Gå til innhold
Skriv ut

Regulering og forsikring

2. februar 2016

Foredrag holdt av Emil R. Steffensen hos Den norske Forsikringsforening 26. januar 2016.

Stresstestresultater på europeiske pensjonsinnretninger

29. januar 2016

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde 26. januar 2016 resultatene fra sin stresstest på pensjonsinnretninger underlagt tjenestepensjonsdirektivet. Stresstestene ble gjennomført i 2015.

Finanstilsynet foreslår nye solvenskrav for pensjonskasser

27. januar 2016

Forsikringsforetak er fra 1. januar 2016 underlagt nye solvenskrav (Solvens II). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert om det bør innføres nye solvenskrav også for pensjonskasser.

Finanstilsynet har fastsatt forskrift med utfyllende regler for Solvens II

22. desember 2015

Det nye europeiske soliditetsregelverket for forsikringsforetak, Solvens II, trer i kraft 1. januar 2016. Finanstilsynet har fastsatt forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften. Forskriften inneholder regler tilsvarende kommisjonsforordning (EU) 2015/35, med en tilpasning når det gjelder kapitalkravet for eksponeringer mot kommuner mv.

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II

18. desember 2015

Rundskriv 15/2015

Endring i forskrift om forsikringsselskaps opplysningsplikt

14. oktober 2015

Finanstilsynet fastsatte 30.09.2015 en endringsforskrift som nedfeller opplysningsplikt for forsikringsselskapene ved forsikringsskjønn.

EIOPAs interessentgrupper – utlysning

16. september 2015, oppdatert 5. november 2015

EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) er en del av EUs system for finanstilsyn. EIOPA-forordningen beskriver myndighetens rolle og oppgaver, som blant annet er å gi råd til EU-parlamentet og Rådet. De søker nå etter nye medlemmer i to interessentgrupper.

Avvikling av forsikringsmeglingsvirksomheten i Goldberg Partners AS

3. september 2015

Finanstilsynet har gitt foretaket frist til 31. oktober 2015 med å avvikle forsikringsmeglingsvirksomheten.

Krav til livsforsikringsselskapenes bruk av risikoutjevningsfond

27. august 2015

Innlegg av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Finansdepartementet stadfester Finanstilsynets vedtak

26. august 2015

Finanstilsynet fattet vedtak om tilbakekallelse av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet for Goldberg Partners AS 06.06.2012.

Se flere ...

Regulering og tilsyn er viktig for å sikre kundane sine kortsiktige og langsiktige rettar knytte til forsikrings- og pensjonskontraktar, og for å skape allmenn tillit til marknaden.

Tilsynsverksemda skal bidra til at selskapa er solide og har god forståing av risiko, og at dei har god styring og kontroll. Forsikringsformidling er òg omfatta av tilsynet.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding