Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

06.10.2009 Skriv ut

Regnskapsregelverk for banker og finansieringsforetak

Banker og finansieringsforetak skal utarbeide årsregnskap i henhold til lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) med de tillegg og unntak som følger av forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker finansieringsforetak og morselskap for slike (årsregnskapsforskriften).

Regelsett

Regnskapslovgivningen for banker og finansieringsforetak inneholder tre forskjellige regelsett eller regnskapsspråk; IFRS, regler om forenklet anvendelse av IFRS og ordinære regler i regnskapsloven og årsregnskapsforskriften.

Banker og finansieringsforetak som utarbeider regnskap etter IFRS, har både en rett og plikt til å følge alle bestemmelsene i IFRS slik de er inntatt i vedlegg til forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder. Det innebærer at nasjonale regnskapsregler i hovedsak ikke gjelder, jf. regnskapsloven § 3-1 tredje ledd og årsregnskapsforskriften § 1-4.

Banker og finansieringsforetak som utarbeider regnskap etter regler om forenklet anvendelse av IFRS, skal anvende IFRS med de begrensninger og tillegg som følger av årsregnskapsforskriften kapittel 8A, jf. årsregnskapsforskriften § 1-5.

Konsernregnskapet

Banker og finansieringsforetak med verdipapirer notert på regulert marked i EØS-området, har plikt til å utarbeide konsernregnskap etter IFRS, jf. regnskapsloven § 3-9 første ledd. Se forøvrig under overskriften børsnoterte foretak.

Øvrige banker og finansieringsforetak kan utarbeide konsernregnskap enten etter IFRS, regler om forenklet anvendelse av IFRS eller etter ordinære regler i regnskapsloven og årsregnskapsforskriften, jf. årsregnskapsforskriften § 1-3a.

Selskapsregnskapet

Banker og finansieringsforetak med verdipapirer notert på regulert marked i EØS-området som ikke har konsernregnskapsplikt, har plikt til å utarbeide selskapsregnskap etter IFRS, jf. regnskapsloven § 3-9 tredje ledd annet punktum.

Banker og finansieringsforetak som inngår i konsern med verdipapirer notert på regulert marked i EØS-området, har plikt til å utarbeide selskapsregnskap enten etter IFRS eller regler om forenklet anvendelse av IFRS, jf. årsregnskapsforskriften § 1-3.

Øvrige banker og finansieringsforetak kan utarbeide selskapsregnskap enten etter IFRS, regler om forenklet anvendelse av IFRS eller etter ordinære regler i regnskapsloven og årsregnskapsforskriften.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding