Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Ny informasjon vedrørende tilbakekall av tillatelsen til Norkreditt AS til å drive inkassovirksomhet

3. februar 2017

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet 2. februar 2017 å utsette iverksettelsen av vedtak om tilbakekall av inkassobevillingen til Norkreditt AS frem til dom/kjennelse i sak berammet 13./14. februar for Oslo Byfogdembete foreligger. Inntil videre har Norkreditt AS tillatelse til å drive inkassovirksomhet og henvendelser kan rettes dit.

Informasjon vedrørende tilbakekall av tillatelsen til Norkreditt AS til å drive inkassovirksomhet

13. januar 2017

I vedtak av 23. mai 2016 fattet Finanstilsynet vedtak om tilbakekall av Norkreditt AS' tillatelse til å drive fremmedinkassovirksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet har i brev av 2. januar 2017 opprettholdt Finanstilsynets vedtak om å tilbakekalle inkassobevillingen til Norkreditt AS. Dette innebærer at Norkreditt AS ikke lenger har tillatelse til å drive inkassovirksomhet.

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

Moderat vekst i innkasserte midler gjennom inkassoforetak

24. september 2015

I første halvår 2015 innkasserte inkassoforetakene 14 milliarder kroner. I samme periode mottok inkassoforetakene 3,9 millioner nye saker, mens nærmere 3,7 millioner saker ble avsluttet. Ved utgangen av første halvår 2015 hadde inkassoforetakene 4,3 millioner saker til behandling. Disse sakene representerte misligholdte forpliktelser på 70 milliarder kroner.

Moderat auke i misleghaldne forpliktingar til inndriving hos inkassoføretaka i 2014

26. mars 2015

Misleghaldne forpliktingar til inndriving hos inkassoføretaka ved utgangen av 2014 viser ein moderat auke samanlikna med utgangen av 2013. Talet på inkassosaker i arbeid har likevel hatt ein markert auke i same periode.

Finanstilsynet kaller tilbake Oslo Creditservice AS' inkassobevilling

25. november 2014

Finanstilsynet vedtok 19. november 2014 å kalle tilbake Oslo Creditservice AS' tillatelse til å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre (fremmedinkassobevilling).

Auke i mottekne og avslutta inkassosaker i 2013 – ein av tre nye saker blir avslutta etter purring/inkassovarsel

31. mars 2014

Innrapporterte tal frå inkassoføretaka for 2013 viser at enkelte inkassoføretak har hatt ein betydeleg vekst samanlikna med tal frå utgangen av 2012.

Vekst i nye inkassosaker, men en høy andel løses fortsatt tidlig i inkassoprosessen

24. september 2013

I første halvår 2013 mottok inkassoforetakene 3,3 millioner nye saker. Dette er en økning på 8,6 prosent sammenlignet med første halvår 2012. Av nye saker ble 33 prosent avsluttet i løpet av første halvår 2013 ved at skyldner betalte etter utsendt purring/inkassovarsel.

Oppdatert egenerklæringsskjema til bruk ved egnethetsvurderinger

23. september 2013

Finanstilsynet har publisert en oppdatert versjon av skjemaet "Egnethetsvurdering – foretak – skjema for person", vedlegg 1 til rundskriv 5/2012.

En av tre nye inkassosaker i 2012 ble avsluttet etter purring / inkassovarsel

15. mars 2013

Innrapporterte tall fra inkassoforetak viser at en av tre nye inkassosaker i 2012 ble avsluttet før betalingsoppfordring ble sendt ut. I mange av sakene betaler skyldneren etter at foretakene har sendt ut purring/inkassovarsel, som indikerer at mange av sakene som oversendes til inkassoforetakene ikke er knyttet til alvorlige betalingsproblemer.

Se flere ...

Tilsynet med inkassoverksemd omfattar føretaka sin soliditet, behandling av klientmiddel, inkassoverksemd som blir drive av føretak med løyve til å drive inn forfalne pengekrav for andre (framandinkasso) og av føretak som kjøper opp forfalne pengekrav og sjølv driv inn desse (oppkjøpsinkasso).

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding