Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Merknader - endelig rapport

7. februar 2017

Forum Securities AS

Andre delutredning fra Verdipapirlovutvalget

20. januar 2017

Verdipapirhandellovutvalget har i dag overlevert sin andre delutredning til Finansdepartementet, med forslag om gjennomføring av MiFID II og MiFIR. Forslagene innebærer vesentlig endringer i verdipapirhandelloven.

Merknader - endelig rapport

19. januar 2017

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen, norsk avdeling av utenlandsk foretak

Tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester

9. januar 2017

Finanstilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av Nordic Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester.

EBA Final guidelines on sound remuneration policies – nytt skjema for rapportering av variabel godtgjørelse

14. desember 2016, oppdatert 11. januar 2017

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har publisert en ny veiledning om godtgjørelsesordninger som trer ikraft 1. januar 2017.

Eksterne kredittvurderinger og risikoklasser

13. desember 2016

Rundskriv 18/2016

Nytt regelverk om shortsalg og rapporteringsplikt

9. desember 2016

Shortsalgforordningen har vært virksom i EU fra 2012, og ikrafttredelsen innebærer at norsk lov om shortsalg harmoniseres med resten av Europa. Shortsalgforordningen pålegger investorer en plikt til å rapportere større netto korte ("short") posisjoner i aksjer notert på regulert marked eller MHF, statsgjeld og kredittbytteavtaler.

Høring fra EBA og ESMA – Guidelines on suitability of management body

3. november 2016

EUs banktilsyn (EBA) og EUs verdipapir- og markedstilsynsmyndighets (ESMA) har i felleskap utarbeidet et forslag til anbefalinger for egnethetsvurderinger (Guidelines on suitability of management body).

Høy aktivitet innen fondsforvaltning

26. oktober 2016

Norske fondsforvaltere hadde driftsinntekter på til sammen 3 656 millioner kroner i første halvår 2016. Med driftskostnader på 2 834 millioner kroner, ble det totale driftsresultatet på 822 millioner kroner i perioden.

Redusert omsetning og driftsresultat i verdipapirforetakene i første halvår 2016

13. oktober 2016

Verdipapirforetak som ikke er integrert i banker, hadde samlede driftsinntekter på 2 624 millioner kroner i første halvår 2016. Dette er 309 millioner kroner (11 prosent) mindre enn i samme periode året før, som er det laveste nivået på slike inntekter siden 2004 (nominelt).

Økt interesse for kombinasjonsfond bør følges av bedret informasjon og større oppmerksomhet om kostnadsnivå

3. oktober 2016

Finanstilsynet har gjennomført en analyse av de norske kombinasjonsfondene og har identifisert enkelte forbedringspunkter. Analysen viser at honorarene kundene betaler for forvaltning av fondenes aksjeinvesteringer ofte ligger vesentlig over nivået for rene aksjefond.

ESMA Guidelines on cross-selling practices

23. september 2016

European Securities and Markets Authority (ESMA) har offentliggjort "Guidelines on cross-selling practices". Retningslinjene er rettet til tilsynsmyndighetene og gjelder praktiseringen av MiFID II artikkel 24 (11).

ESMA advarer investorer om handel i spekulative produkter

19. august 2016

European Securities and Markets Authority (ESMA) har utferdiget en advarsel om handel i CFDer, binære opsjoner og andre spekulative produkter til investorer som ikke fullt ut forstår den risiko som er forbundet med slike produkter.

Ett års utsettelse av MiFID II/MiFIR

20. juni 2016

Forslaget om utsettelse er nå vedtatt av Europaparlamentet og Rådet.

Se flere ...

Det overordna målet for regulering og tilsyn med verdipapirmarknaden er å sikre ein sikker, ordna og effektiv handel med finansielle instrument slik at verdipapirmarknaden kan fungere som kapitalkjelde for næringslivet og som grunnlag for investeringsverksemd og sparing. 

 

Tilsynet omfattar aktørene si finansielle stilling og drift, og at reglane for verksemdene og dei generelle åtferdsreglane blir følgde.

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding