Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Økte utlånstap og svakere resultater i bankene

23. februar 2017

Høyere utlånstap for noen av de større bankene førte til svakere samlede resultater for norske banker i 2016 enn i 2015. Det var i 2016 en betydelig nedgang i utlånsveksten fra filialer av utenlandske banker.

Svar på høringsnotater fra Baselkomitéen om tilpasning av kapitalreglene til nye nedskrivningsregler for tap (IFRS 9)

16. januar 2017

Baselkomitéen foreslår ulike alternativer for tilpasning av kapitalreglene til nye nedskrivningsregler.

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2016

22. desember 2016

Rundskriv 21/2016

Forslag til endringer i CRR/CRD IV

24. november 2016

Kommisjonen har publisert forslag til endringer i kapitaldekningsreglene (CRR/CRD IV).

EBA Final guidelines on sound remuneration policies – nytt skjema for rapportering av variabel godtgjørelse

14. desember 2016, oppdatert 11. januar 2017

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har publisert en ny veiledning om godtgjørelsesordninger som trer ikraft 1. januar 2017.

Eksterne kredittvurderinger og risikoklasser

13. desember 2016

Rundskriv 18/2016

Nye regnskapsregler for unoterte banker

13. desember 2016

Finanstilsynet oversendte 12. desember 2016 til Finansdepartementet et høringsnotat med forslag til nye regnskapsregler for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

IFRS 9 EU-godkjent

13. desember 2016

IFRS 9 Finansielle instrumenter med blant annet nye regler for regnskapsmessig behandling av tap, er nå godkjent i EU.

IMF med uttalelse om norsk økonomi

21. november 2016

Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomfører hvert år en landgjennomgang (artikkel IV-konsultasjonen) av norsk økonomi. Som ledd i forberedelsene har IMF hatt samtaler med norske myndigheter og gitt en uttalelse om norsk økonomi.

Høring fra EBA - Estimering av misligholdssannsynlighet og tapsgrad samt behandling av misligholdte engasjementer

16. november 2016

EUs banktilsyn (EBA) har utarbeidet forslag til veiledning for estimering av misligholdssannsynlighet (PD) og tapsgrad (LGD) samt behandling av misligholdte engasjementer for banker som benytter IRB-metode for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

Tolkning av definisjonen av misligholdte engasjementer etter kapitalkravsforskriften § 10-1

3. november 2016

Det europeiske banktilsynet (EBA) har publisert nye anbefalinger for definisjonen av misligholdte engasjementer. Finanstilsynet vil bekrefte overfor EBA at tilsynet vil følge opp anbefalingene og vil derfor legge disse til grunn i tilsynsarbeidet. Siste frist for oppfyllelse av anbefalingen er 1. januar 2021. Finanstilsynet anmoder foretakene å starte forberedelsene for å kunne følge anbefalingen så snart som mulig.

Høring fra EBA og ESMA – Guidelines on suitability of management body

3. november 2016

EUs banktilsyn (EBA) og EUs verdipapir- og markedstilsynsmyndighets (ESMA) har i felleskap utarbeidet et forslag til anbefalinger for egnethetsvurderinger (Guidelines on suitability of management body).

Høring fra EBA – Guidelines on internal governance

3. november 2016

EUs banktilsyn (EBA) utarbeider forslag til anbefalinger for vurdering av beste praksis for virksomhetsstyring (Guidelines on Internal Governance).

Offentliggjøring av Finanstilsynets pilar 2-krav for enkeltbanker

27. oktober 2016

Finanstilsynet offentliggjør i dag pilar 2-vedtak for DNB, Nordea Bank Norge og Kommunalbanken.

Tematilsyn om stresstesting av likviditets- og finansieringsrisiko

2. september 2016

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn om bruk av stresstesting på likviditets- og finansieringsrisikoområdet i fem større banker.

Krav til likviditetsreserve (LCR) i signifikante valutaer

1. september 2016

Finanstilsynet har oversendt høringsnotat som svar på Finansdepartementets oppdrag om å vurdere om det skal stilles et krav til LCR i signifikante valutaer, herunder norske kroner.

Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

25. februar 2016

Finanstilsynet innhenter synspunkter fra finansnæringen på metoder som planlegges benyttet som støtte for tilsynets pilar 2-vurderinger. Finanstilsynet har bedt Finans Norge koordinere innspill fra sine medlemmer.

Se flere ...

Bankane er sentrale aktørar i det finansielle systemet. Regulering og tilsyn er viktig for å bidra til å sikre finansiell stabilitet og tillit til det finansielle systemet.

Tilsynet med bank- og finanssektoren skal bidra til solide føretak som har god forståing av risiko, styring og kontroll.

Finansielle tenester skal bli gitt etter gjeldande regelverk til beste for samfunnet og brukarane.

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding