Gå til innhold
Skriv ut

Pressemeldinger

Viser 1 - 20 av 78 treff

Moderat auke i misleghaldne forpliktingar til inndriving hos inkassoføretaka i 2014

[Pressemelding 3/2015] 26. mars 2015

Misleghaldne forpliktingar til inndriving hos inkassoføretaka ved utgangen av 2014 viser ein moderat auke samanlikna med utgangen av 2013. Talet på inkassosaker i arbeid har likevel hatt ein markert auke i same periode.

Finanstilsynet har fastsatt ny strategi

[Pressemelding 1/2015] 27. januar 2015

Finanstilsynet gjennomgår hvert fjerde år strategien for virksomheten og har nå fastsatt en ny strategi for perioden 2015 – 2018.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 4. november 2014

[Pressemelding 30/2014] 29. oktober 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten Finansielle utviklingstrekk 2014.

Økning i antall inkassosaker - men flere løses tidligere

[Pressemelding 26/2014] 19. september 2014

I første halvår 2014 mottok inkassoforetakene 3,8 millioner nye saker. I løpet av samme periode ble nærmere 3,7 millioner saker avsluttet. 38 prosent av de nye sakene ble avsluttet ved at skyldner betalte etter mottatt purring/inkassovarsel, og dermed unngikk å bli påført omkostninger utover purregebyr.

Gode resultater gir økt soliditet

[Pressemelding 13/2014] 9. april 2014

Høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi har bidratt til gode resultater for norske banker. Utlånstapene er fortsatt lave, men bankene må være forberedt på at tapene kan øke de neste årene. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, som fortsatt er preget av finansielle ubalanser. Gjelden i husholdningene vokser mer enn inntektene, og husholdningene er sårbare ved inntektsnedgang og høyere rente. Bankenes soliditet ble styrket i 2013, men norske banker må øke...

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 9. april 2014

[Pressemelding 12/2014] 3. april 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2014".

Samlet tap i betalingssystemene går ned, men kortsvindel med stjålet kortinformasjon i nettbutikker øker

[Pressemelding 11/2014] 3. april 2014

Det var nedgang i bankenes tap på flere betalingstjenester i 2013, men tapene økte ved kortsvindel i nettbutikker der kortinformasjonen allerede var stjålet. I 2013 var det også en stor økning i antall phishing-forsøk som kan gi grunnlag for økte angrep i en senere fase.

Auke i mottekne og avslutta inkassosaker i 2013 – ein av tre nye saker blir avslutta etter purring/inkassovarsel

[Pressemelding 9/2014] 31. mars 2014

Innrapporterte tal frå inkassoføretaka for 2013 viser at enkelte inkassoføretak har hatt ein betydeleg vekst samanlikna med tal frå utgangen av 2012.

Risiko og sårbarheitsanalyse av finanssektoren sin bruk av IKT

[Pressemelding 8/2014] 27. mars 2014

Invitasjon til pressebriefing av ROS-analysen torsdag 3. april.

Forbrukarvern eit grunnleggjande omsyn i tilsynet med finanssektoren

[Pressemelding 6/2014] 12. mars 2014

Finanstilsynet legg i dag fram årsmeldinga si for 2013. Med verknad frå 1. januar 2013 blei forbrukarvern presisert som ein del av mandatet til Finanstilsynet gjennom ei endring av formålsparagrafen i finanstilsynslova. Eit eige kapittel i årsmeldinga omtalar Finanstilsynet sitt arbeid med forbrukarvern.

Finanstilsynet oppsummerer 2013

[Pressemelding 5/2014] 12. mars 2014

Finanstilsynet publiserer i dag sin årsmelding for 2013. Årsmeldingen oppsummerer viktige hendelser i 2013 og tar for seg Finanstilsynets virksomhet på de ulike tilsynsområdene. I et felles forord gjør styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen opp status for tilsynet med finanssektoren ved årsskiftet og beskriver hvilke utfordringer tilsynet står overfor i arbeidet framover.

Gode resultater i norske banker gir et godt utgangspunkt for økt soliditet

[Pressemelding 23/2013] 6. november 2013

Norsk økonomi går fortsatt godt, selv om veksten har falt og arbeidsledigheten har økt noe. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, som fortsatt er preget av finansielle ubalanser. Norske banker er solide og lønnsomme, men må styrke sin soliditet ytterligere for å møte høyere regulatoriske krav og økonomisk usikkerhet. Bankene har et godt utgangspunkt for å øke sin egenkapital, og sterke banker er avgjørende for å gjøre norsk økonomi i god stand til å møte et...

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 6. november 2013

[Pressemelding 21/2013] 31. oktober 2013

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2013".

Vekst i nye inkassosaker, men en høy andel løses fortsatt tidlig i inkassoprosessen

[Pressemelding 18/2013] 24. september 2013

I første halvår 2013 mottok inkassoforetakene 3,3 millioner nye saker. Dette er en økning på 8,6 prosent sammenlignet med første halvår 2012. Av nye saker ble 33 prosent avsluttet i løpet av første halvår 2013 ved at skyldner betalte etter utsendt purring/inkassovarsel.

God utvikling i norsk økonomi og gode resultater i bankene, men internasjonal usikkerhet og fortsatt høy gjeldsvekst i husholdningssektoren

[Pressemelding 12/2013] 23. april 2013

Det går bra i norsk økonomi, men det er stor usikkerhet i internasjonal økonomi. Inntjeningen i bankene er god, og utlånstapene er lave. Dette gir et godt grunnlag for å styrke soliditeten ytterligere.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 23. april 2013

[Pressemelding 11/2013] 17. april 2013

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2013".

Økende tap på betalingstjenestene i 2012

[Pressemelding 10/2013] 11. april 2013

Finanstilsynet la i dag fram sin årlige risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til anvendelsen av IKT i finanssektoren. Tilsynet registrerte i 2012 en viss økning i tap på betalingstjenestene sammenlignet med 2011, men tapene er fortsatt relativt lave.

Risiko og sårbarheitsanalyse av finanssektoren sin bruk av IKT

[Pressemelding 9/2013] 8. april 2013

Invitasjon til pressebriefing torsdag 11. april.

En av tre nye inkassosaker i 2012 ble avsluttet etter purring / inkassovarsel

[Pressemelding 8/2013] 15. mars 2013

Innrapporterte tall fra inkassoforetak viser at en av tre nye inkassosaker i 2012 ble avsluttet før betalingsoppfordring ble sendt ut. I mange av sakene betaler skyldneren etter at foretakene har sendt ut purring/inkassovarsel, som indikerer at mange av sakene som oversendes til inkassoforetakene ikke er knyttet til alvorlige betalingsproblemer.

Finanstilsynet følgjer opp lovfesta forbrukaransvar – fleire viktige saker i 2012

[Pressemelding 5/2013] 12. mars 2013

Finanstilsynslovas føremålsparagraf vart i 2012 vedteke endra for å tydeleggjere Finanstilsynet sitt ansvar for å vareta forbrukarane sine interesser og rettar i finansmarknadene. Lovendringa trådde i kraft 1. januar 2013. Finanstilsynet har i fleire år lagt vekt på denne oppgåva. Av Finanstilsynet si årsmelding for 2012, som vart publisert i dag, framgår det at fleire viktige forbrukarsaker vart behandla i fjor.

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding