Gå til innhold

IMF gjennomgår Norges finansielle system

3. februar 2015

Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomfører regelmessig grundige gjennomganger av medlemslandenes finansielle systemer etter sitt Financial Sector Assessment Program (FSAP). Fra sommeren 2014 har Norge vært gjenstand for en slik gjennomgang. IMFs konklusjoner og anbefalinger vil ventelig bli publisert i august/september.

Victory Life & Pension Assurance Co Ltd erklært konkurs

16. januar 2015

Livsforsikringsselskapet Victory Life & Pension Assurance Co Ltd. (Victory Life), registrert på De Britiske Jomfruøyer, ble av domstol erklært konkurs 25. november 2014 etter begjæring fra tilsynsmyndigheter på De Britiske Jomfruøyer. Victory Life & Pension Assurance Co Ltd. har ikke hatt tillatelse til å drive virksomhet i Norge eller virksomhet rettet mot norske kunder.

Likelydende brev til alle livsforsikringsselskaper og filialer i Norge av utenlandske livsforsikringsselskaper

19. desember 2014

Brev til alle norske livsforsikringsselskaper og filialer i Norge av utenlandske livsforsikringsselskaper om kartlegging returprovisjoner, 15. desember 2014.

EIOPA offentliggjør forslag til Solvens II-rapportering

12. desember 2014

Den 2. desember 2014 publiserte den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA tekniske standarder og anbefalinger for implementering av Solvens II for offentlig høring, herunder revidert versjon av rapporteringsmaterialet.

Finanstilsynets forskriftsforslag for gjennomføring av Solvens II

11. desember 2014

Det nye europeiske soliditetsregelverket for forsikringsselskaper, Solvens II, trer i kraft 1. januar 2016. Finanstilsynet har utarbeidet forskriftsforslag og høringsnotat for gjennomføringen av Solvens II i Norge.

Stresstestresultater for europeiske forsikringsselskaper

2. desember 2014

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde 30. november 2014 resultater fra stresstester for forsikringsselskapene i EU samt Island, Sveits og Norge. Hovedinntrykket er at de europeiske forsikringsselskapene er tilstrekkelig kapitaliserte.

EU-kommisjonen har vedtatt gjennomføringsbestemmelser om Solvens II

15. oktober 2014

EU-kommisjonen vedtok 10. oktober 2014 forordningen "Delegated Regulation" med detaljerte bestemmelser som gjennomfører Solvens II-regelverket. Forordningen vil tre i kraft så snart både Europaparlamentet og Rådet har gitt sin tilslutning til denne, det vil si senest innen utløpet av første kvartal 2015. I Norge vil forordningen bli gjennomført som en del av Finansdepartementets forskrift til finansforetaksloven.

Finanstilsynets vurderinger av permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

8. september 2014

Konsekvensberegninger har vist at mange europeiske livsforsikringsselskaper ikke vil oppfylle soliditetskravene i det kommende europeiske regelverket, Solvens II. Dette gjelder også flere norske livsforsikringsselskaper.

Forsikringsselskapenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

1. september 2014

Finanstilsynet har gjennomført en kartlegging av forsikringsselskapers overholdelse av kravene i hvitvaskingsregelverket. Kartleggingen fant sted våren 2014, og totalt 15 forsikringsselskaper var omfattet. Utvalget besto av livs- og skadeforsikringsselskaper; små og store foretak.

Samlet resultat for forsikringsformidlingsforetakene har økt fra 2012 til 2013, men flere foretak hadde negativt resultat i 2013

4. juli 2014

Antall rapporteringspliktige foretak under tilsyn i 2013 har økt med ett foretak siden 2012. Fem forsikringsmeglingsforetak og to forsikringsagentforetak avsluttet virksomheten, mens tre forsikringsmeglingsforetak og fem forsikringsagentforetak startet opp i 2013.

Maksimal beregningsrente i livsforsikring

26. juni 2014

Finanstilsynet har besluttet at høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende for nye livsforsikringskontrakter og ved beregning av premier og tilhørende forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer, skal være 2,0 prosent fra 1. januar 2015.

Reduksjon av beregningsrenten i livsforsikring - høring

27. mai 2014, oppdatert 18. juni 2014

Finanstilsynet skal av soliditetsmessige årsaker fastsette den høyeste rentesats som livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger.

Finanstilsynet advarer mot å inngå forsikringsavtaler med NOS Forsikring SA/Næringslivets Omsetningssenter SA

14. mai 2014

NOS Forsikring SA/Næringslivets Omsetningssenter SA har ikke tillatelse fra Finanstilsynet til å drive forsikringsformidling.

Forsikringsselskapenes interne klagebehandling i 2013

5. mai 2014

Årlig rapportering til Finanstilsynet om forsikringsselskapenes interne klagebehandling er etablert. Den første rapporteringen er nå sluttført.

EIOPA stresstest av europeiske forsikringsselskaper i 2014

2. mai 2014

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) har satt i gang en stresstest av europeiske forsikringsselskaper som skal gjennomføres i 2014.

Se flere ...

Regulering og tilsyn er viktig for å sikre kundenes kortsiktige og langsiktige rettigheter knyttet til forsikrings- og pensjonskontrakter, og for å skape allmenn tillit til markedet.

Tilsynsvirksomheten skal bidra til at selskapene er solide og risikobevisste, og at de har god styring og kontroll. Forsikringsformidling er også omfattet av tilsynet.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding