Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Aktuelt

Viser 1 - 20 av 1671 treff

Andre delutredning fra Verdipapirlovutvalget

[Aktuelt] 20. januar 2017

Verdipapirhandellovutvalget har i dag overlevert sin andre delutredning til Finansdepartementet, med forslag om gjennomføring av MiFID II og MiFIR. Forslagene innebærer vesentlig endringer i verdipapirhandelloven.

Markedsadvarsel for Norsk Eiendomsmegling

[Aktuelt] 17. januar 2017

Finanstilsynet gjør oppmerksom på at det spanskregistrerte foretaket Connect Real Estate S.L. ved merkenavnet Norsk Eiendomsmegling ikke har tillatelse til å drive virksomhet etter norsk lov om eiendomsmegling. Etter det opplyste har foretaket kjøpt kundeportefølje og markedsføringskonsept av det spanskregistrerte foretaket Norsk Boligformidling SL.

Svar på høringsnotater fra Baselkomitéen om tilpasning av kapitalreglene til nye nedskrivningsregler for tap (IFRS 9)

[Aktuelt] 16. januar 2017

Baselkomitéen foreslår ulike alternativer for tilpasning av kapitalreglene til nye nedskrivningsregler.

Informasjon vedrørende tilbakekall av tillatelsen til Norkreditt AS til å drive inkassovirksomhet

[Aktuelt] 13. januar 2017

I vedtak av 23. mai 2016 fattet Finanstilsynet vedtak om tilbakekall av Norkreditt AS' tillatelse til å drive fremmedinkassovirksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet har i brev av 2. januar 2017 opprettholdt Finanstilsynets vedtak om å tilbakekalle inkassobevillingen til Norkreditt AS. Dette innebærer at Norkreditt AS ikke lenger har tillatelse til å drive inkassovirksomhet.

Tematilsyn vedrørende alternative resultatmål

[Aktuelt] 13. januar 2017

European Securities and Markets Authority (ESMA) publiserte høsten 2015 en veiledning for utarbeidelse og bruk av alternative resultatmål. Formålet med veiledningen er å øke nytten og transparens i bruk av alternative resultatmål og ivareta sammenlignbarhet, pålitelighet og muligheten for å forstå måltallene.

Likelydende brev til livsforsikringsforetakene

[Aktuelt] 11. januar 2017

Årsoppgjørsdisposisjoner i livsforsikringsforetak.

Finanstilsynet har fastsatt forskrift om beregning av kapitalavkastning i livforsikrings- og pensjonsforetak

[Aktuelt] 9. januar 2017

Forskriften viderefører forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper mv., men er nå tilpasset forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak.

Tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester

[Aktuelt] 9. januar 2017

Finanstilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av Nordic Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester.

Oppfølging av dokumentbasert tilsyn 2016 - dokumentasjon av etterutdanning

[Aktuelt] 3. januar 2017

Finanstilsynet sender i disse dager ut brev til enkelte regnskapsførere, hvor dokumentasjon for etterutdanning etterspørres. Kun autoriserte regnskapsførere som mottar slikt brev fra Finanstilsynet skal sende inn dokumentasjon. De som kun mottar nyhetsvarsel per e-post skal ikke svare.

Veiledning - hvitvaskingsregler

[Rundskriv 24/2016] 23. desember 2016

Ny veiledning om hvitvasking og terrorfinansiering

[Aktuelt] 23. desember 2016

Finanstilsynets veiledning om forståelse av hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften erstatter rundskriv 8/2009.

Krav til nye utlån med pant i bolig

[Rundskriv 23/2016] 23. desember 2016

Finanstilsynet har fastsatt forskrift med endring til forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften

[Aktuelt] 22. desember 2016

Finanstilsynet har fastsatt endringer i forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften. Endringene tilsvarer kommisjonsforordning (EU) 2016/467, som inneholder endringer i kommisjonsforordning (EU) 2015/35.

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2016

[Rundskriv 21/2016] 22. desember 2016

Inkassators undersøkelsesplikt ved utenrettslig inndrivelse

[Rundskriv 20/2016] 21. desember 2016

Nordea Bank Norge ASA – søknad om omdanning til filial av Nordea Bank AB

[Pressemelding 27/2016] 19. desember 2016

Finastilsynet har i dag sendt Finansdepartementet sin tilråding vedrørende Nordea Bank Norge ASAs søknad om fusjon med det svenske morselskapet Nordea Bank AB.

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Vis kun fra tilsynsområde:

Vis kun dokumenttype:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding