Gå til innhold
20.05.2009. Sist oppdatert: 07.08.2014 Skriv ut

Rapportering

Verdipapirforetak er i medhold av finanstilsynsloven, verdipapirhandelloven (vphl.), samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene, pålagt rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Rapporteringspliktene vurderes regelmessig med hensyn til reduksjon og forenklinger, men også med hensyn til utvidelser, som følge av nye tilsynskrav og -metoder. Nedenfor følger en oversikt over krav til rapportering til Finanstilsynet for verdipapirforetak. Du kan lese mer om de enkelte rapporteringene ved å følge lenkene.

Rapportering under CRD IV (Basel III)
CRD IV (Basel III) vil medføre nye og endrede rapporteringskrav.
På siden Rapportering under CRD IV finner du mer informasjon om framtidige rapporteringskrav. 

Kapitaldekningsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske verdipapirforetak.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.

Konsolidert kapitaldekningsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Norske verdipapirforetak som kommer inn under vphl. § 9-21.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.
Mer om kapitaldekningsrapportering

Kvartalsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske verdipapirforetak samt norske filialer av utenlandske verdipapirforetak.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 30 dager etter utløpet av kvartalet.
Mer om kvartalsrapportering

Rapport om store engasjementer
Rapporteringspliktige foretak: Norske verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjeneste som nevnt i vphl. § 2-1 første ledd nr. 2, 3, 6 og/eller 7, og konsoliderte enheter jf. vphl. § 9-21 første ledd.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.
Mer om rapportering av store engasjementer

ICAAP-rapport
Denne rapporten skal utarbeides og styrebehandles årlig av alle norske verdipapirforetak,
jf. vphl § 9-16 første og andre ledd. Rapporten kreves innsendt til Finanstilsynet kun på ad hoc-basis.
Mer om ICAAP

Transaksjonsrapportering
Rapporteringspliktige foretak: Verdipapirforetak som kommer inn under vphl. § 10-18.
Rapporteringshyppighet: Daglig.
Rapporteringsfrist: 1 arbeidsdag etter transaksjonen.
Mer om transaksjonsrapportering

Revisorbekreftelser
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon.
Rapporteringshyppighet: Halvårlig
Rapporteringsfrist: 60 dager etter utløpet av første halvår og 30 dager etter utløpet av annet halvår.
Mer om revisorbekreftelser

Årsregnskap med revisjonsberetning
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske verdipapirforetak.
Rapporteringshyppighet: Årlig.
Rapporteringsfrist: Så snart som mulig etter at årsberetningen er vedtatt i foretakets generalforsamling.
Rapporteringsmåte: Altinn, skjema KRT-1015  
Forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSONER

 

CRD IV for verdipapirforetak:
Rådgiver Anders Overgård Hauglund
tlf: 22 93 99 87

 

Kapitaldekningsoppgave:
Rådgiver Anders Overgård Hauglund
tlf: 22 93 99 87
og
Seniorrådgiver Jaan-Herluf Steenberg
tlf: 22 93 98 77

 


Kvartalsoppgave:
Rådgiver Anders Overgård Hauglund
tlf. 22 93 99 87
og
Seniorrådgiver Jaan-Herluf Steenberg
tlf: 22 93 98 77

 

Rapport om store engasjementer:
Seniorrådgiver Jaan-Herluf Steenberg
tlf. 22 93 98 77

 

ICAAP-rapport:
Rådgiver Anders Overgård Hauglund
tlf: 22 93 99 87


Transaksjonsrapportering:
Spesialrådgiver Johan Fredrik Øhman
Tlf. 22 93 96 37

 

Revisorbekreftelser:
Rådgiver Anders Overgård Hauglund
tlf: 22 93 99 87Årsregnskap med revisjonsberetning:
Seniorrådgiver Jaan-Herluf Steenberg
tlf: 22 93 98 77