Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Pressemelding, 26/2016
09.12.2016 Skriv ut

Nytt regelverk om shortsalg og rapporteringsplikt

Shortsalgforordningen har vært virksom i EU fra 2012, og ikrafttredelsen innebærer at norsk lov om shortsalg harmoniseres med resten av Europa. Shortsalgforordningen pålegger investorer en plikt til å rapportere større netto korte ("short") posisjoner i aksjer notert på regulert marked eller MHF, statsgjeld og kredittbytteavtaler.

Finanstilsynet legger til grunn at regelverk tilsvarende Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og enkelte sider ved kredittbytteavtaler ("shortsalgforordningen"), samt tilhørende kommisjonsforordninger vil tre i kraft den 1. januar 2017.

De norske bestemmelsene er tatt inn i verdipapirhandelloven § 3-14 og tilhørende forskrifter. Formålet er å øke transparensen for shortposisjoner, minske oppgjørsrisiko, minske faren for ustabilitet som følge av udekkede kredittbytteavtaler, og forsikre at medlemslandene har tilstrekkelige fullmakter til å gripe inn i situasjoner hvor det er fare for ustabilitet som følge av shortsalg og kredittbytteavtaler. Regelverket skal også sikre samarbeid mellom EØS-landene og European Securities Market Authority (ESMA).

Avsnittene under gir en oversikt over sentrale sider ved forordningen.

Plikt til å rapportere shortsalgposisjoner

Shortsalgforordningen pålegger investorer en plikt til å rapportere større netto korte ("short") posisjoner i aksjer notert på regulert marked eller MHF, statsgjeld og kredittbytteavtaler. Tidspunktet for posisjonsberegningen er ved midnatt på slutten av en handelsdag. Hvis posisjonen overstiger 0,2 % av utstedt beholdning for aksjer, eller 0,1 % av utstedte verdi for statsgjeld, skal dette rapporters til Finanstilsynet innen kl. 15:30 neste dag. For statsgjeld, er terskelen på 0,1 % ikke fast og kan endres kvartalsvis avhengig av utstedt verdi. I tillegg skal det rapporteres når posisjonene stenges, og ved signifikante endringer i posisjonene. Se artikkel 5,7 og 8 i forordningen for mer informasjon om dette.

Rapporteringen skal gjøres i Finanstilsynets nettportal https://ssr.finanstilsynet.no.

Offentlig register for større shortposisjoner i aksjer

Shortsalgforordningen krever at Finanstilsynet publiserer netto shortposisjoner i aksjer notert på regulert marked eller MHF som er større eller lik 0,5 % av utstedt beholdning. Posisjoner som er lavere enn dette vil ikke vises eller summeres på noen måte. Dataene offentliggjøres på https://ssr.finanstilsynet.no, og oppdateres ca. kl. 15:30 hver handelsdag.

Registeret gjelder kun aksjer hvor Finanstilsynet er definert som relevant myndighet. I praksis vil de fleste aksjer notert på Oslo Børs ha Finanstilsynet som relevant myndighet, men det er unntak. Hvem som er relevant myndighet for en bestemt aksje kan finnes i MiFID databasen: https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_mifid_sha

Rapportering og publisering for aksjer og statsgjeld hvor ikke Finanstilsynet er relevant myndighet, kan man finne ved å slå opp i denne tabellen: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ssr_websites_ss_procedures.pdf 

Forbud mot udekkede shortposisjoner

Shortsalgforordningen inneholder et generelt forbud mot udekkede shortposisjoner. Selger må ha sikret tilgang til slik at levering kan finne sted på oppgjørsdagen. For aksjer kan nødvendig dekning oppnås ved innlån eller avtale. Nærmere detaljer om hva som er godkjente innlån og avtaler, er nærmere beskrevet i forordningen artikkel 12 og kommisjonsforordningen No 827/2012.

Unntak for market makers og primærmarkedshandlere

Shortsalgforordningen åpner for unntak fra flere av de sentrale bestemmelsene for market makers og primærmarkedshandlere. Selskaper som oppfyller kravene til dette og som ønsker å benytte seg av unntakene i forordningen for prisstillere eller primærmarkedshandlere (artikkel 17), skal sende melding til Finanstilsynet på ssr@finanstilsynet.no. Lister over market makers publiseres på ESMAs side for shortsalg.

Relevante kilder

Lenker til lovdata.no vil bli lagt her når endringene foreligger.

Regulation (EU) No 236/2012

Commission Delegated Regulation (EU) No 826/2012

Commission Implementing Regulation (EU) No 827/2012

Commission Delegated Regulation (EU) No 919/2012

Commission Delegated Regulation (EU) No 918/2012

Guidelines: Exemption for market making activities and primary market operations

Q&A

ESMAs sider for shortsalg


Kontaktpersoner
 ssr@finanstilsynet.no

Seniorrådgiver Anne Simonine Egeland, +47 22 93 99 89
Seniorrådgiver Mirela Brox, +47 22 93 97 98
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktpersoner i kommunikasjonsstaben:
Kommunikasjonsstabens pressetelefon: 409 00 350

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding