Gå til innhold
20.04.2009 Skriv ut

Om prospektkontroll

Offentlig tilbud om tegning eller kjøp av omsettelige verdipapirer, jf. vphl. § 7-2 og opptak til notering på regulert marked, jf. vphl. § 7-3, utløser prospektplikt for utstederforetaket.

Foretaket skal utarbeide prospekt etter reglene i verdipapirhandelloven kapittel 7 med forskrifter, eller i samsvar med tilsvarende regler i annen EØS-stat som kan benyttes grensekryssende iht. verdipapirhandelloven § 7-9 første ledd. 

Finanstilsynet er kompetent prospektmyndighet fra 1. mai 2010, og utøver den operative prospektkontrollen.  

Finanstilsynet har som målsetting å videreføre prospektkontrollen etter de samme prinsipper, rutiner mv. som Oslo Børs har lagt til grunn. Dette innebærer blant annet at fortolkningen av relevante rettskilder, informasjon mv. som har blitt lagt til grunn i prospektkontrollen ved Oslo Børs, som hovedregel videreføres og anvendes på samme måte av Finanstilsynet.

Alle EØS-prospekter og annen dokumentasjon relatert til prospektkontrollen skal sendes til e-postadressen prospekter@finanstilsynet.no.