Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

23.03.2009 Skriv ut

Krav til etterutdanning

Krav til etterutdanning gjelder oppdragsansvarlige revisorer og revisorer som avgir bekreftelser til offentlige myndigheter. Finanstilsynet kontrollerer etterutdanning første gang ved søknad om revisorregisternummer, jf. revisorloven § 3-7. Senere kontrolleres etterutdanningen ved stedlig og dokumentbasert tilsyn.

Krav til etterutdanning følger av revisorloven § 3-7 og revisorforskriften kapittel 2, jf. Finanstilsynets rundskriv 10/2012 om krav til etterutdanning for revisorer.

Krav til etterutdanning

Revisor som reviderer årsregnskap for revisjonspliktige eller avgir bekreftelser til offentlige myndigheter, skal til enhver tid kunne dokumentere 105 timer etterutdanning i løpet av de siste tre kalenderår.

Etterutdanningen skal minst omfatte:

 • Revisjon (21 timer) Som revisjon forstås regelverk og teori i tilknytning til revisorlovgivningen, herunder god revisjonsskikk og revisjonsmetodikk.
 • Etikk (14 timer) Som etikk forstås etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter. Les mer om vurdering av kurs innen etikk.
 • Regnskap (21 timer) Som regnskap forstås regelverk og teori i tilknytning til regnskaps- og bokføringslovgivningen, herunder god regnskapsskikk.
 •  Skatterett (21 timer) Som skatterett forstås regelverk på skatteområdet. I tillegg legges det til grunn at avgiftsrett vurderes innenfor samme fagområde.

Inntil 28 timer av kravet til etterutdanning kan utgjøres innen fagområdene revisjon, etikk, regnskap og skatterett eller innen øvrige fag fra fagkretsen ved revisorutdanningen i Norge. Fagkretsen er nærmere beskevet i Nasjonale retningslinjer vedtatt av NRØA, se også punkt 3.6 i rundskriv 10/2012.           

 

Vurdering av kursinnhold og kursarrangør

Revisorer plikter selv å vurdere om kurstilbudet fra de ulike kursarrangører er tilfredsstillende i henhold til det fastsatte etterutdanningskravet, i forhold til blant annet kvalitet og relevans.

Finanstilsynet legger til grunn at det forskriften angir som ”å delta på kurs” må forstås som deltakelse på kurs avholdt av profesjonelle/tradisjonelle kurstilbydere i markedet.

Det er krav til at kursene skal ha et høyt faglig nivå. Revisor skal vurdere hvorvidt kurstilbyder har tilstrekkelige forutsetninger for å gjennomføre etterutdanningskurs for revisorer.

Nedenfor gjøres rede for hovedkrav til etterutdanningen. Prinsippene gjelder uavhengig av om kursene er gjennomført hos egen arbeidsgiver (tidligere kalt interne kurs) eller ikke.

 1. Tilstrekkelig høyt faglig nivå
  Etterutdanningen skal utgjøre et faglig påfyll, og derfor innebære en kompetanseheving eller oppdatering av eksisterende kunnskap. Dette innebærer at etterutdanningen må være på et tilstrekkelig høyt faglig nivå for at etterutdanningen skal kunne brukes til å oppfylle lovkravet.

 2. Finanstilsynet foretar ikke forhåndsgodkjenning av kurs eller kursarrangører
  Det forutsettes at revisor selv har tilstrekkelig innsikt til å vurdere kursenes faglige innhold i forhold til emnene oppstilt i forskriften § 2-1 tredje ledd. Revisor må her utøve et forsvarlig skjønn.

 3. Kurs som arrangeres av profesjonelle kursarrangører 
  Etterutdanningskravet kan oppfylles ved å delta på kurs arrangert av profesjonelle kursarrangører og/eller andre, så lenge disse har et tilstrekkelig faglig nivå. For at kurset skal benyttes for å oppfylle etterutdanningskravet må revisor forsikre seg om at kursarrangøren oppfyller enkelte kriterier.

  Med profesjonelle kursarrangører menes foretak som har som formål å utvikle og gjennomføre kurs. Bransjeorganisasjonene DnR , NARF og Økonomiforbudet anses som profesjonelle kursarrangører. For at en arrangør skal anses som profesjonell kursarrangør må det i forkant av kurset være utarbeidet dokumentasjon for kurset. Dokumentasjon skal blant annet bestå av deltakerliste og kursplan. Kursarrangør må oppbevare denne dokumentasjonen i seks kalenderår etter at kurset ble gjennomført. I tillegg må kursarrangør utstede kursbevis, som angir navnet på deltakeren, kursarrangørens navn, kursets dato, kursets varighet og kort beskrivelse av fagområde.

 4. Kurs som arrangeres av andre enn profesjonelle kurstilbydere, herunder om interne kurs
  Kurs arrangert av andre, som er på kvalitativt samme nivå som en profesjonell kursarrangør, vil kunne likestilles med kurs fra en profesjonell kursarrangør. Dette kan være kurs arrangert av regnskapsfører- eller revisjonsselskaper. Også i disse tilfellene må det utarbeides og oppbevares dokumentasjon som spesifisert ovenfor. Det fremheves her at kravet til kompetent foreleser innebærer at denne skal ha spesialkompetanse om tema det foreleses i. Det er ikke tilstrekkelig at en ansatt benyttes til å videreformidle innhold fra et kurs vedkommende selv har deltatt på. 

 5. Dokumentasjon av etterutdanningen
  Dokumentasjonskravet reguleres av revisorforskriften § 2-2. Revisor skal kunne dokumentere etterutdanningskravet oppfylt til enhver tid, dvs. ved utløpet av hvert år. Revisor skal i seks år oppbevare dokumentasjon i form av kursbevis eller lignende, som bekrefter revisors deltakelse. Deltakerbevis for kurs som er arrangert i regi av DnR og NARF kan erstattes av en utskrift fra bransjeforeningenes nettsted, som bekrefter alle gjennomførte kurs i  en samlet oversikt. Finanstilsynet forutsetter for øvrig at revisor skal kunne fremvise en samlet, kronologisk oversikt, som viser hvordan etterutdanningskravet til enhver tid er oppfylt.  

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding