Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Kontroll av finansiell rapportering - DNO ASA

28. februar 2017

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold i årsregnskapet for 2015 til DNO ASA. Kontrollen har i hovedsak omhandlet to forhold. Finanstilsynet har stilt spørsmål knyttet til inntektsføring, samt innregning og måling av fordringen mot den kurdiske regionale regjeringen (KRG) som har oppstått fra utestående oppgjør for lokalt salg i Kurdistan. Videre har Finanstilsynet vurdert og kommentert foretakets inkludering av landrisiko ved nedskrivningsvurdering av oljefeltene i Kurdistan.

Kontroll av finansiell rapportering – NTS ASA

27. februar 2017

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold i årsregnskapet for 2015 til NTS ASA ("NTS"). Kontrollen har i hovedsak omfattet foretakets regnskapsføring ved avhending av datterselskap og tilknyttet selskap, samt salg av enkelteiendeler.

Kontroll av finansiell rapportering – GC Rieber Shipping ASA

17. februar 2017

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold i årsregnskapet til GC Rieber Shipping ASA for 2015.

Kontroll av finansiell rapportering – Statoil ASA

16. februar 2017

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte regnskapsmessige forhold ved den finansielle rapporteringen til Statoil ASA og har hatt merknader til Statoils noteopplysninger knyttet til nedskrivningsvurderingene. Dette gjelder manglende informasjon om prisforutsetninger, sensitiviteter og gjenvinnbart beløp av nedskrevne eiendeler.

Alternative resultatmål (APM) – Q&A

2. februar 2017

ESMA publiserte høsten 2015 "Guidelines on Alternative Performance Measures". Retningslinjene gjelder for alle noterte og prospektpliktige foretak når de rapporterer alternative resultatmål i ledelsesrapportering eller i prospekter. Retningslinjene trådde i kraft 3. juli 2016. Finanstilsynet er ansvarlig for å overvåke at retningslinjene blir fulgt i det norske markedet.

Tematilsyn vedrørende alternative resultatmål

13. januar 2017

European Securities and Markets Authority (ESMA) publiserte høsten 2015 en veiledning for utarbeidelse og bruk av alternative resultatmål. Formålet med veiledningen er å øke nytten og transparens i bruk av alternative resultatmål og ivareta sammenlignbarhet, pålitelighet og muligheten for å forstå måltallene.

Presentasjoner fra utstederseminar 5. desember 2016

5. desember 2016

Finanstilsynet inviterte de noterte foretakene til seminar hvor flere relevante områder knyttet til finansiell rapportering og løpende informasjonsplikt ble belyst.

Revisjonsutvalg og revisor - svar fra egenrapporteringen for utstederforetak

5. desember 2016

Egenrapporteringen til Finanstilsynet fra utstederforetakene i 2016 inkluderte enkelte spørsmål om revisjonsutvalgene og revisjonsutvalgenes forhold til valgt revisor. Finanstilsynet har samlet svarene og knyttet enkelte kommentarer til disse i rapporten "Revisjonsutvalg og revisor", datert 1. desember 2016. Rapporten inneholder også en kort omtale av lovreguleringen.

Nedskrivninger

5. desember 2016

Finanstilsynet har hatt betydelig oppmerksomhet på nedskrivninger de siste årene, og antall saker knyttet til nedskrivninger som tema har vært økende over tid. I 2014 ble foretak innen olje- og oljeservicesektoren prioritert. Bakgrunnen var svekkelsen man så innenfor disse bransjene etter det kraftige oljeprisfallet.

Offentlig uttalelse fra ESMA vedrørende IFRS 9

28. november 2016

European Securities and Markets Authority (ESMA) har utstedt en offentlig uttalelse vedrørende implementeringen av IFRS 9.

Vedtak i klagesak om endring av regnskapspraksis - Statoil ASA

26. september 2016

Ved Finanstilsynets vedtak 10. mars 2014 ble Statoil ASA blant annet gitt pålegg om å endre fremtidig regnskapspraksis med hensyn til re-identifikasjon av kontantgenererende enheter.

Offentlig uttalelse fra ESMA vedrørende IFRS 15

3. august 2016

European Securities and Markets Authority (ESMA) har utstedt en offentlig uttalelse vedrørende implementeringen av IFRS 15.

Kontroll av finansiell rapportering – Statkraft AS

4. juli 2016

Finanstilsynet har kontrollert ett forhold ved den finansielle rapporteringen til Statkraft AS som gjelder regnskapsmessig behandling av kraftkontrakter med innebygde valutaderivater.

Kontroll av finansiell rapportering – General Exploration Partners, Inc

4. juli 2016

Finanstilsynet har gjennomgått den finansielle rapporteringen for 2014 til General Exploration Partners, Inc.

Alternative resultatmål (Alternative Performance Measures)

1. juli 2016

ESMA publiserte i fjor høst "Guidelines on Alternative Performance Measures". Retningslinjene gjelder for alle noterte og prospektpliktige foretak når de rapporterer alternative resultatmål i ledelsesrapportering eller i prospekter. Retningslinjene trer i kraft 3. juli 2016. Finanstilsynet er ansvarlig for å overvåke at retningslinjene blir fulgt i det norske markedet.

Kontroll av finansiell rapportering – vedtak om retting – Agder Energi AS

29. juni 2016

Finanstilsynet har kontrollert ett forhold ved den finansielle rapporteringen til Agder Energi AS som gjelder regnskapsmessig behandling av kraftkontrakter med innebygde valutaderivater.

Kontroll av finansiell rapportering – vedtak om retting - Odfjell Drilling Ltd

3. juni 2016

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold ved årsregnskapet for 2014 og kvartalsrapportene for 2015 til Odfjell Drilling Ltd. ("Odfjell"). Kontrollen har i hovedsak omfattet foretakets nedskrivningstester av riggene Deepsea Atlantic og Deepsea Stavanger.

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

Forskuddsbetaling og endring av prospektgebyrene

27. april 2016

Ettersom Finanstilsynet over noe tid har erfart at enkelte utstedere ikke har betalt for gebyrer ved prospektkontrollen, vil Finanstilsynet fra 1. juli 2016 innføre forskuddsbetaling. Dette sikrer at utstedere som benytter prospektkontrollen betaler for oppgaven og at dette ikke utlignes på andre utstedere.

Kontroll av finansiell rapportering – Polarcus Ltd

18. april 2016

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold i årsregnskapet til Polarcus Limited for 2014, jf. verdipapirhandelloven § 15-1 tredje ledd. Kontrollen har i hovedsak omfattet rapportering rundt forutsetningen for fortsatt drift og tilknyttede opplysningskrav i årsregnskapet for 2014 og kvartalsrapporter for andre og tredje kvartal 2015.

Kontroll av finansiell rapportering – Helgeland Sparebank

10. mars 2016

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte regnskapsmessige forhold ved den finansielle rapporteringen for 2014 til Helgeland Sparebank

Se flere ...

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding