Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Pressemelding, 35/2011
20.09.2011 Skriv ut

Inkassomarkedet i første halvår 2011

Økning i nye og avsluttede inkassosaker. Sterk vekst i innbetalt beløp til inkassoforetakene.

Innrapporterte tall fra inkassoforetakene ved utgangen av første halvår 2011 viser følgende hovedtrekk:

  • Antall nye og avsluttede inkassosaker viser klar oppgang sammenlignet med utgangen av første halvår 2010
  • Antall inkassosaker i arbeid viser en moderat oppgang sammenlignet med utgangen av første halvår 2010
  • Innkasserte midler i inkassoforetakene viser sterk vekst sammenlignet med første halvår 2010

Ved utgangen av første halvår 2011 var det 103 inkassoforetak under tilsyn, hvorav 4 hadde bevilling til å drive oppkjøp av forfalte pengekrav for selv å inndrive disse. 

Antall innkomne og avsluttede inkassosaker

Inkassoforetakene mottok 2 970 100 nye saker til behandling i løpet av første halvår 2011. Dette er en oppgang på 144 000 saker eller 5,1 prosent sammenlignet med utgangen av første halvår 2010. Det er ikke tidligere blitt innrapportert antall innkomne inkassosaker av en slik størrelsesorden i løpet av et halvår som for første halvår 2011. 

Innrapporterte tall viser videre at det i løpet av første halvår 2011 ble avsluttet 2 881 000 saker, hvorav 984 900 av disse, som representerer 34,2 prosent, ble avsluttet før utsendelse av betalingsoppfordring. Antall avsluttede inkassosaker i løpet av første halvår 2011 representerer en oppgang på 294 200 saker eller 11,4 prosent sammenlignet med utgangen av første halvår 2010. Det er ikke tidligere blitt innrapportert antall avsluttede inkassosaker av en slik størrelsesorden i løpet av et halvår som for første halvår 2011. 
  
Ved utgangen av første halvår 2011 var det 3 496 100 inkassosaker i arbeid. Dette er en oppgang på 1,0 prosent eller 35 800 saker sammenlignet med utgangen av første halvår 2010.

Av inkassosakene som var i arbeid ved utgangen av første halvår 2011, var det for 223 100 saker ennå ikke sendt ut betalingsoppfordring. For 1 806 300 saker var det sendt betalingsoppfordring, men sakene var ikke eldre enn 18 måneder fra registrering hos inkassator. Det resterende antall saker i arbeid ved utgangen av første halvår 2011 var 1 466 700, og det er mer enn 18 måneder siden registrering av disse hos inkassator.

Misligholdte forpliktelser

Inkassosaker i arbeid ved utgangen av første halvår 2011 representerte misligholdte forpliktelser på 64,0 milliarder kroner. Tilsvarende tall var ved utgangen av første halvår 2010 på 64,4 milliarder kroner. Gjelden som inkassoforetakene har til inndrivelse er således redusert med 0,6 prosent i løpet av første halvår 2011.    

Samlet hovedstol (opprinnelig gjeldsbeløp) knyttet til saker som var i arbeid i inkassoforetakene ved utgangen av første halvår 2011, var på 39,2 milliarder kroner. Av disse var 1,5 milliarder kroner knyttet til saker hvor det ennå ikke var sendt betalingsoppfordring, 13,9 milliarder kroner knyttet til saker hvor betalingsoppfordring var sendt, men hvor sakene ikke var eldre enn 18 måneder fra registrering hos inkassator, mens 23,8 milliarder kroner var knyttet til saker som det er mer enn 18 måneder siden er blitt registrert hos inkassator. 

Avviket mellom samlede misligholdte forpliktelser (64,0 milliarder kroner) og samlet hovedstol (39,2 milliarder kroner) ved utgangen av første halvår 2011 på 24,8 milliarder kroner, forklares med påløpte forsinkelsesrenter, påløpte utenomrettslige og rettslige omkostninger, samt påløpt merverdiavgift. 

Inkassoforetakenes innkasserte midler

Inkassoforetakene innkasserte 11,47 milliarder kroner i løpet av første halvår 2011. Dette er en økning på 7,7 prosent sammenlignet med utgangen av første halvår 2010, da inkassoforetakene innkasserte 10,65 milliarder kroner. Det er ikke tidligere blitt innrapportert innkasserte midler av en slik størrelsesorden i løpet av et halvår som for første halvår 2011.

Av det innkasserte beløpet på 11,47 milliarder kroner, representerer hovedstolen 9,5 milliarder kroner, mens utenrettslige omkostninger og forsinkelsesrenter utgjør henholdsvis 926 millioner kroner og 714 millioner kroner. 

Foretakenes inkassoinntekter

Inkassoforetakenes inkassoinntekter beløp seg til 1,185 milliarder kroner i første halvår 2011. Dette tilsvarer en økning på 1,3 prosent i forhold til inkassoinntektene i løpet av første halvår 2010, som samlet var på 1,170 milliarder kroner.

Oppkjøpsinkasso

Innrapporterte tall fra foretak som har bevilling til å kjøpe opp forfalte pengekrav for selv å inndrive disse, viser at slike foretak ved utgangen av første halvår 2011 kun hadde 263 saker i arbeid som representerte misligholdte forpliktelser på 51,8 millioner kroner. Selskapene innkasserte 494 900 kroner i løpet av første halvår 2011. Det bemerkes at oppkjøpte pengekrav som inndrives av foretak som etter søknad er gitt rett til å drive finansieringsvirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven, ikke er med i tallmaterialet. Slike foretak kan drive oppkjøp av forfalte pengekrav og egen inndriving av disse uten inkassobevilling, og er ikke underlagt rapporteringsplikt i medhold av inkassoloven.

 

***


Finanstilsynet presiserer at de presenterte tall for fremmedinkasso ikke viser totale tall for hva som er til inndrivelse i Norge. Inndrivning av egne krav (egeninkasso), og kravene som inndrives av Statens Innkrevingssentral og advokaters inkassovirksomhet inngår ikke i tallmaterialet.

Det gjøres oppmerksom på at innrapporterte tall ikke kan oppgis på fylkesnivå, ettersom tallene ikke er relatert til geografiske områder i forhold til skyldner, men kun hvor inkassoselskapet driver virksomheten.

 

Vedlegg:
Utdrag av tallmaterialet, innrapportert fra selskaper som har bevilling til å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre (fremmedinkasso) (pdf)

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad, tlf. 22 93 98 02, mobiltlf. 916 11 831
Spesialrådgiver Stein Tore Næprud, tlf. 22 93 98 07
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktpersoner i kommunikasjonsenheten:
Kommunikasjonsdirektør Kjetil Karsrud, tlf. (a) 22 93 99 34, mobiltlf. 906 57 621
Senior kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad, tlf. 22 93 99 99, mobiltlf. 950 39 521
 

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding