Gå til innhold

Finanstilsynets vurderinger av permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

8. september 2014

Konsekvensberegninger har vist at mange europeiske livsforsikringsselskaper ikke vil oppfylle soliditetskravene i det kommende europeiske regelverket, Solvens II. Dette gjelder også flere norske livsforsikringsselskaper.

Forsikringsselskapenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

1. september 2014

Finanstilsynet har gjennomført en kartlegging av forsikringsselskapers overholdelse av kravene i hvitvaskingsregelverket. Kartleggingen fant sted våren 2014, og totalt 15 forsikringsselskaper var omfattet. Utvalget besto av livs- og skadeforsikringsselskaper; små og store foretak.

Samlet resultat for forsikringsformidlingsforetakene har økt fra 2012 til 2013, men flere foretak hadde negativt resultat i 2013

4. juli 2014

Antall rapporteringspliktige foretak under tilsyn i 2013 har økt med ett foretak siden 2012. Fem forsikringsmeglingsforetak og to forsikringsagentforetak avsluttet virksomheten, mens tre forsikringsmeglingsforetak og fem forsikringsagentforetak startet opp i 2013.

Maksimal beregningsrente i livsforsikring

26. juni 2014

Finanstilsynet har besluttet at høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende for nye livsforsikringskontrakter og ved beregning av premier og tilhørende forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer, skal være 2,0 prosent fra 1. januar 2015.

Reduksjon av beregningsrenten i livsforsikring - høring

27. mai 2014, oppdatert 18. juni 2014

Finanstilsynet skal av soliditetsmessige årsaker fastsette den høyeste rentesats som livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger.

Finanstilsynet advarer mot å inngå forsikringsavtaler med NOS Forsikring SA/Næringslivets Omsetningssenter SA

14. mai 2014

NOS Forsikring SA/Næringslivets Omsetningssenter SA har ikke tillatelse fra Finanstilsynet til å drive forsikringsformidling.

Forsikringsselskapenes interne klagebehandling i 2013

5. mai 2014

Årlig rapportering til Finanstilsynet om forsikringsselskapenes interne klagebehandling er etablert. Den første rapporteringen er nå sluttført.

EIOPA stresstest av europeiske forsikringsselskaper i 2014

2. mai 2014

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) har satt i gang en stresstest av europeiske forsikringsselskaper som skal gjennomføres i 2014.

Oppjustering av minstekravet til forsikringssum for forsikringsformidlernes lovpålagte ansvarsforsikring

31. mars 2014

Finansdepartementet fastsatte 26. mars 2014 endringer i forsikringsformidlingsforskriften § 2-1 som innebærer en oppjustering av minstekravet til beløpsmessig størrelse av forsikringsformidleres lovpålagte ansvarsforsikring. Finanstilsynet legger til grunn at reguleringen av forsikringssummene skal skje ved første hovedforfall.

Utkast til forskrifter til tjenestepensjonsloven og regler om fripoliser med investeringsvalg

14. mars 2014

Finanstilsynet har laget utkast til forskrifter til den nye tjenestepensjonsloven og samtidig kommet med forslag til nye regler for fripoliser med investeringsvalg for å sikre en hensiktsmessig utbetalingsprofil.

Gode resultater både for banker og forsikringsselskaper i 2013

5. mars 2014

Norske banker bedret sine resultater i 2013, i første rekke som følge av økte netto renteinntekter. Samtidig bidro fortsatt lave utlånstap også til de gode resultatene. Tilbakeholdte overskudd bidro til økt egenkapital i bankene.

Brev til forsikringsselskapene om forberedelser til Solvens II

18. desember 2013

Finanstilsynet har sendt brev til alle forsikringsselskaper om forberedelser til Solvens II-regelverket, som forventes å tre i kraft 1. januar 2016.

Gode resultat i bankane for tredje kvartal 2013

26. november 2013

Resultata til bankane for tredje kvartal 2013 var betydeleg betre enn for same periode i 2012. Resultatforbetringa kan i hovudsak forklarast med auka nettorente, samtidig som tapa fortsatt er låge.

Forsikringsagentenes informasjonsplikt

4. november 2013

En kartlegging viser at forsikringsagentene ikke informerer tilstrekkelig om provisjon og annet vederlag fra forsikringsgiver. På bakgrunn av dette har Finanstilsynet utarbeidet et rundskriv som beskriver hvordan forsikringsagentenes informasjonsplikt om provisjon og annet vederlag fra forsikringsgiver skal forstås.

Oppdatert egenerklæringsskjema til bruk ved egnethetsvurderinger

23. september 2013

Finanstilsynet har publisert en oppdatert versjon av skjemaet "Egnethetsvurdering – foretak – skjema for person", vedlegg 1 til rundskriv 5/2012.

Godt grunnlag for videre styrking av bankenes soliditet

30. august 2013

Lønnsomheten i norske banker (bankkonsern) har vært god over flere år, blant annet fordi utlånstapene har vært lave. I første halvår 2013 bidro også høyere netto renteinntekter til gode resultater, mens utlånstapene fortsatt var lave. Dette gir norske banker et godt grunnlag for videre styrking av sin soliditet.

Finansdepartementet har i dag besluttet å holde maksimal beregningsrente i livsforsikring uendret

28. juni 2013

Etter forskrift av 30. juni 2006 skal Finanstilsynet fastsette den høyeste tillatte beregningsrente i livsforsikring. Finanstilsynet sendte 26. april 2013 på høring et forslag om å redusere beregningsrenten fra 2,5 til 2 prosent for nye livsforsikringskontrakter og ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer. Høringsfristen var 21. mai 2013.

Noko nedgang i samla resultat for forsikringsformidlingsføretaka i 2012

11. juni 2013

Det var òg nedgang i samla resultat i 2012, men berre halvparten så mange føretak hadde negativt resultat som i 2011. Dei samla driftsinntektene til forsikringsformidlingsføretaka auka i 2012.

Presentasjon fra Pensjonskonferansen 23. april 2013

8. mai 2013

Foredrag holdt av seksjonssjef Runa K. Sæther på Pensjonskonferansen 23. april 2013.

Reduksjon av beregningsrenten i livsforsikring - høring

29. april 2013

Finanstilsynet skal av soliditetsmessige årsaker fastsette den høyeste rentesats som livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger.

Nytt dødelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring

8. mars 2013

Finanstilsynets har besluttet at det skal innføres et nytt dødelighetsgrunnlag for kollektive pensjonsforsikringer i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser med virkning fra 2014.

Finanstilsynet gir retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling

7. februar 2013

Forsikringsselskapene skal ha rutiner for klagebehandling. Forsikringskunden skal gis klar og oppdatert informasjon om klagebehandlingsprosedyren.

Ingen overgangsregler som følge av endringer i IAS 19 (oppløsning av korridoren)

10. januar 2013

Finansdepartementet besluttet 21. desember 2012 ikke å innføre overgangsregler i soliditetsregelverket for endringene i IAS 19 (oppløsning av korridoren).

Retningslinjer for forsikringsselskaps klagebehandling

20. desember 2012

Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) offentliggjorde i november 2012 "Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Undertakings" (EIOPA-BoS-12/069).

Se flere ...

Regulering og tilsyn er viktig for å sikre kundenes kortsiktige og langsiktige rettigheter knyttet til forsikrings- og pensjonskontrakter, og for å skape allmenn tillit til markedet.

Tilsynsvirksomheten skal bidra til at selskapene er solide og risikobevisste, og at de har god styring og kontroll. Forsikringsformidling er også omfattet av tilsynet.