Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

22.06.2010. Sist oppdatert: 12.12.2016 Skriv ut

Krav til konsesjon

For å drive betalingsforetak i Norge kreves tillatelse (konsesjon).

Etter finansforetaksloven § 3-1, jf. § 2-10, kan det søkes om tillatelse til å yte betalingstjenester som betalingsforetak. Loven åpner også for at det kan søkes om en begrenset tillatelse til å yte tjenesten pengeoverføringer.

For å få tillatelse som betalingsforetak er det blant annet stilt krav til at personer i foretakets styre, daglig ledelse og personer med ansvar for ledelse av foretakets betalingstjenesteaktiviteter har de nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å drive betalingstjenestevirksomhet.

For ordinære betalingsforetak stilles det krav til startkapital (størrelse avhenger av hvilke tjenester som skal ytes) og en løpende ansvarlig kapital.

Særlig om betalingsforetak med begrenset tillatelse

Begrenset tillatelse til å drive betalingstjenestevirksomhet kan kun omfatte tjenesten pengeoverføringer og samlet transaksjonsbeløp kan ikke overstige gjennomsnittlig 5 millioner kroner i måneden (dvs. 60 millioner kroner i løpet av siste 12-måneders periode). Finanstilsynet har i sin praksis satt krav om at betalingsforetak med begrenset tillatelse må ha en startkapital/ansvarlig kapital i norske kroner tilsvarende minst 20 000 euro på tidspunkt for tildeling av tillatelse og senere, Et foretak med begrenset tillatelse har ikke mulighet til å yte tjenester i andre EØS-stater (grensekryssende virksomhet med eller uten etablering).

Søknadsprosedyre

Søkes det om tillatelse som ordinært betalingsforetak må det sendes inn søknad med vedlegg som inneholder relevant informasjon i henhold til lov og forskrift. Aksjeselskapers vedtekter skal vedlegges søknaden for Finanstilsynets godkjenning. 

Søkes det om en begrenset tillatelse skal eget søknadsskjema benyttes.

Søknadsskjema for begrenset tillatelse (pdf)
Søknadsskjema for begrenset tillatelse (doc)

Søknadsskjemaets punkt 5 viser til at aksjeselskapers vedtekter skal vedlegges søknaden for Finanstilsynets godkjenning.

Personer med ansvar for ledelse eller drift av foretak som yter betalingstjenester skal ha god vandel og egnede kunnskaper og erfaring med å drive betalingstjenestevirksomhet. For å dokumentere at kravet er oppfylt skal disse personene fylle ut et eget skjema som legges ved føretakets søknad om tillatelse til å yte betalingstjenester.

Finanstilsynet har utarbeidet et nytt rundskriv om egnethetsvurderinger. Rundskrivet erstatter det forrige rundskrivet om egnethetsvurderinger (Rundskriv 5/2012). Som vedlegg til rundskrivet er det standardskjemaer som skal brukes ved søknader om konsesjon og ved meldinger om endringer i ledelsen.

Rundskriv 5/2012 Vurdering av egnethetskrav (pdf) 

Egnethetsskjema for person (pdf)
Egnethetsskjema for person (doc)
 
Det gjøres oppmerksom på at søknad og vedlegg skal være utfylt på norsk.

Gebyr ved søknad om konsesjon

For betalingsforetak er det innført et gebyr på kr 30 000 for å få søknad om konsesjon behandlet av Finanstilsynet.  

Fra og med 1. desember 2016 skal kvittering for betalt gebyr ligge ved søknad om konsesjon som betalingsforetak. Finanstilsynet vil ikke starte søknadsbehandling før kvittering er mottatt og vi har kontrollert betalingen. På kvitteringen må navn på foretak samt kontaktperson oppgis.

Forskuddsbetaling i forbindels med søknad om konsesjon for betalingsforetak skal gjøres til følgende konto:

  • Betaling, Norge:  DNB kontonummer 7694.05.09641
  • Betaling, utland:  IBAN: NO4976940509641, BIC: DNBANOKK

Mer informasjon: Forskrift om utlikning av Finanstilsynets utgifter ved tilsyn  

Søknad sendes til Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, eller post@finanstilsynet.no

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding