Gå til innhold
20.05.2009 Skriv ut

Tilsyn

Tilsynet med oppgjørssentraler skal sikre betryggende soliditet, risikobevissthet og styring og kontroll i foretakene. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn samt at det behandles spørsmål initiert av oppgjørssentralene eller Finanstilsynet løpende.

Oppgjørssentraler under tilsyn

Finanstilsynets konsesjonsregister gir oversikt over hvilke foretak som er under tilsyn. Det er 3 oppgjørssentraler med konsesjon fra Finansdepartementet. Dette er Oslo Clearing ASA, NOS Clearing ASA og Nasdaq OMX Stockholm AB. Sistnevnte har fått tillatelse til å drive virksomhet som oppgjørssentral gjennom filialen Nasdaq OMX Oslo. I tillegg har Finanstilsynet et tilsynsansvar for oppgjørssystemene Oslo C NOK og Oslo C SEK som driftes av Oslo Clearing ASA. Oslo C NOK og Oslo C SEK er oppgjørssystemer for finansielle derivater og oppgjørsbank for systemene er hhv. Norges Bank og DnB NOR Bank ASA. Finanstilsynet har godkjent Oslo C NOK og Oslo C SEK etter betalingssystemloven kapittel 4. Systemene gir dermed rettsvern og sikkerhet for avregnings- og oppgjørsavtaler.

Stedlig tilsyn

Som del av sin tilsynsvirksomhet gjennomfører Finanstilsynet stedlig tilsyn (inspeksjon). I oppgjørssentralene gjennomføres det både ordinære oppfølgingstilsyn og tilsyn som er spesielt rettet mot hvordan foretaket bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IT-tilsyn). Et stedlig tilsyn innebærer en omfattende gjennomgang av en virksomhets drift, herunder virksomhetens risikoeksponering og kapitalbehov. Et stedlig tilsyn kan favne over hele virksomheten eller være fokusert mot enkelte risikoområder. 

Dokumentbasert tilsyn

En oppgjørssentral har rapporteringsplikt til Finanstilsynet. Dette omfatter lovpålagt rapportering etter Finanstilsynsloven herunder ad hoc rapportering som kan gjennomføres når Finanstilsynet mener det er behov. Oppgjørssentraler er pålagt regelmessig rapportering etter Finanstilsynsloven. Innrapportering fra oppgjørssentralene blir brukt som grunnlag for vurdering av risiko i de enkelte foretakene. Rapporteringsplikten omfatter kvartalsvis rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering samt årlig rapportering av regnskap m.v.
 
Mer om krav til rapportering

Egenevaluering av anbefalinger for oppgjørssystemer og sentrale motparter 
Operatører av verdipapiroppgjørssystemer skal årlig gjennomføre en egenevaluering av foretakets oppfyllelse av anbefalinger for oppgjørssystemer og sentrale motparter utgitt av Commitee on Payments and Settlement og Technical Committee of the International Organisation for Securities Commissions (CPSS/ IOSCO). Finanstilsynet kan bruke evalueringen som grunnlag for sin tilsynsvirksomhet.

Committee of European Securities Regulators (CESR) har også i samarbeid med European System of Central Banks (ESCB) utarbeidet tilsvarende anbefalinger for EU. Anbefalingene gjelder for tilsynsmyndighetene i det enkelte land som må foreta evaluering og oppfølging av ”egne” operatører av verdipapiroppgjørssystemer.

Mer om verdipapiroppgjørssystem

 


RELATERT INNHOLD

IT-tilsyn

Konsesjonsregister