Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Aktuelt

Viser 1 - 20 av 1678 treff

Kontroll av finansiell rapportering – NTS ASA

[Aktuelt] 27. februar 2017

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold i årsregnskapet for 2015 til NTS ASA ("NTS"). Kontrollen har i hovedsak omfattet foretakets regnskapsføring ved avhending av datterselskap og tilknyttet selskap, samt salg av enkelteiendeler.

Økte utlånstap og svakere resultater i bankene

[Pressemelding 2/2017] 23. februar 2017

Høyere utlånstap for noen av de større bankene førte til svakere samlede resultater for norske banker i 2016 enn i 2015. Det var i 2016 en betydelig nedgang i utlånsveksten fra filialer av utenlandske banker.

Silver er satt under offentlig administrasjon

[Pressemelding 1/2017] 17. februar 2017

Etter beslutning fra Finansdepartementet er livsforsikringsforetaket Silver Pensjonsforsikring AS i dag satt under offentlig administrasjon.

Nordic Securities AS – tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester

[Aktuelt] 17. februar 2017

Som tidligere kunngjort, fattet Finanstilsynet 5. januar 2017 vedtak om tilbakekall av Nordic Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester. Nordic Securities påklaget vedtaket 2. februar 2017, og Finanstilsynet innvilget midlertidig utsatt iverksettelse av vedtaket. Finanstilsynet besluttet 17. februar 2017 å opprettholde sitt vedtak og oversende klagen til Finansdepartementet som klageinstans. Samtidig besluttet Finanstilsynet at fortsatt utsatt iverksettelse ikke skulle...

Kontroll av finansiell rapportering – GC Rieber Shipping ASA

[Aktuelt] 17. februar 2017

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold i årsregnskapet til GC Rieber Shipping ASA for 2015.

Kontroll av finansiell rapportering – Statoil ASA

[Aktuelt] 16. februar 2017

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte regnskapsmessige forhold ved den finansielle rapporteringen til Statoil ASA og har hatt merknader til Statoils noteopplysninger knyttet til nedskrivningsvurderingene. Dette gjelder manglende informasjon om prisforutsetninger, sensitiviteter og gjenvinnbart beløp av nedskrevne eiendeler.

Ny informasjon vedrørende tilbakekall av tillatelsen til Norkreditt AS til å drive inkassovirksomhet

[Aktuelt] 3. februar 2017

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet 2. februar 2017 å utsette iverksettelsen av vedtak om tilbakekall av inkassobevillingen til Norkreditt AS frem til dom/kjennelse i sak berammet 13./14. februar for Oslo Byfogdembete foreligger. Inntil videre har Norkreditt AS tillatelse til å drive inkassovirksomhet og henvendelser kan rettes dit.

Alternative resultatmål (APM) – Q&A

[Aktuelt] 2. februar 2017

ESMA publiserte høsten 2015 "Guidelines on Alternative Performance Measures". Retningslinjene gjelder for alle noterte og prospektpliktige foretak når de rapporterer alternative resultatmål i ledelsesrapportering eller i prospekter. Retningslinjene trådde i kraft 3. juli 2016. Finanstilsynet er ansvarlig for å overvåke at retningslinjene blir fulgt i det norske markedet.

Andre delutredning fra Verdipapirlovutvalget

[Aktuelt] 20. januar 2017

Verdipapirhandellovutvalget har i dag overlevert sin andre delutredning til Finansdepartementet, med forslag om gjennomføring av MiFID II og MiFIR. Forslagene innebærer vesentlig endringer i verdipapirhandelloven.

Markedsadvarsel for Norsk Eiendomsmegling

[Aktuelt] 17. januar 2017

Finanstilsynet gjør oppmerksom på at det spanskregistrerte foretaket Connect Real Estate S.L. ved merkenavnet Norsk Eiendomsmegling ikke har tillatelse til å drive virksomhet etter norsk lov om eiendomsmegling. Etter det opplyste har foretaket kjøpt kundeportefølje og markedsføringskonsept av det spanskregistrerte foretaket Norsk Boligformidling SL.

Svar på høringsnotater fra Baselkomitéen om tilpasning av kapitalreglene til nye nedskrivningsregler for tap (IFRS 9)

[Aktuelt] 16. januar 2017

Baselkomitéen foreslår ulike alternativer for tilpasning av kapitalreglene til nye nedskrivningsregler.

Informasjon vedrørende tilbakekall av tillatelsen til Norkreditt AS til å drive inkassovirksomhet

[Aktuelt] 13. januar 2017

I vedtak av 23. mai 2016 fattet Finanstilsynet vedtak om tilbakekall av Norkreditt AS' tillatelse til å drive fremmedinkassovirksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet har i brev av 2. januar 2017 opprettholdt Finanstilsynets vedtak om å tilbakekalle inkassobevillingen til Norkreditt AS. Dette innebærer at Norkreditt AS ikke lenger har tillatelse til å drive inkassovirksomhet.

Tematilsyn vedrørende alternative resultatmål

[Aktuelt] 13. januar 2017

European Securities and Markets Authority (ESMA) publiserte høsten 2015 en veiledning for utarbeidelse og bruk av alternative resultatmål. Formålet med veiledningen er å øke nytten og transparens i bruk av alternative resultatmål og ivareta sammenlignbarhet, pålitelighet og muligheten for å forstå måltallene.

Likelydende brev til livsforsikringsforetakene

[Aktuelt] 11. januar 2017

Årsoppgjørsdisposisjoner i livsforsikringsforetak.

Finanstilsynet har fastsatt forskrift om beregning av kapitalavkastning i livforsikrings- og pensjonsforetak

[Aktuelt] 9. januar 2017

Forskriften viderefører forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper mv., men er nå tilpasset forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak.

Tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester

[Aktuelt] 9. januar 2017

Finanstilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av Nordic Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester.

Oppfølging av dokumentbasert tilsyn 2016 - dokumentasjon av etterutdanning

[Aktuelt] 3. januar 2017

Finanstilsynet sender i disse dager ut brev til enkelte regnskapsførere, hvor dokumentasjon for etterutdanning etterspørres. Kun autoriserte regnskapsførere som mottar slikt brev fra Finanstilsynet skal sende inn dokumentasjon. De som kun mottar nyhetsvarsel per e-post skal ikke svare.

Veiledning - hvitvaskingsregler

[Rundskriv 24/2016] 23. desember 2016

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Vis kun fra tilsynsområde:

Vis kun dokumenttype:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding