Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

16.02.2012. Sist oppdatert: 20.11.2014 Skriv ut

Forsikring - skadeforsikring, personforsikring og forsikringsformidlere

:

Generelt for skadeforsikring og personforsikring (livsforsikring)

Hvilke rettigheter og plikter en forsikringstaker har i en forsikringsavtale med et selskap er i noen grad avhengig av om avtalen gjelder skadeforsikring eller personforsikring. Den sentrale loven på området er forsikringsavtaleloven.

Skadeforsikringer er forsikring mot skade på eller tap av

 • ting (gjenstander eller eiendom) 
 • rettigheter eller andre fordeler
 • forsikring mot erstatningsansvar eller kostnader
 • annen forsikring som ikke er personforsikring

Personforsikringer:

 • livsforsikringer 
 • ulykkesforsikring  
 • sykeforsikring

Skillet mellom skadeforsikring og personforsikring i forsikringsavtaleloven tilsvarer ikke skillet mellom hvilke produkter skadeforsikringsselskaper og livsforsikringsselskaper kan tilby. Skadeforsikringsselskaper kan tilby skadeforsikringer og noen typer personforsikringer. Livsforsikringsselskaper kan tilby livsforsikringer og i noen tilfelle andre personforsikringer.

Alle forsikringsselskaper som skal tilby tjenester i Norge må ha konsesjon, du finner disse i Finanstilsynet konsesjonsregister . Mange forsikringsselskaper fra andre europeiske land (EU/EØS-stater) har også tillatelse til å tilby forsikringer i Norge, disse finner du på disse listene.

Avtalen mellom forsikringsselskap og kunde følger norske reglene, dvs forsikringsavtaleloven, uavhengig av om forsikringsselskapet er norsk eller utenlandsk.

Nedenfor er det listet opp en del rettigheter og plikter du som forsikringstaker har etter forsikringsavtaleloven. Det presiseres at dette ikke en fullstendig oversikt og at det er unntak. Det er mange felles regler for skadeforsikring og personforsikring, men for oversiktens skyld er de reglene som er like tatt med under både skadeforsikring og personforsikring.

Snarveier:
Personforsikring
Forsikringsformidling 

Europeisk forbrukerinformasjon om forsikring og pensjon

EIOPA, det europeiske tilsynet for forsikring og pensjon, har laget in informasjonsside som blant annet skal hjelpe forbrukere å velge riktig produkt innenfor dette området, det gis videre informasjon om hvordan komplekse produkter fungerer, hvordan man klager på forsikringsselskapet m.v. Lenke til forbrukersiden finner du her

 

Skadeforsikring

Ufravikelighet
Når ikke annet er sagt i forsikringsavtaleloven kan bestemmelsene ikke fravikes i forsikringsavtalen til skade for kunden.

Forsikringens starttidspunkt
Om annet ikke er avtalt løper forsikringen fra når kunden/selskap har godtatt de vilkår den annen part har stilt. Dette medfører at når kunden til selskapet har gitt beskjed om at tilbudet er akseptert, gjelder forsikringen fra dette tidspunktet, hvis ikke annet er avtalt, f.eks. at tilbudet angir en startdato noe frem i tid.

Oppsigelse av forsikring
Kunden kan når som helst si opp en forsikring med én måneds varsel.

Det skal foreligge særlige grunner/forhold før en forsikringsavtale kan sies opp av selskapet. Oppsigelse fra selskapet skal skje skriftlig og den skal være begrunnet.

Forsikringsnekt
Det skal mye til før et forsikringsselskap kan nekte å tegne en forsikring selskapet ellers tilbyr i markedet. Det må foreligge saklig grunn, f.eks. at risikoen er særlig stor. Selskapet skal raskt gi kunden skriftlig begrunnelse for avslaget. 

Opplysningsplikt
Kunden må gi selskapet alle opplysninger som kan ha betydning for selskapets vurdering av risikoen. Hvis dette ikke er gjort kan selskapets ansvar settes ned og/eller forsikringen kan sies opp.
 
Sikkerhetsforskrifter
I forsikringsavtalen vil det være sikkerhetsforskrifter, som setter krav til kunden, for eksempel at bilen eller huset skal være låst, røykvarsler være montert mv. Selskapets ansvar ved en skade kan reduseres eller falle helt bort hvis slike sikkerhetsforskrifter ikke er fulgt.

Krav om rask reaksjon fra selskapet ved nedsettelse av ansvar eller oppsigelse
Hvis selskapet vil nedsette sitt ansvar ved en skade eller si opp forsikringen må selskapet si i fra uten ugrunnet opphold etter at det ble kjent med forholdet som medfører nedsettelse av ansvar/oppsigelse. 

Manglende premiebetaling og oppsigelse
Dersom forsikringspremie ikke er betalt må selskapet før de sier opp avtalen sende nytt premievarsel (purring) med fjorten dagers betalingsfrist. Premievarselet må klart angi at forsikringen opphører dersom premien ikke betales innen fristen.

Flere forsikringer som dekker samme skade
Dekkes tapet/skaden av flere forsikringer kan sikrede velge hvilke forsikringer vedkommende vil benytte. Imidlertid har man ikke krav på mer i erstatning enn det tapet skaden medfører.

Redningskostnader
Selskapet skal dekke tap som er oppstått som følge av forsvarlige tiltak for å begrense/avverge tap som faller innunder forsikringen.

Forsikringen gjelder for ny eier
Ved eierskiftet av forsikringsobjekter, for eksempel ved salg av bilen eller huset, gjelder forsikringen til fordel for ny eier. Er det avtalt at forsikringen skal falle bort ved eierskiftet gjelder likevel forsikringen til fordel for ny eier i fjorten dager etter eierskiftet.

Krav direkte til forsikringsselskapet ved ansvarsforsikring
Hvis skadevolder har ansvarsforsikring kan skadelidte kreve erstatning direkte av ansvarsforsikringsselskapet. Både forsikringsselskaper og forsikringstakere (skadevoldere) har plikt til på forespørsel fra skadelidte å opplyse om det foreligger ansvarsforsikring.

Opplysningsplikt ved skadeoppgjør
Ved skadeoppgjør skal kunden gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som er nødvendig for forsikringsselskapet for å foreta oppgjør.

Krav på rente av erstatning
Kunden har krav på renter av erstatningen selskapet beregner, fra to måneder etter at melding om forsikringstilfellet er meldt til forsikringsselskapet. Rentesatsen som skal benyttes er den vanlige forsinkelsesrentesatsen som to ganger årlig fastsettes av Finansdepartementet. Lenke til Finansdepartementets side om forsinkelsesrentesatser.

Meldefrist for skade/foreldelse
Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om at det har skjedd et forsikringstilfelle.

Krav på erstatning foreldes tre år etter at sikrede fikk kunnskap om at det har skjedd et forsikringstilfelle. Endelig foreldelse skjer senest ti år etter utløpet av det kalenderår forsikringstilfellet inntraff.

Foreldelse av forsikringskrav har således tre (hoved)trinn: Selve skadetilfellet må meldes innen ett år, erstatningskravet må sendes selskapet innen tre år, og etter ti år er kravet foreldet selv om det etter tiårsfristen meldes en skade der det er mindre enn ett år siden sikrede fikk kunnskap om at det har skjedd et forsikringstilfelle.

TIL TOPPEN AV SIDEN

 

Personforsikring

Ufravikelighet
Når ikke annet er sagt i forsikringsavtaleloven kan bestemmelsene i forsikringsavtalen  ikke fravikes til skade for kunden (forsikringstager)/sikrede.

Forsikringens starttidspunkt
Om annet ikke er avtalt løper forsikringen fra når kunden/selskap har godtatt de vilkår den annen part har stilt. Dette medfører at når kunden har gitt beskjed til selskapet om at tilbudet er akseptert, gjelder forsikringen fra aksepttidspunktet hvis ikke annet er avtalt, f.eks. at tilbudet angir en startdato noe frem i tid.

Oppsigelse av forsikring
Kunden kan når som helst si opp en forsikring med én måneds varsel.

Det skal foreligge særlige grunner/forhold før en forsikringsavtale kan sies opp av selskapet. Oppsigelse fra selskapet skal skje skriftlig og den skal være begrunnet.

Forsikringsnekt
Det skal mye til før et forsikringsselskap kan nekte å tegne en forsikring de ellers tilbyr i markedet. Det må foreligge saklig grunn, f.eks. at risikoen er særlig stor. Selskapet skal raskt underrette forsikringssøkeren skriftlig med en begrunnelse for avslaget.

Opplysningsplikt
Kunden har opplysningsplikt til selskapet om de opplysninger som kan ha betydning for selskapets vurdering av risikoen.

Ved forsømt opplysningsplikt kan selskapets ansvar nedsettes og/eller forsikringen kan sies opp.

Krav om rask reaksjon fra selskapet ved nedsettelse av ansvar eller oppsigelse
Hvis selskapet vil nedsette sitt ansvar ved en skade eller si opp forsikringen må selskapet si i fra uten ugrunnet opphold etter at det ble kjent med forholdet som medfører nedsettelse av ansvar/oppsigelse.

Manglende premiebetaling og oppsigelse
Dersom forsikringspremie ikke er betalt må selskapet før de sier opp avtalen sende nytt premievarsel (purring) med fjorten dagers betalingsfrist. Premievarselet må klart angi at forsikringen opphører dersom premien ikke betales innen fristen.

Hvis en livsforsikring har opphørt pga. manglende betaling kan forsikringen settes i kraft igjen uten nye helseopplysninger dersom forfalt premie betales innen seks måneder.

Opplysningsplikt ved skadeoppgjør
Ved skadeoppgjør skal kunden gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som er nødvendig for selskapet for å foreta oppgjør.

Krav på rente av erstatning
Kunden har krav på renter av erstatningen fra selskapet, beregnet fra to måneder etter at melding om forsikringstilfellet er meldt til selskapet. Rentesatsen som skal benyttes er den vanlige forsinkelsesrentesatsen som to ganger årlig fastsettes av Finansdepartementet. Finansdepartementets side om forsinkelsesrentesatser.

Meldefrist for skade/foreldelse
Kunden mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at kunden fikk kunnskap om at det har skjedd et forsikringstilfelle.

Krav på erstatning foreldes tre år etter at kunden fikk kunnskap om at det har skjedd et forsikringstilfelle. I kapitalforsikring i livsforsikring er fristen ti år. Endelig foreldelse skjer senest ti år etter utløpet av det kalenderår forsikringstilfellet inntraff. For kapitalforsikring i livsforsikring skjer endelig foreldelse etter 20 år.

Foreldelse av forsikringskrav har således tre (hoved)trinn: Selve skadetilfellet må meldes innen ett år, erstatningskravet må sendes selskapet innen tre (ti) år, og etter ti (20) år er kravet foreldet selv om det etter tiårsfristen (tyveårsfristen) meldes en skade der det er mindre enn ett år siden sikrede fikk kunnskap om at det har skjedd et forsikringstilfelle.

Kapitalforsikring
Kapitalforsikring er en personforsikring der selskapet skal utbetale et bestemt beløp. Normalt i form av en engangsutbetaling, men beløpet kan være oppdelt i terminer. Dette til forskjell fra livrenteforsikring der selskapet skal utbetale terminbeløp så lenge en person lever eller til personen oppnår en bestemt alder.

Gjenkjøpsverdi
Det beløp forsikringstaker(kunden) har krav på å få utbetalt dersom en livsforsikringsavtale avsluttes tidligere enn det som er avtalt.

