Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

20.05.2009 Skriv ut

Om Finanstilsynet

Finanstilsynet er eit sjølvstendig styringsorgan som byggjer på lover og vedtak frå Stortinget, Regjeringa og Finansdepartementet og på internasjonale standardar for finansielt tilsyn.

Gjennom tilsyn med føretak og marknader skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og ordna marknadsforhold og til at brukarane kan stole på at finansielle avtalar og tenester blir følgde opp etter føremålet. I tillegg til det førebyggjande arbeidet må Finanstilsynet kunne bidra til å løyse problem som kan oppstå. Finanstilsynet legg til grunn at norske verksemder skal ha konkurransevilkår som samla sett er på linje med verksemder i andre EØS-land.

Kva typar føretak har Finanstilsynet tilsyn med?

Finanstilsynet har tilsyn med bankar, finansieringsføretak, e-pengeføretak, betalingsføretak, forsikringsselskap, pensjonskassar, verdipapirføretak, forvaltingsselskap for verdipapirfond, regulerte marknader (inkl. børsar), oppgjerssentralar og verdipapirregister, eigedomsmeklingsføretak, inkassoføretak, rekneskapsførarar og revisorar. Andre tilsyns- og kontrolloppgåver er: makrotilsyn og -regulering, kontoll med prospekt, finansiell rapportering frå noterte føretak, marknadsåtferd i verdipapirmarknaden, tilsyn med system for betalingstenester og tiltak mot kvitvasking.

Grunnlaget for verksemda til Finanstilsynet

Det lovmessige grunnlaget for verksemda til Finanstilsynet finst i Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynslova). Hovudoppgåvene til Finanstilsynet er definerte i § 3 i lova. Finanstilsynet forvalter òg ei lang rekkje spesiallover (sjå Lover og forskrifter under dei ulike tilsynskategoriane).

Delegert myndigheit  

Oversikt over delegert myndigheit frå Finansdepartementet til Finanstilsynet

 

Offentleg postjournal

Postjournalen er ei liste over brev som er sende til eller frå Finanstilsynet.
Les meir om postjournalen

Brosjyre

Tilsyn med finansmarkedet (pdf)
Tilsyn med finansmarknaden - nynorsk (pdf)

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding