Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

20.05.2009. Sist oppdatert: 27.06.2016 Skriv ut

Hvitvasking

Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbar handling. For at utbyttet skal kunne tas i bruk av gjerningspersonene må det integreres i den legale økonomien. Formålet med hvitvasking er derfor å få det til å se ut som om utbyttet er ervervet på lovlig måte, samt å skjule dets illegale opprinnelse.

Utbytte fra straffbar handling kan for eksempel være penger generert fra organisert kriminalitet, som narkotikahandel, menneskesmugling og våpensmugling, ransutbytte, penger tilegnet gjennom underslag, skatteunndragelse, bedrageri, misbruk av selskapsformer, innsidehandel eller korrupsjon.

Motivet bak mange kriminelle handlinger er å skape profitt for den eller de personene som står bak handlingen. Når kriminalitet genererer stort utbytte må gjerningspersonene finne en måte å kontrollere midlene på uten å tiltrekke seg eller den underliggende straffbare handlingen oppmerksomhet. Hvitvaskingsprosessen er derfor avgjørende for å kunne nyte fordelene av utbyttet uten å vekke mistanke. Dette skjer ved å tilsløre midlenes opprinnelse, endre form eller flytte utbyttet til et sted hvor det er mindre sannsynlig å tiltrekke oppmerksomhet.

Hvitvaskingsregelverkets formål er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger samt terrorfinansiering. For å bidra til dette har en rekke institusjoner plikt til å undersøke sine kunder både ved etablering av kundeforholdet og deretter løpende. Mistenkelige transaksjoner foretatt av institusjonens kunder skal meldes til Økokrim.

Finanstilsynets rolle i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering

Mange av institusjonene som har plikter etter hvitvaskingsregelverket er under tilsyn av Finanstilsynet. Dette gjelder både banker og en del andre virksomheter under tilsyn.

Finanstilsynets vurdering av risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering gjennom foretak under tilsyn finnes her.

Finanstilsynet har tilsyn med at institusjoner under tilsyn følger opp ulike krav til virksomheten, også plikter som følger av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet gjennomgår institusjonenes interne rutiner og vurderer om disse er tilstrekkelige til at de kan følge opp hvitvaskingsregelverkets krav. Mener Finanstilsynet at rutinene er for dårlige, får institusjonen beskjed om det. Hvis den ikke endrer rutinene, kan Finanstilsynet gi pålegg om endringer i rutinene. Der pålegget ikke oppfylles innen fristen, har Finanstilsynet lovhjemmel til å gi en løpende tvangsmulkt frem til de nødvendige endringer er gjort.

En institusjon som har mistanke om at en pengeoverføring har tilknytning til en straffbar handling, skal sende opplysninger om overføringen til Økokrim.  Økokrim bestemmer om opplysningene gjør at det skal startes etterforskning av de personene som står bak pengeoverføringen. Finanstilsynet har ingen rolle i oppfølgingen av mistenkelige transaksjoner.

En institusjon som ikke oppfyller sine plikter etter hvitvaskingsloven, kan straffes med bøter. Dette gjelder både manglende oppfyllelse av regler om "kundekontroll" og manglende rapportering til Økokrim om mistenkelige pengeoverføringer. Det er politiet (herunder Økokrim) som etterforsker slike saker og som eventuelt ilegger bøter. Finanstilsynet har ikke lovhjemmel til å ilegge bøter i denne type saker.

hvitvasking.no

hvitvasking.no er etablert og drives i fellesskap av Finanstilsynet og ØKOKRIM ved Enheten for finansiell etterretning (EFE). Nettsiden er ment som en nasjonal ressurs for rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven og andre interesserte i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Formålet med nettsiden har vært å samle informasjon på ett sted, for at det skal være lettere å orientere seg om arbeidet på feltet.

hvitvasking.no

Lister fra FN og FATF, samt lignende kunngjøringer

Dette omfatter meldinger fra Utenriksdepartementet knyttet til FNs listeføring av personer som har tilknytning til terrorisme. Videre publiseres lignende kunngjøringer og lister fra Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) med oversikt over land og territorier med mangelfull innsats med hensyn til bekjempelse av hvitvasking.

Kunngjøringer fra FN og FATF, samt lignende kunngjøringer

 


 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding