Gå til innhold
Skriv ut

Pressemeldinger

Viser 1 - 20 av 271 treff

Gode resultater gir økt soliditet

[Pressemelding 13/2014] 9. april 2014

Høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi har bidratt til gode resultater for norske banker. Utlånstapene er fortsatt lave, men bankene må være forberedt på at tapene kan øke de neste årene. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, som fortsatt er preget av finansielle ubalanser. Gjelden i husholdningene vokser mer enn inntektene, og husholdningene er sårbare ved inntektsnedgang og høyere rente. Bankenes soliditet ble styrket i 2013, men norske banker må øke...

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 9. april 2014

[Pressemelding 12/2014] 3. april 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2014".

Samlet tap i betalingssystemene går ned, men kortsvindel med stjålet kortinformasjon i nettbutikker øker

[Pressemelding 11/2014] 3. april 2014

Det var nedgang i bankenes tap på flere betalingstjenester i 2013, men tapene økte ved kortsvindel i nettbutikker der kortinformasjonen allerede var stjålet. I 2013 var det også en stor økning i antall phishing-forsøk som kan gi grunnlag for økte angrep i en senere fase.

Høy lønnsomhet i norske forvaltningsselskap for verdipapirfond i 2013

[Pressemelding 10/2014] 1. april 2014

I 2013 oppnådde norske forvaltningsselskap for verdipapirfond sitt hittil høyeste samlede driftsresultat (nominelt).

Auke i mottekne og avslutta inkassosaker i 2013 – ein av tre nye saker blir avslutta etter purring/inkassovarsel

[Pressemelding 9/2014] 31. mars 2014

Innrapporterte tal frå inkassoføretaka for 2013 viser at enkelte inkassoføretak har hatt ein betydeleg vekst samanlikna med tal frå utgangen av 2012.

Risiko og sårbarheitsanalyse av finanssektoren sin bruk av IKT

[Pressemelding 8/2014] 27. mars 2014

Invitasjon til pressebriefing av ROS-analysen torsdag 3. april.

Finanstilsynet varsler at det vurderer tilbakekall av Navigea AS' tillatelser

[Pressemelding 7/2014] 18. mars 2014

Finanstilsynet har ved brev datert 17.03.2014 gitt Navigea varsel om at det vurderer å tilbakekalle samtlige tillatelser til å yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven. Navigea AS er heleid datterselskap av det børsnoterte foretaket Agasti Holding ASA.

Forbrukarvern eit grunnleggjande omsyn i tilsynet med finanssektoren

[Pressemelding 6/2014] 12. mars 2014

Finanstilsynet legg i dag fram årsmeldinga si for 2013. Med verknad frå 1. januar 2013 blei forbrukarvern presisert som ein del av mandatet til Finanstilsynet gjennom ei endring av formålsparagrafen i finanstilsynslova. Eit eige kapittel i årsmeldinga omtalar Finanstilsynet sitt arbeid med forbrukarvern.

Finanstilsynet oppsummerer 2013

[Pressemelding 5/2014] 12. mars 2014

Finanstilsynet publiserer i dag sin årsmelding for 2013. Årsmeldingen oppsummerer viktige hendelser i 2013 og tar for seg Finanstilsynets virksomhet på de ulike tilsynsområdene. I et felles forord gjør styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen opp status for tilsynet med finanssektoren ved årsskiftet og beskriver hvilke utfordringer tilsynet står overfor i arbeidet framover.

Control of financial reporting – Statoil ASA

[Pressemelding 4/2014] 11. mars 2014

Finanstilsynet - The Financial Supervisory Authority of Norway - has reviewed certain aspects of the 2012 consolidated financial statements of Statoil ASA ("Statoil"). The review focuses on key elements of Statoil's principles for impairment testing, as well as assets and activities presumed to be affected by the shale revolution in the USA.

Kontroll av finansiell rapportering – Statoil ASA

[Pressemelding 4/2014] 11. mars 2014

Finanstilsynet har kontrollert enkelte deler av Statoil ASA ("Statoil") sitt konsernårsregnskap for 2012. Kontrollen har omfattet sentrale elementer av Statoils prinsipper for nedskrivningstester, og eiendeler og aktiviteter som er antatt å være påvirket av skiferrevolusjonen i USA. Finanstilsynet har avdekket tre feil i Statoils årsregnskap for 2012. Statoil er ikke enig i Finanstilsynets vurdering av de tre forholdene og anser sin praksis for å være innenfor gjeldende regler. Statoil har...

Markert økning i lønnsomhet for verdipapirforetakene i 2013

[Pressemelding 3/2014] 6. mars 2014

Driftsinntektene i verdipapirforetak som ikke er integrert i banker utgjorde 6 446 millioner kroner i 2013. Dette er om lag én milliard kroner mer enn året før. Samtidig økte driftskostnadene med 356 millioner kroner, slik at driftsresultatet ble 617 millioner kroner høyere enn i 2012.

Gode resultater både for banker og forsikringsselskaper i 2013

[Pressemelding 2/2014] 5. mars 2014

Norske banker bedret sine resultater i 2013, i første rekke som følge av økte netto renteinntekter. Samtidig bidro fortsatt lave utlånstap også til de gode resultatene. Tilbakeholdte overskudd bidro til økt egenkapital i bankene.

Mulig brudd på innsidehandelsbestemmelsen – Aker ASA

[Pressemelding 1/2014] 24. januar 2014

Finanstilsynet har undersøkt en sak knyttet til Aker ASAs total return swap-avtale med aksjer utstedt av Aker Solutions ASA som underliggende.

EBA publiserer resultatene fra EU-wide Transparency Exercise 2013

[Pressemelding 25/2013] 16. desember 2013

Som et ledd i europeiske myndigheters tiltak for å gjenopprette tillit i markedene, offentliggjorde den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) en plan for oppkapitalisering av europeiske banker høsten 2011. Etter EBAs anbefaling skulle større banker ha minimum 9 prosent ren kjernekapital innen juni 2012.

Gode resultat i bankane for tredje kvartal 2013

[Pressemelding 24/2013] 26. november 2013

Resultata til bankane for tredje kvartal 2013 var betydeleg betre enn for same periode i 2012. Resultatforbetringa kan i hovudsak forklarast med auka nettorente, samtidig som tapa fortsatt er låge.

Gode resultater i norske banker gir et godt utgangspunkt for økt soliditet

[Pressemelding 23/2013] 6. november 2013

Norsk økonomi går fortsatt godt, selv om veksten har falt og arbeidsledigheten har økt noe. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, som fortsatt er preget av finansielle ubalanser. Norske banker er solide og lønnsomme, men må styrke sin soliditet ytterligere for å møte høyere regulatoriske krav og økonomisk usikkerhet. Bankene har et godt utgangspunkt for å øke sin egenkapital, og sterke banker er avgjørende for å gjøre norsk økonomi i god stand til å møte et...

Forslag til høringsnotat om systemviktige finansinstitusjoner oversendt Finansdepartementet

[Pressemelding 22/2013] 4. november 2013

Finanstilsynet har i dag oversendt et utkast til høringsnotat med forslag til kriterier for identifikasjon av systemviktige finansinstitusjoner til Finansdepartementet. Forslaget omfatter også særlige krav til soliditet og virksomhetsregler for slike institusjoner. En institusjon er systemviktig hvis problemer i institusjonen kan påføre det finansielle systemet og realøkonomien betydelige negative konsekvenser.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 6. november 2013

[Pressemelding 21/2013] 31. oktober 2013

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2013".

Utflating i antall formidlinger i første halvår 2013

[Pressemelding 20/2013] 22. oktober 2013

Omsetningstallene for første halvår 2013 viser at veksten i omsetning av eiendom avtok.

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Vis kun fra tilsynsområde: