Gå til innhold
Skriv ut

Pressemeldinger

Viser 1 - 20 av 96 treff

Finanstilsynet har fastsatt ny strategi

[Pressemelding 1/2015] 27. januar 2015

Finanstilsynet gjennomgår hvert fjerde år strategien for virksomheten og har nå fastsatt en ny strategi for perioden 2015 – 2018.

Stresstestresultater for europeiske forsikringsselskaper

[Pressemelding 33/2014] 2. desember 2014

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA offentliggjorde 30. november 2014 resultater fra stresstester for forsikringsselskapene i EU samt Island, Sveits og Norge. Hovedinntrykket er at de europeiske forsikringsselskapene er tilstrekkelig kapitaliserte.

Gode resultater for banker og forsikringsselskaper etter tre kvartaler i 2014

[Pressemelding 32/2014] 25. november 2014

Lavere finansieringskostnader, gevinst på salget av Nets og lave utlånstap førte til gode resultater i bankene. Rentefall og oppgang i aksjemarkedene bidro til god avkastning og økt bufferkapital i livsforsikringsselskapene.

Økonomisk usikkerhet forsterkes av høy husholdningsgjeld og høye boligpriser

[Pressemelding 31/2014] 4. november 2014

Lav ledighet, høy lønnsvekst og lave renter har bidratt til at husholdningenes gjeld og inntekter har vokst betydelig de siste årene. Husholdningenes gjeld har imidlertid vokst raskere enn inntektene, og forholdet mellom gjeld og inntekter er historisk høyt. Den høye husholdningsgjelden gjør norsk økonomi sårbar for negative sjokk.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse tysdag 4. november 2014

[Pressemelding 30/2014] 29. oktober 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten Finansielle utviklingstrekk 2014.

Gode resultater for banker og forsikringsselskaper i første halvår 2014

[Pressemelding 24/2014] 28. august 2014

Gode resultater for bankene gir godt grunnlag for fortsatt styrking av soliditeten. Alle norske banker hadde ren kjernekapitaldekning over kravene som gjelder fra 1. juli 2014. Oppgang i aksjemarkedene i første halvår bidro til god avkastning for livsforsikringsselskapene og pensjonskassene.

Maksimal beregningsrente i livsforsikring

[Pressemelding 21/2014] 26. juni 2014

Finanstilsynet har besluttet at høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende for nye livsforsikringskontrakter og ved beregning av premier og tilhørende forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer, skal være 2,0 prosent fra 1. januar 2015.

Gode resultater for bankene 1. kvartal 2014

[Pressemelding 17/2014] 27. mai 2014

Norske banker kunne vise til et godt resultat i første kvartal 2014. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en betydelig bedring. Resultatene økte som følge av lavere finansieringskostnader, i tillegg til at flere banker inntektsførte gevinster på salg av Nets Holding AS. Lave utlånstap bidro til fortsatt gode resultater.

EIOPA stresstest av europeiske forsikringsselskaper i 2014

[Pressemelding 16/2014] 2. mai 2014

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) har satt i gang en stresstest av europeiske forsikringsselskaper som skal gjennomføres i 2014.

Gode resultater gir økt soliditet

[Pressemelding 13/2014] 9. april 2014

Høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi har bidratt til gode resultater for norske banker. Utlånstapene er fortsatt lave, men bankene må være forberedt på at tapene kan øke de neste årene. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, som fortsatt er preget av finansielle ubalanser. Gjelden i husholdningene vokser mer enn inntektene, og husholdningene er sårbare ved inntektsnedgang og høyere rente. Bankenes soliditet ble styrket i 2013, men norske banker må øke...

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 9. april 2014

[Pressemelding 12/2014] 3. april 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2014".

Samlet tap i betalingssystemene går ned, men kortsvindel med stjålet kortinformasjon i nettbutikker øker

[Pressemelding 11/2014] 3. april 2014

Det var nedgang i bankenes tap på flere betalingstjenester i 2013, men tapene økte ved kortsvindel i nettbutikker der kortinformasjonen allerede var stjålet. I 2013 var det også en stor økning i antall phishing-forsøk som kan gi grunnlag for økte angrep i en senere fase.

Risiko og sårbarheitsanalyse av finanssektoren sin bruk av IKT

[Pressemelding 8/2014] 27. mars 2014

Invitasjon til pressebriefing av ROS-analysen torsdag 3. april.

Forbrukarvern eit grunnleggjande omsyn i tilsynet med finanssektoren

[Pressemelding 6/2014] 12. mars 2014

Finanstilsynet legg i dag fram årsmeldinga si for 2013. Med verknad frå 1. januar 2013 blei forbrukarvern presisert som ein del av mandatet til Finanstilsynet gjennom ei endring av formålsparagrafen i finanstilsynslova. Eit eige kapittel i årsmeldinga omtalar Finanstilsynet sitt arbeid med forbrukarvern.

Finanstilsynet oppsummerer 2013

[Pressemelding 5/2014] 12. mars 2014

Finanstilsynet publiserer i dag sin årsmelding for 2013. Årsmeldingen oppsummerer viktige hendelser i 2013 og tar for seg Finanstilsynets virksomhet på de ulike tilsynsområdene. I et felles forord gjør styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen opp status for tilsynet med finanssektoren ved årsskiftet og beskriver hvilke utfordringer tilsynet står overfor i arbeidet framover.

Gode resultater både for banker og forsikringsselskaper i 2013

[Pressemelding 2/2014] 5. mars 2014

Norske banker bedret sine resultater i 2013, i første rekke som følge av økte netto renteinntekter. Samtidig bidro fortsatt lave utlånstap også til de gode resultatene. Tilbakeholdte overskudd bidro til økt egenkapital i bankene.

Gode resultat i bankane for tredje kvartal 2013

[Pressemelding 24/2013] 26. november 2013

Resultata til bankane for tredje kvartal 2013 var betydeleg betre enn for same periode i 2012. Resultatforbetringa kan i hovudsak forklarast med auka nettorente, samtidig som tapa fortsatt er låge.

Gode resultater i norske banker gir et godt utgangspunkt for økt soliditet

[Pressemelding 23/2013] 6. november 2013

Norsk økonomi går fortsatt godt, selv om veksten har falt og arbeidsledigheten har økt noe. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, som fortsatt er preget av finansielle ubalanser. Norske banker er solide og lønnsomme, men må styrke sin soliditet ytterligere for å møte høyere regulatoriske krav og økonomisk usikkerhet. Bankene har et godt utgangspunkt for å øke sin egenkapital, og sterke banker er avgjørende for å gjøre norsk økonomi i god stand til å møte et...

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 6. november 2013

[Pressemelding 21/2013] 31. oktober 2013

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielle utviklingstrekk 2013".

Godt grunnlag for videre styrking av bankenes soliditet

[Pressemelding 17/2013] 30. august 2013

Lønnsomheten i norske banker (bankkonsern) har vært god over flere år, blant annet fordi utlånstapene har vært lave. I første halvår 2013 bidro også høyere netto renteinntekter til gode resultater, mens utlånstapene fortsatt var lave. Dette gir norske banker et godt grunnlag for videre styrking av sin soliditet.

Avgrens søket

Vis kun innhold publisert:

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding