Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

12.03.2014 Skriv ut

FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 12. - 14. februar 2014

1.       Offisiell erklæring

FATF understreker på nytt at man er særdeles bekymret over Irans mangel på å forholde seg til risikoen knyttet til finansiering av terrorisme med de trusler dette representerer for det internasjonale finanssystemet. Alle medlemsstater oppfordres til å anmode sine finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran, iranske selskaper og finansinstitusjoner. Statene blir også oppfordret til å iverksette mottiltak for å beskytte sine finanssektorer mot risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som har sitt opphav i Iran.

FATF fremhever også Den demokratiske folkerepublikken Koreas manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Som for Iran oppfordres medlemsstatene til å iverksette mottiltak og å anmode sine finansinstitusjoner til å være spesielt aktsomme ved forretningsforbindelser med Nord-Korea og nordkoreanske selskaper og finansinstitusjoner.

Ytterligere 9 land er omtalt i den offisielle erklæringen. Dette er land som tidligere har forpliktet seg til å rette opp strategiske mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering, men som ikke har gjort tilstrekkelige fremskritt i arbeidet.  Det gjelder Algerie, Ecuador, Etiopia,  Indonesia, Jemen, Myanmar, Pakistan, Syria og  Tyrkia. FATF anmoder om at  risikoen knyttet til disse landene tas i betraktning. I denne forbindelse vises det til Hvitvaskingslovens § 15. Se også Finanstilsynets Veiledning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, Rundskriv 8/2009, 23.06.2009, avsnittene 2.11 og 2.11.1.

Kenya og Tanzania var tidligere omtalt i den offisielle erklæringen, men er nå tatt ut av denne og flyttet til den andre listen omtalt nedenfor. Begge landene har kommet så langt i å rette opp sine strategiske mangler at FATF vil gjennomføre stedlige besøk for å få eventuelle bekreftelser på om det vil være mulig å fjerne disse to landene også fra denne andre listen.

2.       Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til de 11landene omtalt i den offisielle erklæringen har FATF i en annen liste identifisert 21 øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjelder Afghanistan, Albania, Angola, Argentina, Cuba, Irak,  Kambodsja, Kenya, Kirgisistan, Kuwait, Laos, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Papua Ny-Guinea, Sudan, Tadsjikistan, Tanzania, Uganda og Zimbabwe. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen. 

Som omtalt ovenfor, har Kenya og Tanzania kommet så langt i arbeidet med å rette opp strategiske mangler at FATF vil gjennomføre stedlige besøk for å vurdere om det ikke lenger vil være grunn til å overvåke disse landene på samme måte som de andre på listen.  Det samme er tilfellet for Kirgisistan og Mongolia. Afghanistan og Kambodsja har på den annen side ikke fulgt opp sine handlingsplaner i tilstrekkelig grad. Om ikke klare fremskritt er gjort innen FATFs neste møte i juni 2014, vil disse landene bli flyttet til den offisielle erklæringen sammen med land hvor risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering anses å være høy.

I Nepals tilfelle ble et besøk gjennomført før FATFs februarmøte. FATF uttrykte seg positivt om de tiltak som var vedtatt, men i påvente av ikrafttredelse av permanente tiltak står Nepal fremdeles på listen.

Etter at besøk var blitt gjennomført i henholdsvis Antigua og Barbuda, Bangladesh og Vietnam, ble det bekreftet at disse landene hadde kommet så langt i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering at FATF besluttet å stryke dem fra listen.

FATFs beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene som nå er listeført,  går frem av det dokumentet det er vist til nedenfor. Det bes om at denne informasjonen tas i betraktning.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding