Gå til innhold
11.03.2009. Sist oppdatert: 11.11.2013 Skriv ut

Rapportering

Nedenfor følger en oversikt over revisorers og revisjonsselskapers rutinemessige rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

 • Revisors egenmelding KRT-1002 og revisjonsselskapers egenmelding KRT-1001
  Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet annethvert år et dokumentbasert tilsyn overfor revisorer. Skjemaet skal besvares av alle godkjente revisorer og revisjonsselskaper i Norge.

 • Innrapportering av omsetningstall
  Finanstilsynets utgifter utlignes på tilsynsenhetene. Revisjonsselskap og enkeltpersonforetak blir på dette grunnlag årlig fakturert for tilsynsavgift basert på innrapportert omsetning. 
   
 • Krav om melding til Finanstilsynet om begrunnelsen for opphør av revisjonsoppdrag
  I henhold til revisorloven § 7-1 fjerde ledd annet punktum skal det sendes begrunnelse til Finanstilsynet dersom et revisjonsoppdrag avsluttes før utløpet av tjenestetiden.

 • Revisjonselskapenes egenregistrering i Revisorregisteret "KRT-1017 Revisorregisteret - rapportering for revisjonsselskap"
  Alle godkjente revisjonsselskaper skal løpende rapporterte om følgende til Revisorregisteret:
  a) Foretakets nettstedsadresse
  b) Ansvarlige revisorer som ikke er ansatt i selskapet, men på annen måte er tilknyttet revisjonsselskapet. Typisk vil dette være partnere som er tilknyttet et indre selskap.
  c) Hvilke ansvarlige revisorer som selskapet har utpekt som oppdragsansvarlige revisorer. Alle som er utpekt som oppdragsansvarlige revisorer av revisjonsselskapet, skal rapportere uavhengig av hvilken tilknytning vedkommende har til revisjonsselskapet.
  d) Om revisjonsselskapet er valgt revisor for foretak som er revisjonspliktig i land utenfor EØS, skal landene rapporteres,
  e) Om revisjonsselskapet er registrert i annet land (både i og utenfor EØS), skal navn på land, eventuelt navn på tilsynsmyndigheten og eventuelt revisorregisternummer og organisasjonsnummer tildelt i annet land, rapporteres
  f) Om revisjonsselskapet deltar i samarbeid/nettverk med andre revisjonsselskaper, jf. revisorloven § 4-7 første ledd, og i så fall skal nettstedsadresse eller e-postadresse hvor det gis nærmere informasjon om
  samarbeidet /nettverket rapporteres.

  Merk at nye selskaper som får godkjenning som revisjonsselskap første gang skal rapportere tre uker etter at Finanstilsynets vedtaksbrev er mottatt.  Deretter skal endringer rapporteres løpende.

  Rapporteringen skjer via Altinn. Skjema som benyttes er KRT 1017. Skjemaet vil til enhver tid være tilgjengelig i Altinn.
  Altinn-skjemaet "Revisorregisteret – Registrering av opplysninger om revisjonsselskaper (KRT-1017)"

  Lenke til Finanstilsynets brev 11. november 2013: KRT-1017 Revisorregisteret – rapportering for revisjonsselskap