Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

15.05.2009 Skriv ut

Krav til konsesjon

Søknadsskjemaer for personer og foretak etter inkassoloven

Foretakstillatelser

For å drive inkassovirksomhet i Norge kreves tillatelse (konsesjon) som fremmedinkassoforetak eller oppkjøpsforetak avhengig av hvilken virksomhet som skal drives. Inkassoforetaket må tilfredsstille lovkravene som gjelder for virksomheten, jf. inkassoloven § 4. Blant annet stilles det krav til positiv egenkapital, en faktisk leder som innehar personlig inkassobevilling, samt Finanstilsynets godkjennelse av foretakets styre. Øvrige vilkår fremgår av rundskriv nr. 14/2002.

Finanstilsynet foretar særskilt egnethetsvurdering av foretakets styremedlemmer, daglig leder og faktisk leder i forbindelse med konsesjonsbehandlingen og senere endringer i eierforhold og ledelse. Se nærmere om dette i rundskriv 14/2015

Med virkning fra 1. januar 2017 vil Finanstilsynet ikke lenger behandle søknader om foretaksbevilling som ikke er innsendt via Altinn. 

Skifte av faktisk leder

Ved innsendelse av melding om skifte av faktisk leder, jf. inkassoloven § 5 ledd siste punktum, skal faktisk(e) leder(e) bekrefte å ha lest og gjort seg kjent med faktisk leders plikter og ansvar i Finanstilsynets rundskriv 9/2012.

Det skal også gis opplysninger dersom den faktiske ledelsen på hoved- og/eller avdelingskontor skal utøves av to eller flere. I så fall må ansvarsforholdet være klart definert og avgrenset.     

Skjema for egnethetsvurdering, jf. Finanstilsynets rundskriv 14/2015, og politiattest i henhold til inkassoloven § 5 sjette ledd, skal også sendes inn ved skifte av faktisk leder.  

Personlig inkassobevilling

For å søke om personlig inkassobevilling må søker dokumentere minst tre års praksis fra alle sider av inkassovirksomhet.

Finanstilsynet behandler ikke søknader som ikke mottas via Altinn.


Lovbestemmelser

Kravene for tillatelse til å drive inkassovirksomhet fremkommer av inkassoloven § 4. 

 

Klageadgang

Søker har klageadgang etter forvaltningsloven § 28.

 

Behandlingstid

Normal saksbehandlingstid er 3-4 uker, regnet fra det tidspunktet komplett søknad med alle relevante vedlegg er mottatt av Finanstilsynet.

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding