Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

03.04.2009 Skriv ut

Tilsyn

Finanstilsynets oppgaver i forhold til regnskapsførere omfatter autorisasjon av enkeltpersoner og foretak i henhold til de lovkravene som gjelder for yrkesgruppen, samt registerføring og tilsyn. Tilsynet omfatter kontroll av at regnskapsføreroppdragene utføres i samsvar med lovgivningen, herunder kravet til god regnskapsføringsskikk.

Hvem velges ut for tilsyn? 

Finanstilsynet gjennomfører tilsyn på bakgrunn av egne risikovurderinger, innrapporteringer og andre signaler  som for eksempel mediaoppslag. Selv om Finanstilsynet ikke har kapasitet til å følge opp alle de signalene vi måtte få inn, er det av interesse å få vite om forhold som kan tyde på svikt i regnskapsføring som gjøres av autoriserte regnskapsførere. Det kan være summen av signaler som gjør at Finanstilsynet iverksetter nærmere  undersøkelser.  Finanstilsynet har ikke myndighet til å avgjøre privatrettslige tvister som måtte oppstå mellom regnskapsfører og oppdragsgiver eller andre, men slike tvister kan være et signal.  

Stedlig tilsyn

Finanstilsynet kan følge opp innrapporteringer og signaler ved å gjennomføre stedlig tilsyn etter en nærmere vurdering, herunder av hvor alvorlig saken ser ut etter en foreløpig vurdering.  Normalt vurderer Finanstilsynet da det innrapporterte forhold og kontrollerer også andre oppdrag for å få et bredere bilde av kvaliteten på regnskapsførers arbeid.  

Regnskap Norge (RN) gjennomfører kvalitetskontroll med sine medlemmer hvert sjuende år. Dersom RN finner forhold som kan føre til tilbakekall av autorisasjonen som regnskapsfører, blir saken oversendt til Finanstilsynet for videre oppfølgning. Resultatet av RNs kontrollarbeid tillegges vekt i Finanstilsynets egne vurderinger og prioriteringer, herunder at det i utvelgelsen av regnskapsførere for stedlig tilsyn blir tillagt vekt hvorvidt de er medlemmer av RN eller ikke. Vedlegg

På samme måte vil Den norske Revisorforening fra 2012 gjennomføre kvalitetskontroll med de av sine medlemmer som er autoriserte regnskapsførere minst hvert sjuende år.  Vedlegg

Kontorbasert tilsyn

En innrapportering eller annet signal kan også bli fulgt opp av Finanstilsynet uten at det gjennomføres et stedlig tilsyn. Dette gjelder hovedsakelig i tilfeller der Finanstilsynet mottar melding om at en autorisert regnskapsfører eller regnskapsførerselskap ikke har oppfylt sin plikt til å levert selvangivelse  og/eller regnskap rettidig. Også lovkravet om at daglig leder i regnskapsførerselskaper skal være autorisert regnskapsfører følges opp kontorbasert.      

Dokumentbasert tilsyn

Hvert annet år sendes det ut et spørreskjema til alle regnskapsførere og regnskapsførerselskaper som står oppført i Regnskapsførerregisteret. Svarene sendes inn via Altinn. Denne egenmeldingen er egnet til å bidra til at regnskapsførerne overholder foreliggende lovkrav, for eksempel pliktig etterutdanning , krav til organiseringen m.m. av regnskapsførervirksomheten. Svarene, og manglende svar, gir grunnlag for oppfølgning overfor den enkelte regnskapsfører. I tillegg gir det dokumentbaserte tilsynet et bilde av endringer som skje i regnskapsførerbransjen. Det lages en oppsummerende rapport etter hvert dokumentbasert tilsyn som offentliggjøres.       

Tilsynsprosessen

Stedlige tilsyn blir normalt varslet rundt tre uker i forveien. Finanstilsynet innhenter selv informasjon fra andre offentlige registre, i tillegg til det regnskapsfører blir bedt om å sende inn av opplysninger om virksomheten.

Tilsynet gjennomføres med to eller flere inspektører, normalt over en til to dager. På slutten av det stedlige tilsynet gis det en foreløpig oppsummering. Deretter utarbeides det en rapport som beskriver de funn som er gjort under tilsynet. Rapporten oversendes regnskapsfører, sammen med FInanstilsynets foreløpige merknader. Enkelte forhold tas bare opp i rapporten. De forhold som Finanstilsynet ser på som mer enn bagatellmessige, kommer til uttrykk i de foreløpige merknadene. Regnskapsfører gis anledning til å kommentere både det faktum Finanstilsynet har lagt til grunn, riktigheten av lovgrunnlaget, og de vurderingene Finanstilsynet har gitt uttrykk for. 

Etter å ha vurdert regnskapsførers tilsvar, utarbeider Finanstilsynet endelige merknader i saken. Disse er offentlige. Slike merknader er ikke vedtak og kan derfor ikke påklages. Dersom Finanstilsynet finner at feilene og manglene er så alvorlige at autorisasjonen som regnskapsfører må kalles tilbake, vil de foreløpige merknadene fra Finanstilsynet også inneholde varsel om at det vil bli fattet vedtak om tilbakekall av autorisasjonen.

RELATERT INNHOLD:

 

Retningslinjer for periodisk kvalitetskontroll av autoriserte regnskapsførere:


Retningslinjer for kvalitetkontroll DnR (pdf)
Retningslinjer for kvalitetskontroll NARF (pdf)

NARF - oppfølgning av hvitvaskingslovgivningen (pdf)
DnR - oppfølgning av hvitvaskingslovgivningen (pdf)

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding