Gå til innhold
Skriv ut

Pressemeldinger

Viser 1 - 20 av 119 treff

Finanstilsynet har fastsatt ny strategi

[Pressemelding 1/2015] 27. januar 2015

Finanstilsynet gjennomgår hvert fjerde år strategien for virksomheten og har nå fastsatt en ny strategi for perioden 2015 – 2018.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 4. november 2014

[Pressemelding 30/2014] 29. oktober 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten Finansielle utviklingstrekk 2014.

God utvikling i lønnsomhet for verdipapirforetakene i første halvår 2014

[Pressemelding 27/2014] 25. september 2014

De samlede driftsinntektene for verdipapirforetak som ikke er integrert i banker utgjorde 3 125 millioner kroner i første halvår 2014. Dette er 225 millioner kroner (8 prosent) mer enn i samme periode året før. Driftskostnadene var, med en økning på 4,5 millioner kroner, nær uendret. Det samlede driftsresultatet ble dermed på 707 millioner kroner, som utgjør en økning på 221 millioner kroner (45 prosent) sammenlignet med samme periode i 2013.

Finanstilsynet kaller tilbake Warren Capital AS' tillatelser etter verdipapirfondloven

[Pressemelding 20/2014] 23. juni 2014

Finanstilsynet vedtok 20. juni 2014 å kalle tilbake Warren Capital AS' tillatelser etter verdipapirfondloven, som følge av alvorlig overtredelse av kravene til god forretningsskikk i forbindelse med håndtering av kundemidler.

Finanstilsynet tilbakekaller Navigea Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester

[Pressemelding 18/2014] 20. juni 2014

Finanstilsynet har 20. juni 2014 tilbakekalt Navigea Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester. Navigea Securities AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Agasti Holding ASA.

Gode resultater gir økt soliditet

[Pressemelding 13/2014] 9. april 2014

Høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi har bidratt til gode resultater for norske banker. Utlånstapene er fortsatt lave, men bankene må være forberedt på at tapene kan øke de neste årene. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, som fortsatt er preget av finansielle ubalanser. Gjelden i husholdningene vokser mer enn inntektene, og husholdningene er sårbare ved inntektsnedgang og høyere rente. Bankenes soliditet ble styrket i 2013, men norske banker må øke...

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 9. april 2014

[Pressemelding 12/2014] 3. april 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2014".

Samlet tap i betalingssystemene går ned, men kortsvindel med stjålet kortinformasjon i nettbutikker øker

[Pressemelding 11/2014] 3. april 2014

Det var nedgang i bankenes tap på flere betalingstjenester i 2013, men tapene økte ved kortsvindel i nettbutikker der kortinformasjonen allerede var stjålet. I 2013 var det også en stor økning i antall phishing-forsøk som kan gi grunnlag for økte angrep i en senere fase.

Risiko og sårbarheitsanalyse av finanssektoren sin bruk av IKT

[Pressemelding 8/2014] 27. mars 2014

Invitasjon til pressebriefing av ROS-analysen torsdag 3. april.

Finanstilsynet varsler at det vurderer tilbakekall av Navigea AS' tillatelser

[Pressemelding 7/2014] 18. mars 2014

Finanstilsynet har ved brev datert 17.03.2014 gitt Navigea varsel om at det vurderer å tilbakekalle samtlige tillatelser til å yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven. Navigea AS er heleid datterselskap av det børsnoterte foretaket Agasti Holding ASA.

Forbrukarvern eit grunnleggjande omsyn i tilsynet med finanssektoren

[Pressemelding 6/2014] 12. mars 2014

Finanstilsynet legg i dag fram årsmeldinga si for 2013. Med verknad frå 1. januar 2013 blei forbrukarvern presisert som ein del av mandatet til Finanstilsynet gjennom ei endring av formålsparagrafen i finanstilsynslova. Eit eige kapittel i årsmeldinga omtalar Finanstilsynet sitt arbeid med forbrukarvern.

Finanstilsynet oppsummerer 2013

[Pressemelding 5/2014] 12. mars 2014

Finanstilsynet publiserer i dag sin årsmelding for 2013. Årsmeldingen oppsummerer viktige hendelser i 2013 og tar for seg Finanstilsynets virksomhet på de ulike tilsynsområdene. I et felles forord gjør styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen opp status for tilsynet med finanssektoren ved årsskiftet og beskriver hvilke utfordringer tilsynet står overfor i arbeidet framover.

Markert økning i lønnsomhet for verdipapirforetakene i 2013

[Pressemelding 3/2014] 6. mars 2014

Driftsinntektene i verdipapirforetak som ikke er integrert i banker utgjorde 6 446 millioner kroner i 2013. Dette er om lag én milliard kroner mer enn året før. Samtidig økte driftskostnadene med 356 millioner kroner, slik at driftsresultatet ble 617 millioner kroner høyere enn i 2012.

Gode resultater i norske banker gir et godt utgangspunkt for økt soliditet

[Pressemelding 23/2013] 6. november 2013

Norsk økonomi går fortsatt godt, selv om veksten har falt og arbeidsledigheten har økt noe. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, som fortsatt er preget av finansielle ubalanser. Norske banker er solide og lønnsomme, men må styrke sin soliditet ytterligere for å møte høyere regulatoriske krav og økonomisk usikkerhet. Bankene har et godt utgangspunkt for å øke sin egenkapital, og sterke banker er avgjørende for å gjøre norsk økonomi i god stand til å møte et...

Forslag til høringsnotat om systemviktige finansinstitusjoner oversendt Finansdepartementet

[Pressemelding 22/2013] 4. november 2013

Finanstilsynet har i dag oversendt et utkast til høringsnotat med forslag til kriterier for identifikasjon av systemviktige finansinstitusjoner til Finansdepartementet. Forslaget omfatter også særlige krav til soliditet og virksomhetsregler for slike institusjoner. En institusjon er systemviktig hvis problemer i institusjonen kan påføre det finansielle systemet og realøkonomien betydelige negative konsekvenser.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 6. november 2013

[Pressemelding 21/2013] 31. oktober 2013

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2013".

Styrket lønnsomhet i verdipapirforetak som ikke er integrert i banker

[Pressemelding 19/2013] 30. september 2013

De samlede driftsinntektene for verdipapirforetakene som ikke er integrert i banker utgjorde 2 900 millioner kroner i første halvår 2013. Dette er 148 millioner kroner (5 prosent) mer enn i samme periode året før.

God utvikling i norsk økonomi og gode resultater i bankene, men internasjonal usikkerhet og fortsatt høy gjeldsvekst i husholdningssektoren

[Pressemelding 12/2013] 23. april 2013

Det går bra i norsk økonomi, men det er stor usikkerhet i internasjonal økonomi. Inntjeningen i bankene er god, og utlånstapene er lave. Dette gir et godt grunnlag for å styrke soliditeten ytterligere.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 23. april 2013

[Pressemelding 11/2013] 17. april 2013

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2013".

Økende tap på betalingstjenestene i 2012

[Pressemelding 10/2013] 11. april 2013

Finanstilsynet la i dag fram sin årlige risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til anvendelsen av IKT i finanssektoren. Tilsynet registrerte i 2012 en viss økning i tap på betalingstjenestene sammenlignet med 2011, men tapene er fortsatt relativt lave.

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding