og antall foretak med negativt resultat økte i 2015

30. juni 2016

Forsikringsformidlingsforetakene hadde et samlet resultat før skatt på 246 millioner kroner i 2015, som er en reduksjon på 88 millioner kroner (26 prosent) fra 2014. Meglerforetakene hadde en reduksjon på 14 prosent i 2015, etter to år med vekst i resultatene.

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

Behandlingen av naturskadekapital under Solvens II

31. mars 2016

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool. Endringene skal legge til rette for at skadeforsikringsforetakenes naturskadekapital kan regnes som ansvarlig kapital under Solvens II. Finanstilsynet legger heretter til grunn at foretakets naturskadekapital regnes som kapital i kapitalgruppe 2.

Fripoliser med investeringsvalg – endelige merknader etter tilsyn i Storebrand Livsforsikring

7. mars 2016

Finanstilsynet har gjennomført et tilsyn med Storebrand Livsforsikring AS' etterlevelse av informasjonskravene som gjelder ved tilbud om tegning av fripoliser med investeringsvalg. Finanstilsynet har blant annet sett på grunnlaget for Storebrand Livsforsikrings anbefalinger knyttet til konvertering, og vurdert foretakets opplegg for internkontroll med etterlevelse av lov- og forskriftskravene.

Regulering og forsikring

2. februar 2016

Foredrag holdt av Emil R. Steffensen hos Den norske Forsikringsforening 26. januar 2016.

Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser

27. januar 2016

Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert om det bør innføres nye solvenskrav også for pensjonskasser.

Se flere ...

Regulering og tilsyn er viktig for å sikre kundane sine kortsiktige og langsiktige rettar knytte til forsikrings- og pensjonskontraktar, og for å skape allmenn tillit til marknaden.

Tilsynsverksemda skal bidra til at selskapa er solide og har god forståing av risiko, og at dei har god styring og kontroll. Forsikringsformidling er òg omfatta av tilsynet.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding