G? til innhold
20.05.2009. Sist oppdatert: 15.12.2014 Skriv ut

Rapportering

Verdipapirforetak er i medhold av finanstilsynsloven, verdipapirhandelloven (vphl.), samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene, p?lagt rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Rapporteringspliktene vurderes regelmessig med hensyn til reduksjon og forenklinger, men ogs? med hensyn til utvidelser, som f?lge av nye tilsynskrav og -metoder. Nedenfor f?lger en oversikt over krav til rapportering til Finanstilsynet for verdipapirforetak. Du kan lese mer om de enkelte rapporteringene ved ? f?lge lenkene.

Ikke-konsolidert kapitaldekningsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske verdipapirforetak.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.
Rapporteringsm?te: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1078
Mer om kapitaldekningsrapportering

Konsolidert kapitaldekningsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Norske verdipapirforetak som omfattes av vphl. 9-21.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.
Rapporteringsm?te: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1079
Mer om kapitaldekningsrapportering

Ikke-konsolidert rapport om store engasjementer
Rapporteringspliktige foretak: Norske verdipapirforetak med tillatelse til ? yte en eller flere av investeringstjenestene nevnt i vphl. 2-1 f?rste ledd nr. 2, 3, 6 og 7.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.
Rapporteringsm?te: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1076
Mer om rapportering av store engasjementer

Konsolidert rapport om store engasjementer
Rapporteringspliktige foretak: Norske verdipapirforetak med tillatelse til ? yte en eller flere av investeringstjenestene nevnt i vphl. 2-1 f?rste ledd nr. 2, 3, 6 og 7, og som omfattes av vphl. 9-21.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 1. kvartal: 12. mai, 2. kvartal: 11. august, 3. kvartal: 11. november og 4. kvartal: 11. februar.
Rapporteringsm?te: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1077
Mer om rapportering av store engasjementer

Kvartalsoppgave
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske verdipapirforetak samt norske filialer av utenlandske verdipapirforetak.
Rapporteringshyppighet: Kvartalsvis.
Rapporteringsfrist: 30 dager etter utl?pet av kvartalet.
Rapporteringsm?te: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1008
Mer om kvartalsrapportering

Revisorbekreftelser
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon.
Rapporteringshyppighet: Halv?rlig
Rapporteringsfrist: 60 dager etter utl?pet av f?rste halv?r og 30 dager etter utl?pet av annet halv?r.
Rapporteringsm?te: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1010 og KRT-1025
Mer om revisorbekreftelser

?rsregnskap
Rapporteringspliktige foretak: Alle norske verdipapirforetak.
Rapporteringshyppighet: ?rlig.
Rapporteringsfrist: S? snart som mulig etter at ?rsregnskapet er vedtatt av generalforsamlingen.
Rapporteringsm?te: Innsending av Altinn-oppgave KRT-1015 
Forskrift om ?rsregnskap for verdipapirforetak

Transaksjonsrapportering
Rapporteringspliktige foretak: Verdipapirforetak som kommer inn under vphl. 10-18.
Rapporteringshyppighet: Daglig.
Rapporteringsfrist: 1 arbeidsdag etter transaksjonen.
Mer om transaksjonsrapportering

ICAAP-rapport
Denne rapporten skal utarbeides og styrebehandles ?rlig av alle norske verdipapirforetak,
jf. vphl 9-16 f?rste og andre ledd. Rapporten kreves innsendt til Finanstilsynet kun p? ad hoc-basis.
Mer om ICAAP

Rapportering av klager for foreg?ende ?r via Altinn innen 1. februar hvert ?r

 

 

 

 

 

  

KONTAKTPERSONER

 

Kapitaldekningsoppgave:
Anders Overg?rd Hauglund
tlf: 22 93 99 87
og
Jaan-Herluf Steenberg
tlf: 22 93 98 77

 

 

 

 


 

Rapport om store engasjementer:
Jaan-Herluf Steenberg
tlf. 22 93 98 77

 

 

 

 

 

 

 

 


Kvartalsoppgave:
Anders Overg?rd Hauglund
tlf. 22 93 99 87
og
Jaan-Herluf Steenberg
tlf: 22 93 98 77Revisorbekreftelser:
Anders Overg?rd Hauglund
tlf: 22 93 99 87?rsregnskap:
Jaan-Herluf Steenberg
tlf: 22 93 98 77

 

 

Transaksjonsrapportering:
Johan Fredrik ?hman
Tlf. 22 93 96 37

 

ICAAP-rapport:
Anders Overg?rd Hauglund
tlf: 22 93 99 87