Felles for skade- og personforsikring

Nemndbehandling
Hver av partene i en forsikringsavtale kan kreve nemndbehandling ved en tvist/uenighet i avtaleforholdet. De tre forsikringsnemndene i Finansklagenemnda er opprettet i medhold av forsikringsavtaleloven§ 20-1.
Lenke til Finansklagenemnda

TIL TOPPEN AV SIDEN

 

Forsikringsformidling: forsikringsmeglere og forsikringsagenter

Foretak som driver forsikringsformidling selger ikke egne forsikringsprodukter, men er et bindeledd mellom et forsikringsselskap og forsikringstaker (kunde). Det er to hovedtyper forsikringsformidlingsforetak:

 • Det ene er forsikringsmeglere som representerer forsikringstaker og som skal bistå med å finne den beste forsikringsløsningen for kunden.
 • Den andre typen er forsikringsagenter som har avtale med ett eller flere forsikringsselskaper og representerer selskapene de har avtale med.

De sentrale reglene for forsikringsformidling følger av forsikringsformidlingsloven og forsikringsformidlingsforskriften.

Før et forsikringsformidlingsforetak kan begynne med å formidle forsikringer må det oppføres i et register.

Forsikringsmeglere
skal oppføres i Finanstilsynets konsesjonsregister.

Forsikringsagenter
skal oppføres i agentregisteret til det selskap de er agenter for, eller, hvis de er agenter for et eller flere utenlandske selskaper, oppføres i Finanstilsynets konsesjonsregister.

Utenlandske forsikringsformidlere fra EØS-stater som driver virksomhet i Norge skal være oppført i et register i hjemstaten.

Der en forsikringsformidler er bindeledd mellom forsikringsselskap og kunde medfører det ikke at du som forsikringskunde får dårligere rettigheter etter forsikringsavtalen enn hvis du inngår avtale direkte med forsikringsselskapet. De rettighetene du har etter forsikringsavtaleloven, og som det står mer om ovenfor, vil være de samme. I tillegg er det ytterligere bestemmelser som gjelder i forholdet mellom forsikringsformidler og kunde. Nedenfor har vi satt opp noen punkter som viser noen sentrale regler som gjelder spesielt for forsikringsavtaler som er inngått via en forsikringsformidler. Dette er bestemmelser hentet fra forsikringsformidlingsloven og forsikringsformidlingsforskriften.

Forsikringer
Forsikringsformidlingsforetak er pliktig til å ha en ansvarsforsikring som skal dekke ansvar for yrkesmessig uaktsomhet. Hvis forsikringsformidleren behandler klientmidler, f.eks. innkreving av forsikringspremie som skal videresendes til forsikringsselskapet, er det et krav om at foretaket også skal ha en underslagsforsikring.

Provisjonsforbud for forsikringsmeglere
En forsikringsmegler har som en hovedregel ikke lov til å motta provisjon fra forsikringsselskapet som forsikringen er plassert i. Honoraret som meglerforetaket skal ha for utført arbeid skal avtales med og betales av oppdragsgiver (kunden).

Forsikringsformidleres informasjonsplikt
Før en forsikringsavtale inngås og ved endringer og fornyelser av avtalen skal det blant annet gis opplysninger om:

 • Hvilket register forsikringsformidlingsforetaket er oppført i, og hvordan det kan kontrolleres at foretaket er registrert.
 • Hvilken betaling forsikringsformidlingsforetaket mottar fra forsikringsselskapet eller hva forsikringsformidlingsforetaket vil kreve fra kunden.

Klageordninger
For kunder som har avtale med en forsikringsmegler er det opprettet en klagenemnd som behandler tvister mellom oppdragsgivere og forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak. For mer informasjon, se Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet.

Forsikringsagentforetak representerer (har fullmakt fra) de forsikringsselskap de har agentavtaler med, slik at klager ved bruk av forsikringsagenter behandles på samme måte som klager ved uenighet/tvist med forsikringsselskapet. I slike tilfeller er det Finansklagenemnda som er rette mottaker av klager.

Klager som gjelder selve forsikringsavtalen, som f.eks. forståelse av vilkår eller uenighet om skadeoppgjør, skal rettes til Finansklagenemnda. Dette gjelder både når forsikringen er formidlet av forsikringsmegler og når den er formidlet gjennom en forsikringsagent.

TIL TOPPEN AV SIDEN

Forbrukerinformasjon hovedside


 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding