Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

KRT-1021 Omsetningstall for revisjonsforetak

9. november 2016

Revisjonsselskaper og enkeltpersonforetak skal rapportere omsetningstall til utlikningsformål. KRT-1021 skal benyttes som grunnlag for beregning av tilsynsavgift.

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

IFIAR 2015 Inspection Findings Survey Report

9. mars 2016

Pressemelding fra International Forum of Independent Audit Regulators

Rapport etter tematilsyn - Revisjon av verdsettelsesposter (estimater)

24. november 2015

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn rettet mot revisjon av verdsettelse av vesentlige eiendelsposter i årsregnskapet (estimatposter). Ett av formålene med tilsynet var å sette søkelys på den økte risikoen for feil i verdsettelsen av vesentlige eiendelsposter etter oljeprisfallet. Åtte av oppdragene gjaldt olje- og oljeservicevirksomhet.

Finanstilsynets tematilsyn om revisjon av bank

10. juli 2015

Finanstilsynet har gjennomført tematilsyn rettet mot revisjon av banker.

Merknader etter selskapstilsyn

8. april 2015

Ernst & Young AS, brev datert 26. mars 2015

KRT-1021 Omsetningstall for revisjonsforetak

11. november 2015

Omsetningstall innhentes hvert år gjennom elektronisk rapportering via Altinn (KRT-1021 Omsetningstall for revisjonsforetak).

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorar hausten 2014

18. mars 2015

Finanstilsynet gjennomførte eit nytt dokumentbasert tilsyn med revisorar hausten 2014. Det førre dokumentbaserte tilsynet blei gjennomført i 2011. Hovudtrekka viser at det har vore ein inntektsvekst i revisjonsselskapa.

Endelige merknader - revisors uavhengighet

11. februar 2015

Sponsoravtale med revisjonsklient er i strid med revisorlovens uavhengighetsregler. KPMG får sterk kritikk for sin sponsoravtale med "Sjakk-OL" når de samtidig var revisor for selskapet.

Rapport etter tematilsyn – Revisjonselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll

23. desember 2014

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn rettet mot revisjonsselskapenes interne systemer for å sikre god revisjonskvalitet.

Aktuelle saker fra Finanstilsynet

25. november 2014

Foredrag holdt av direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy 25. november på Revisorforeningens Fagdager 2014.

KRT-1021 Omsetningstall for revisjonsforetak

6. november 2014

Revisjonsselskaper og enkeltpersonforetak skal rapportere omsetningstall for 2014 til utlikningsformål.

Revisors plikter etter gjennomført regnskapskontroll i et notert foretak

31. oktober 2014

Revisor har plikt til å sikre at foretaket innretter seg i samsvar med Finanstilsynets konklusjon i en situasjon der Finanstilsynet har gjennomført regnskapskontroll og avdekket feil i revisjonsklientens finansielle rapportering.

Merknader etter selskapstilsyn

31. oktober 2014

PricewaterhouseCoopers AS, brev 29. oktober 2014

KRT-1002 Revisors egenmelding og KRT-1001 Revisjonsselskapets egenmelding

8. september 2014

Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet høsten 2014 et dokumentbasert tilsyn rettet mot revisorbransjen gjennom Altinn. Det gjøres oppmerksom på at denne informasjonen er den eneste meldingen som blir gitt om de skjemaene som skal besvares. Det vil dermed ikke bli sendt ut noe brev til hver enkelt i forkant av svarfristen.

Europeisk database for tilsyn med revisjonsselskaper lansert

12. desember 2013

Revisortilsyn fra 27 europeiske land har i samarbeid lansert en felles database for innsamling og utveksling av funn fra gjennomførte revisortilsyn.

Se flere ...

Finanstilsynet sine oppgåver omfattar godkjenning av revisorar og revisjonsselskap i samsvar med lovkrava, og registerføring og tilsyn.

Tilsynet omfattar kontroll av at revisor varetek sin sjølvstende, og utfører arbeidet på ein tilfredsstillande måte og i samsvar med lov, forskrifter og god revisjonsskikk.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding