Gå til innhold
Skriv ut

Pressemeldinger

Viser 1 - 20 av 293 treff

Moderat auke i misleghaldne forpliktingar til inndriving hos inkassoføretaka i 2014

[Pressemelding 3/2015] 26. mars 2015

Misleghaldne forpliktingar til inndriving hos inkassoføretaka ved utgangen av 2014 viser ein moderat auke samanlikna med utgangen av 2013. Talet på inkassosaker i arbeid har likevel hatt ein markert auke i same periode.

Finanstilsynet foreslår å forskriftsfeste krav til utlånspraksis for boliglån

[Pressemelding 2/2015] 17. mars 2015

Finanstilsynet besvarte i går Finansdepartementets brev datert 6. mars 2015 om husholdningenes kredittvekst.

Finanstilsynet har fastsatt ny strategi

[Pressemelding 1/2015] 27. januar 2015

Finanstilsynet gjennomgår hvert fjerde år strategien for virksomheten og har nå fastsatt en ny strategi for perioden 2015 – 2018.

Stresstestresultater for europeiske forsikringsselskaper

[Pressemelding 33/2014] 2. desember 2014

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde 30. november 2014 resultater fra stresstester for forsikringsselskapene i EU samt Island, Sveits og Norge. Hovedinntrykket er at de europeiske forsikringsselskapene er tilstrekkelig kapitaliserte.

Gode resultater for banker og forsikringsselskaper etter tre kvartaler i 2014

[Pressemelding 32/2014] 25. november 2014

Lavere finansieringskostnader, gevinst på salget av Nets og lave utlånstap førte til gode resultater i bankene. Rentefall og oppgang i aksjemarkedene bidro til god avkastning og økt bufferkapital i livsforsikringsselskapene.

Økonomisk usikkerhet forsterkes av høy husholdningsgjeld og høye boligpriser

[Pressemelding 31/2014] 4. november 2014

Lav ledighet, høy lønnsvekst og lave renter har bidratt til at husholdningenes gjeld og inntekter har vokst betydelig de siste årene. Husholdningenes gjeld har imidlertid vokst raskere enn inntektene, og forholdet mellom gjeld og inntekter er historisk høyt. Den høye husholdningsgjelden gjør norsk økonomi sårbar for negative sjokk.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 4. november 2014

[Pressemelding 30/2014] 29. oktober 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten Finansielle utviklingstrekk 2014.

Resultatene fra EBAs stresstest publisert

[Pressemelding 29/2014] 26. oktober 2014

The European Banking Authority (EBA) har i dag publisert resultatene fra EU-wide stress test 2014, som også inkluderer DNB Bank-konsernet.

Høye driftsinntekter for norske forvaltningsselskaper for verdipapirfond i første halvår 2014

[Pressemelding 28/2014] 25. september 2014

Norske forvaltningsselskaper for verdipapirfond fortsatte trenden fra 2013 og hadde i første halvår 2014 de høyeste samlede driftsinntektene noensinne i et første halvår.

God utvikling i lønnsomhet for verdipapirforetakene i første halvår 2014

[Pressemelding 27/2014] 25. september 2014

De samlede driftsinntektene for verdipapirforetak som ikke er integrert i banker utgjorde 3 125 millioner kroner i første halvår 2014. Dette er 225 millioner kroner (8 prosent) mer enn i samme periode året før. Driftskostnadene var, med en økning på 4,5 millioner kroner, nær uendret. Det samlede driftsresultatet ble dermed på 707 millioner kroner, som utgjør en økning på 221 millioner kroner (45 prosent) sammenlignet med samme periode i 2013.

Økning i antall inkassosaker - men flere løses tidligere

[Pressemelding 26/2014] 19. september 2014

I første halvår 2014 mottok inkassoforetakene 3,8 millioner nye saker. I løpet av samme periode ble nærmere 3,7 millioner saker avsluttet. 38 prosent av de nye sakene ble avsluttet ved at skyldner betalte etter mottatt purring/inkassovarsel, og dermed unngikk å bli påført omkostninger utover purregebyr.

Finanstilsynets vurderinger av permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

[Pressemelding 25/2014] 8. september 2014

Konsekvensberegninger har vist at mange europeiske livsforsikringsselskaper ikke vil oppfylle soliditetskravene i det kommende europeiske regelverket, Solvens II. Dette gjelder også flere norske livsforsikringsselskaper.

Gode resultater for banker og forsikringsselskaper i første halvår 2014

[Pressemelding 24/2014] 28. august 2014

Gode resultater for bankene gir godt grunnlag for fortsatt styrking av soliditeten. Alle norske banker hadde ren kjernekapitaldekning over kravene som gjelder fra 1. juli 2014. Oppgang i aksjemarkedene i første halvår bidro til god avkastning for livsforsikringsselskapene og pensjonskassene.

Samlet resultat for forsikringsformidlingsforetakene har økt fra 2012 til 2013, men flere foretak hadde negativt resultat i 2013

[Pressemelding 23/2014] 4. juli 2014

Antall rapporteringspliktige foretak under tilsyn i 2013 har økt med ett foretak siden 2012. Fem forsikringsmeglingsforetak og to forsikringsagentforetak avsluttet virksomheten, mens tre forsikringsmeglingsforetak og fem forsikringsagentforetak startet opp i 2013.

Finanstilsynet strammer inn krav til boliglånsmodeller

[Pressemelding 22/2014] 1. juli 2014

Finanstilsynet stiller nå strengere krav til bankenes modeller for å anslå risiko ved boliglån. De største bankene bruker disse modellene til å beregne risikovekter som bestemmer hvor mye kapital som skal stilles bak utlån. Risikovektene for boliglån har gått ned de siste årene, mens økte boligpriser og økt gjeldsbelastning i husholdningene har ført til økt risiko i boligmarkedet.

Maksimal beregningsrente i livsforsikring

[Pressemelding 21/2014] 26. juni 2014

Finanstilsynet har besluttet at høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende for nye livsforsikringskontrakter og ved beregning av premier og tilhørende forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer, skal være 2,0 prosent fra 1. januar 2015.

Finanstilsynet kaller tilbake Warren Capital AS' tillatelser etter verdipapirfondloven

[Pressemelding 20/2014] 23. juni 2014

Finanstilsynet vedtok 20. juni 2014 å kalle tilbake Warren Capital AS' tillatelser etter verdipapirfondloven, som følge av alvorlig overtredelse av kravene til god forretningsskikk i forbindelse med håndtering av kundemidler.

Finanstilsynet tilbakekaller Navigea Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester

[Pressemelding 18/2014] 20. juni 2014

Finanstilsynet har 20. juni 2014 tilbakekalt Navigea Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester. Navigea Securities AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Agasti Holding ASA.

Gode resultater for bankene 1. kvartal 2014

[Pressemelding 17/2014] 27. mai 2014

Norske banker kunne vise til et godt resultat i første kvartal 2014. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en betydelig bedring. Resultatene økte som følge av lavere finansieringskostnader, i tillegg til at flere banker inntektsførte gevinster på salg av Nets Holding AS. Lave utlånstap bidro til fortsatt gode resultater.

EIOPA stresstest av europeiske forsikringsselskaper i 2014

[Pressemelding 16/2014] 2. mai 2014

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) har satt i gang en stresstest av europeiske forsikringsselskaper som skal gjennomføres i 2014.

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Vis kun fra tilsynsområde:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding