Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

04.02.2013 Skriv ut

Utsatt ikrafttredelse av Solvens II

Til forsikringsselskapene, 04.02.2013

SAKSBEHANDLER: Jan Hagen
Dir. tlf. 22 93 98 62
VÅR REFERANSE: 13/2004
DATO: 04.02.2013

Finanstilsynet vil med dette gi oppdatert informasjon om det kommende europeiske soliditetsregelverket for forsikringsselskaper, Solvens II. Det vises til tidligere kommunikasjon, herunder brev av 21. desember 2011 til alle forsikringsselskaper og informasjon på Finanstilsynets nettsider.

Tidspunkt for ikrafttredelse av Solvens II

Tidspunktet for ikrafttredelse av Solvens II blir utsatt i forhold til tidsplanen som har vært kommunisert tidligere. Dette skyldes forsinkelser i forhandlingene om endringer i Solvens II-direktivet gjennom det såkalte Omnibus II-direktivet. Det er foreløpig ikke fastsatt en revidert tidsplan, og det er usikkert når en slik tidsplan vil foreligge.

Etter Finanstilsynets vurdering vil full ikrafttredelse av Solvens II finne sted tidligst 1. januar 2015, men en ytterligere utsettelse kan ikke utelukkes.

Konsekvensanalyse av forslag knyttet til langsiktige garantier

Det skal nå gjennomføres omfattende konsekvensberegninger av en del sentrale forslag som diskuteres i Omnibus II-prosessen. Dette gjelder tiltak knyttet til langsiktige garantier, som hovedsakelig omfatter ulike forslag til justeringer av rentekurven for diskontering av forpliktelsene, med sikte på å redusere svingningene i selskapenes kapital og kapitalkrav. Resultatene av beregningene skal oppsummeres i en rapport som etter planen skal foreligge ved utgangen av juni 2013. Resultatene vil utgjøre et sentralt grunnlag for de videre forhandlingene og endelig vedtak av Omnibus II.

Finanstilsynet har bedt 5 norske forsikringsselskaper delta i konsekvensberegningene, men åpner også for frivillig deltakelse fra andre selskaper. De tekniske spesifikasjonene for undersøkelsen ble publisert 28. januar 2013, med frist for innlevering innen utgangen av mars 2013. For nærmere informasjon vises det til Finanstilsynets nettsider:
http://www.finanstilsynet.no/no/Forsikring-og-pensjon/Skadeforsikring/Tema/Solvens-II/LTGA/

Midlertidige tiltak før ikrafttredelse av Solvens II

Den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA peker på at gjeldende regelverk er lite risikosensitivt og for lite spesifisert til at det gir grunnlag for harmonisering mellom landene. EIOPA planlegger derfor midlertidige tiltak som legger til rette for at deler av Solvens II-regelverket kan anvendes fra 2014. Dette vil kunne omfatte krav til selskapenes risikostyring og internkontroll, herunder egenvurdering av risiko og solvens (ORSA), krav til tilsynsmessig oppfølging, krav til forhåndsdialogen for interne modeller samt krav til innrapportering. Anbefalingen fra EIOPA vil antakelig bli publisert for offentlig høring i 1. halvår 2013. Det foreligger en uttalelse fra EIOPA som beskriver grunnlaget for det videre arbeidet:
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/opinions/EIOPA_Opinion-Interim-Measures-Solvency-II.pdf

Finanstilsynet deltar i arbeidet i EIOPA, og legger i utgangspunktet opp til å følge EIOPAs anbefalinger vedrørende midlertidige tiltak før ikrafttredelsen av Solvens II. Dette vil imidlertid måtte vurderes nærmere når de konkrete anbefalingene foreligger. Etter Finanstilsynets vurdering vil slike midlertidige tiltak kunne gjennomføres i Norge ved tilpasninger i tilsynsprosesser, uten at det må gjennomføres endringer i gjeldende regelverk.

EIOPA legger vekt på at tilsynsmyndighetene skal følge en fremoverskuende og risikobasert tilnærming. I tillegg til midlertidige tiltak som følger av retningslinjer fra EIOPA, vil Finanstilsynet vurdere behovet for nasjonale tiltak som følge av utsettelsen av Solvens II, herunder mulige tilpasninger i nasjonalt regelverk og/eller tilsynsprosesser.

Avsluttende merknader

Utsettelsen av Solvens II gir selskapene bedre tid til å forberede seg på de omfattende kravene i det nye regelverket. Det er Finanstilsynets vurdering at hovedprinsippene i Solvens II gir et vesentlig bedre grunnlag for å vurdere risikoen i virksomheten enn dagens regelverk, og at selskapene uavhengig av fremdriften for Solvens II vil være tjent med å utvikle gode rutiner for fastsettelse av beste estimat på forpliktelsene og utvikle metodene for vurdering av risikoprofil og kapitalbehov.

Finanstilsynet er innstilt på å fortsette forhåndsdialogen om interne modeller med de selskapene som er i gang. Finanstilsynet er også åpen for å starte forhåndsdialog med selskap som har utviklet en intern modell som de ønsker å benytte under Solvens II, men som ennå ikke har startet forhåndsdialog. Dokumentasjonskrav mv. kommuniseres på Finanstilsynets nettsider.

Finanstilsynet tar sikte på å avholde regelmessige møter i referansegruppen for Solvens II, herunder referansegruppen for Solvens II-rapportering. Referat fra disse møtene samt ny informasjon om fremdriften for Solvens II og eventuelle midlertidige tiltak vil bli lagt ut på Finanstilsynets Solvens II-sider. Finanstilsynet vil også informere alle selskapene om eventuelle midlertidige tiltak i tilstrekkelig tid før de trer i kraft.


Med hilsen Finanstilsynet

Emil Steffensen
direktør for finans- og forsikringstilsyn

Bjørn Andersen
 seksjonssjef

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding