Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Oppfølging av dokumentbasert tilsyn 2016 - dokumentasjon av etterutdanning

3. januar 2017

Finanstilsynet sender i disse dager ut brev til enkelte regnskapsførere, hvor dokumentasjon for etterutdanning etterspørres. Kun autoriserte regnskapsførere som mottar slikt brev fra Finanstilsynet skal sende inn dokumentasjon. De som kun mottar nyhetsvarsel per e-post skal ikke svare.

Dokumentbasert tilsyn høsten 2016 – autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper

27. september 2016

Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet høsten 2016 et dokumentbasert tilsyn rettet mot regnskapsførerbransjen gjennom Altinn. Det vil ikke bli sendt ut noe informasjonsbrev til hver enkelt, slik som har vært gjort tidligere.

Utsending av tilsynsavgift for 2015 til autoriserte regnskapsførere

2. mai 2016

Autoriserte regnskapsførere er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i henhold til finanstilsynsloven § 1 nr. 19. Finanstilsynets utgifter fordeles på de som er under tilsyn, jf. finanstilsynsloven § 9. Loven er endret med virkning fra 1. januar 2016. Lovreglene er i tillegg supplert med forskrift fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015. De nye reglene er gjort gjeldende for beregning av tilsynsavgiften for 2015.

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

IKT-Risiko i regnskapsførerselskaper - tematilsyn

20. april 2016

IKT-systemer er viktig for regnskapsførerselskaper. Det kan få stor betydning for oppdragsgiverne dersom disse hjelpemidlene svikter. Finanstilsynet har derfor gjennomført et tematilsyn for å kartlegge IKT-risikoen i foretakene.

Rapport etter tematilsyn – tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse

29. juni 2015

Finanstilsynet mener det er naturlig at regnskapsførerselskapene retter ekstra oppmerksomhet mot oppdrag der oppdragsgiver er foretak av allmenn interesse, blant annet for å sikre nødvendig kompetanse. Tematilsynet viser at regnskapsførerselskapene i for liten grad har iverksatt særlige tiltak som kan gi sikkerhet for at disse oppdragene fullt ut gjennomføres i samsvar med lovgivningen.

Utsending av tilsynsavgift for 2014 til autoriserte regnskapsførere

24. april 2015

Autoriserte regnskapsførere er underlagt tilsyn i henhold til finanstilsynsloven § 1 nr. 19. Finanstilsynets utgifter fordeles på de som er under tilsyn. For 2014 er tilsynsavgiften for autoriserte regnskapsførere beregnet til å være kr 1 632.

Tematilsyn – KRT-1175 IKT-Risiko i regnskapsførerselskaper

6. oktober 2015

Alle autoriserte regnskapsførerselskaper vil i løpet av uke 41 motta brev om Tematilsyn 2015 – IKT-Risiko i regnskapsførerselskaper.

Oppfølging av det dokumentbaserte tilsynet for regnskapsførere høsten 2013 – Enkeltpersonforetak som ikke har levert eller fått godkjent årsregnskap for 2012

8. oktober 2014

I september sendte Finanstilsynet brev til 189 regnskapsførere som er innehaver av enkeltpersonforetak som driver regnskapsførervirksomhet.

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2013

12. juni 2014

Finanstilsynet gjennomførte et nytt dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2013. Forrige dokumentbaserte tilsyn ble gjennomført i 2010. Hovedtrekkene fra det dokumentbaserte tilsynet viser at det fortsatt er vekst i bransjen, fra 2009 til 2012 var veksten på 18 prosent.

Finanstilsynet har fastsatt endringer i regnskapsførerforskriften

17. januar 2014

Endringene fastsatt 14. januar 2014 gjelder kravet til utdanning.

Finanstilsynet innfører elektronisk søknadsskjema for personlig konsesjon som regnskapsfører og revisor gjennom Altinn

21. januar 2013

Fra og med 21. januar 2013 skal søknad om autorisasjon som regnskapsfører samt godkjenning som registrert og statsautorisert revisor skje gjennom Altinn.

Se flere ...

Finanstilsynet sine oppgåver overfor rekneskapsførarar omfattar godkjenning av enkeltpersonar og foretak i tråd med lovkrava som gjeld for yrkesgruppa, og i tillegg registerføring og tilsyn.

Tilsynet omfattar kontroll av at verksemda blir drive i samsvar med lov og forskrift, og at ho går føre seg på ein føremålstenleg og trygg måte.

 

HVORDAN SØKE OM AUTORISASJON?

Søknad om autorisasjon som regnskapsfører

Søknad om autorisasjon som regnskapsførerselskap

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding