Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

07.07.2009 Skriv ut

Kravet til etterutdanning for autoriserte regnskapsførere

Brev til alle autoriserte regnskapsførere

Saksbehandler: Gudbrand Hasvold / Oda Stensrud
Dir. tlf: 22939933 / 22939761
Vår referanse: 09/6192
Arkivnr.: 612.5
Dato: 25. juni.2009

 

Alle autoriserte regnskapsførere skal gjennomføre etterutdanning. Kravet er regulert i regnskapsførerforskriften §§ 4-1 og 4-2 som ble endret 1. juli 2006.

Kredittilsynet vil fra og med 1. januar 2010 kontrollere at regnskapsførerne oppfyller etterutdanningskravet. Oppfyllelse av etterutdanningskravet vil også bli gjennomgått ved kvalitetskontroller som gjennomføres av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF).

Oppfyllelse av etterutdanningskravet er et vilkår for å opprettholde autorisasjonen som regnskapsfører. Brudd på dette vilkåret vil bli sanksjonert strengt. Dersom etterutdanningskravet ikke oppfylles, vil det kunne medføre tilbakekall av autorisasjonen. Regnskapsførere som går ut av yrket og ikke ønsker å følge etterutdanningskravet, må gi melding til Kredittilsynet om dette. Man slettes da i Regnskapsførerregisteret. Hvis man på et senere tidspunkt igjen ønsker autorisasjon som regnskapsfører, må det sendes ny autorisasjonssøknad og søker må da oppfylle de til enhver tid gjeldende krav til autorisasjon.

Bestemmelsene lyder:
§ 4-1. Krav til etterutdanning

Autorisert regnskapsfører skal til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. Etterutdanningen skal minst omfatte:
1. 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
2. 21 timer skatterett/avgiftsrett
3. 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
4. 7 timer rettslære.

Inntil 14 timer kan utgjøres av emner nevnt i nr. 1 til 4, eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA.

En undervisningstime tilsvarer minst 45 minutter.

Regnskapsfører skal gjennomføre etterutdanningen ved å:
1. delta på etterutdanningskurs arrangert av profesjonelle arrangører,
2. bestå eksamen på universitet eller høyskole der ett studiepoeng tilsvarer fire timer etterutdanning.

Tilsvarende gjelder dersom regnskapsfører kan dokumentere å ha deltatt på minst 75 % av undervisningsopplegget til slik eksamen.

Å forelese på kurs eller å undervise i fag som nevnt i fjerde ledd gir uttelling på lik linje som deltakelse.
Ved avvikling av fødselspermisjon utover seks måneder, forlenges fristen i første ledd med ett år. Kredittilsynet kan i andre særlige tilfeller gi utsettelse av etterutdanningen etter søknad eller godta at denne reduseres.

§ 4-2. Dokumentasjon av etterutdanning
Regnskapsfører må ved kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon kunne fremvise en samlet oppstilling over hvordan etterutdanningskravet er oppfylt. Dokumentasjonen skal minst angi:
1. navn på den som arrangerer kurset
2. emneområde
3. kort beskrivelse av kursets innhold
4. kursdato og varighet.

Dokumentasjon som nevnt i forrige ledd må oppbevares i minst 10 år.

Oppfylling av etterutdanningskravet må kunne dokumenteres fra og med det fjerde året etter at regnskapsfører fikk sin autorisasjon.

Bestemmelsene stiller ikke krav til et bestemt antall timer etterutdanning pr. år, men det forutsettes at etterutdanningen tas løpende. Den pliktige etterutdanningen er et minimumskrav. Regnskapsfører må alltid sørge for å være tilstrekkelig oppdatert i forhold til sitt yrke og de oppdragene han/hun påtar seg.

Regnskapsførerregelverket hadde tidligere bestemmelser som innebar at en autorisasjon måtte fornyes hvert femte år, og det var da krav til gjennomført etterutdanning og praksis for å kunne få fornyet autorisasjonen. Ved endringer som trådte i kraft 1. juli 2006 ble fornyelsesordningen opphevet. Vilkåret for å opprettholde autorisasjonen som regnskapsfører er nå at regnskapsfører oppfyller etterutdanningskravet slik dette er regulert i bestemmelser som er sitert foran.

Regnskapsførere som er autorisert før 1. januar 2007 skal kunne dokumentere oppfyllelse av det nye etterutdanningskravet 1. januar 2010. Kredittilsynet har lagt til grunn at etterutdanning tatt i perioden 1. juli 2006 til 31. desember 2006 kan regnes med i etterutdanningen som skal være gjennomført og dokumentert 1. januar 2010.

Mer informasjon om etterutdanningskravet finnes på Kredittilsynets nettsted og i Kredittilsynets rundskriv 18/2006 som også finnes på nettstedet.

 

Med hilsen
Kredittilsynet


Kjersti Elvestad (sign.)
seksjonssjef


 Tore Johan Berg (sign.)
 tilsynsrådgiver

Kontaktepersoner for spørsmål til dette brev:

Oda Stensrud, tlf: 22939761
Gudbrand Hasvold, tlf: 22939933
 

Fant du det du lette etter?

Send tilbakemelding