Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

13.05.2009 Skriv ut

Om sikkerhet for livsforsikringskunder

Selv om det innenfor livsforsikring ikke finnes noen innskytergarantiordning som i bank, betyr ikke dette at midlene er usikret.

Det er likevel andre regler for forsikringsavtaler med investeringsvalg uten noen form for avkastningsgaranti.

Soliditetssystemet innen livsforsikring baseres på følgende:

  1. Krav til forsikringsmessige avsetninger (basert på relativt lave krav til årlig rente­avkastning og dessuten sikkerhetsmarginer på risikoelementene). Avsetningene skal til enhver tid være tilstrekkelig til å dekke alle fremtidige forpliktelser. Myndighetene stiller krav om at den rentesatsen som brukes ved premieberegning og forsikringsmessige avsetninger er relativ lav. Dette bidrar til å sikre at livsforsikringsselskapene får tilstrekkelig store avsetninger i forhold til sine fremtidige forpliktelser. For at selskapet skal være solvent, må disse avsetningene for fremtidige forpliktelser motsvares av eiendeler. Dette er et grunnleggende soliditetskrav.
  2. Livsforsikringsselskapene har i tillegg tilleggsavsetninger som skal dekke selskapets forpliktelser for det tilfelle at avkastningen et år blir lavere enn de garanterte renter.
  3. Videre er det krav til risikoutjevningsfond som skal dekke eventuelle tap på risikosiden, som følge av uheldige forløp når det gjelder dødsfall og uførhet. Deler av risikoen vil dessuten kunne være videreforsikret hos reassurandører.
  4. Det er også krav til ansvarlig kapital utover det ovennevnte.
  5. Myndighetene har stilt krav til hvordan selskapenes midler skal forvaltes. Dette er regulert gjennom særskilt fastsatte forskrifter gitt av Finansdepartementet, som skal bidra til å sikre forpliktelsene. Det er således strenge krav til hvordan forsikringsselskapets midler kan plasseres.
  6. De fleste livsforsikringsselskapene hadde høye kursreserver ved inngangen til 2008, noe som har gjort at store deler av tapet på aksjer i den senere tid har gått mot selskapenes urealiserte kurs­reserver.
  7. Mesteparten av livsforsikringsselskapenes midler er bundet i pensjonskapital som i henhold til gjeldende skatteregler m.m. ikke kan tas ut før pensjonsalder. Det vil derfor bare i begrenset grad være adgang til å ta midler ut fra livselskapene.
  8. Livsforsikringsselskapene har ikke adgang til å drive innlånsvirksomhet. De problemer som banksektoren har for tiden, vil derfor i mindre grad berøre livselskapene.
  9. Dersom det oppstår alvorlige økonomiske problemer i et forsikringsselskap, kan det settes under offentlig administrasjon etter regler gitt i banksikringsloven. Når et forsikringsselskap er under offentlig administrasjon skal fordringer som følger av forsikringsavtale dekkes før andre fordringer, unntatt massefordringer, jf. lovens § 4-11 annet ledd. Administrasjonsstyrets primære oppgave er å få forsikringsbestanden overtatt av et eller flere livsforsikringsselskaper, jf. § 4-13. Det som er nevnt i dette punkt gjelder dog ikke for filialer av forsikringsselskaper med hovedsete i annen EØS-stat.

 

 

KONTAKTPERSONER


Spesialrådgiver Trond Brun-Gulbrandsen, tlf. 22 93 98 45
 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding