Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

15.05.2009 Skriv ut

Rapportering

Offentliggjøring og lagring av periodisk finansiell rapportering

Finanstilsynet har adgang til å ilegge overtredelsesgebyr dersom fristene for offentliggjøring/lagring av årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapportering ikke overholdes.

Offentlige brev vedrørende forsinket periodisk finansiell rapportering  

 

Unntak fra visse rapporteringskrav for tredjelandsutstedere/ekvivalensvurdering

Finanstilsynet har konkludert med at visse rapporteringskrav i USA (relatert til Form 20-F) er ekvivalente til visse krav i norsk lovgivning som innlemmer rapporteringsdirektivet. Som en følge av dette har Finanstilsynet gitt tredjelandsutstedere notert i USA og Oslo Børs med Norge som hjemstat i EØS området unntak fra noen krav i årsrapporten.

Selv om Finanstilsynet har konkludert med ekvivalens, må utstedere som ønsker å benytte seg av rapporteringskrav i USA søke om unntak fra Finanstilsynet.

Vedrørende plikten til innsendelse av årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapport til Finanstilsynet

Oslo Børs er utpekt som offisiell lagringsmekanisme (OAM) etter EUs rapporteringsdirektiv, og det følger av Verdipapirhandelloven (vphl). § 5-12 første ledd at periodisk finansiell rapportering skal sendes Oslo Børs som skal oppbevare disse på betryggende vis. Finanstilsynet gjør oppmerksom på at den finansielle rapporten må lagres direkte i OAM-en. Det er ikke tilstrekkelig å lagre en lenke til en annen nettside hvor den finansielle rapporteringen er tilgjengelig.

Når det gjelder lovbestemt innsendelse av periodisk finansiell rapportering til Finanstilsynet, jf. vphl. § 5-12 annet ledd, anses lagring av opplysningene i OAM-en å oppfylle lovens krav til innsendelse til Finanstilsynet. Finanstilsynet vil ha tilgang til den lagrede finansielle rapporteringen, og foretakene behøver dermed ikke å sende rapporteringen separat til Finanstilsynet som nevnt, eller gi melding om dette.

Det gjøres oppmerksom på at dette kun gjelder innsending av årsrapport (vphl. § 5-5), halvårsrapport (vphl. § 5-6) og kvartalsrapport (jf. verdipapirforskriften § 5-5 femte ledd). Annen lov- og forskriftsbestemt innsending til Finanstilsynet i forbindelse med finansiell rapportering omfattes ikke, og må sendes Finanstilsynet. Dette gjelder for eksempel melding om at revisor har gitt presiseringer eller tatt forbehold i revisjonsberetningen (vphl. § 5-5 femte ledd).

Egenrapportering KRT 1003

Som ledd i kontrollen med den finansielle rapporteringen fra foretak ved Oslo Børs som utsteder omsettelige verdipapirer (aksjer, grunnfondsbevis eller obligasjoner) og som har Norge som hjemstat, innhenter Finanstilsynet egenrapportering fra utstederne.

 

Egenrapporteringen for årsregnskapet via Altinn skal gjennomføres i tidsrommet 7. april – 7. mai. Egenrapporteringen for årsregnskapet via Questback (tredjelandsutstedere med Norge som hjemstat) skal gjennomføres i tidsrommet 7. april – 7. mai. 

Finanstilsynet kan pålegge foretak å levere egenrapporteringen i medhold av vphl. § 15-7 femte ledd, jf. § 15-2 syvende ledd, jf. vpf. § 13-5 annet ledd. 

Dersom pålegget ikke etterkommes kan Finanstilsynet pålegge foretaket å betale en daglig løpende mulkt inntil egenrapporteringen er levert, jf vphl. § 15-7 femte ledd, jf. finanstilsynsloven § 10 annet ledd. 

Offentlige brev til foretakene vedrørende manglende egenrapportering av KRT 1003

 

 

RELATERT INNHOLD

Hjemstat i EØS    
Ekvivalens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding